مطالعات نظریه تابعی دانسیته بازهای پیریمیدینی تیمین، سیتوزین و اوراسیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، گاف انرژی HOMO-LUMO، قطبش­پذیری، پارامترهای ساختاری، جرم مولکولی، سختی، نرمی، بار الکتریکی و پتانسیل الکتریکی اتم­ها در فاز گازی بازهای پیریمیدینی تیمین، سیتوزین و اوراسیل محاسبه شد. محاسبات با استفاده از نظریه تابعی دانسیته با روش B3LYP و با مجموعه پایه­­ 6-311G بر روی ترکیبات انجام شد. در فاز گازی، قطبش­پذیری 45623/70، 75450/64 و 07109/58 a.u  و شکاف انرژیHOMO – LUMO  39343/5، 92623/4 و 56622/5 ev  با روش B3LYP و با مجموعه پایه­­ 6-311G به ترتیب برای ترکیبات تیمین، سیتوزین و اوراسیل به­دست آمد. مطابق محاسبات انجام شده در فاز گازی، گاف انرژی HOMO–LUMO و سختی اوراسیل، قطبش­پذیری تیمین، ممان دو قطبی و نرمی سیتوزین بیش­ترین مقدار را دارد. با توجه به مقادیر HOMO در واکنش­ با الکتروفیل­ها سیتوزین و با توجه به مقادیر LUMO در واکنش با هسته دوست­ها اوراسیل واکنش­پذیرتر است. اتم­N3  بیش­ترین بار منفی و اتم اکسیژن بیش­ترین پتانسیل الکتریکی را دارند.

کلیدواژه‌ها