شماره جاری: دوره 9، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 1-61 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار ادبی نشریه مدیر اجرایی