شماره جاری: دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 1-61 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار ادبی نشریه مدیر اجرایی