شماره جاری: دوره 9، شماره 34، بهار 1397، صفحه 1-10 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار ادبی نشریه مدیر اجرایی