نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب شرب بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهرستان مهاباد [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 1-10]
 • آب شرب مقایسه کلر باقی‌مانده در منابع آب شرب شهری و روستایی استان ایلام [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 17-22]
 • آبی متیلن جذب سطحی آبی متیلن از محلولهای آبی بر روی Nano-Tio2 عاملدار: مطالعه پارامترهای عملیاتی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 1-5]
 • آلفاآلومینا- رنگ مالاخیت سبز – جاذب مطالعه حذف رنگ مالاخیت سبز با استفاده ازجذب برروی نانوذرات آلفاآلومینای فعال شده [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 71-77]
 • آمینومتیل بنزن سنتز و شناسایی کمپلکس‫های جدید یون‌های مس(II) و کبالت (II) با لیگاند شیف باز حاصل از آمینومتیل بنزن [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 31-39]
 • آهن (Ш) بررسی تخریب ماده رنگی متیل اورانژ به کمک واکنش‌های فتوشیمیایی آهن (III) [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 19-29]

ا

 • ارسباران بررسی عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه (UrticadioicaL)در منطقه رویشی ارسباران [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 39-48]
 • اسانس بررسی مواد تلف شده در روش های عصاره گیری مختلف مدرن و سنتی گیاه Origanum vulgare L* [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-16]
 • اسانس استخراج و شناسایی ترکیبات عرق و اسانس گیاه lavandula angustifolia [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 49-55]
 • اسپکتروفوتومتر بررسی عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه (UrticadioicaL)در منطقه رویشی ارسباران [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 39-48]
 • اسطوخودوس استخراج و شناسایی ترکیبات عرق و اسانس گیاه lavandula angustifolia [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 49-55]
 • التراسونیک تخریب بنزآلدئید با استفاده از التراسونیک [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 57-62]
 • ایمنی اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]

ب

 • بنتونیت جذب سطحی 4-کلرو-2-نیتروفنل توسط بنتونیت ساده و عامل‌دار شده با استفاده از روش ناپیوسته [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 57-62]
 • بنزآلدئید تخریب بنزآلدئید با استفاده از التراسونیک [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 57-62]

پ

 • پتاسیم پراکسی دی سولفات بررسی تخریب ماده رنگی متیل اورانژ به کمک واکنش‌های فتوشیمیایی آهن (III) [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 19-29]

ت

 • تیتانیم دی اکسید عاملدار جذب سطحی آبی متیلن از محلولهای آبی بر روی Nano-Tio2 عاملدار: مطالعه پارامترهای عملیاتی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 1-5]

ج

 • جذب سطحی سنتز نانوذرات پلی دوپامین و کاربرد آن در جذب سطحی یون‌های جیوه (II) از محلول‌های آبی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 11-18]
 • جذب سطحی جذب سطحی 4-کلرو-2-نیتروفنل توسط بنتونیت ساده و عامل‌دار شده با استفاده از روش ناپیوسته [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 57-62]
 • جذب سطحی جذب سطحی آبی متیلن از محلولهای آبی بر روی Nano-Tio2 عاملدار: مطالعه پارامترهای عملیاتی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 1-5]

خ

 • خطوط لوله انتقال گاز اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]

د

 • دی اکسید کربن استخراج روغن کنجد به‌وسیله سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 41-55]
 • دی‏اکسید کربن اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • درصد اسانس بررسی تغییرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گیاه دارویی Calendula officinalis L تحت تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 23-28]

ر

 • ریسک اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • رنگ آبی راکتیو21 تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ آبی راکتیو21 با نور مرئی القایی به‌وسیله نانوذرات TiO2 [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 63-69]

س

 • سالیسیلیک اسید جذب سطحی آبی متیلن از محلولهای آبی بر روی Nano-Tio2 عاملدار: مطالعه پارامترهای عملیاتی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 1-5]
 • سیال فوق بحرانی استخراج روغن کنجد به‌وسیله سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 41-55]

ط

 • طیف‌سنجی UV مطالعه کمپلکس فلزات تالیم و پتاسیم با ترکیب آلی متوترکسات با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی UV, FT-IR [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 1-8]

ع

 • عصاره بررسی مواد تلف شده در روش های عصاره گیری مختلف مدرن و سنتی گیاه Origanum vulgare L* [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-16]
 • عملکرد اسانس بررسی تغییرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گیاه دارویی Calendula officinalis L تحت تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 23-28]
 • عناصر معدنی بررسی عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه (UrticadioicaL)در منطقه رویشی ارسباران [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 39-48]

ف

 • فتوکاتالیزورهای هموژن بررسی تخریب ماده رنگی متیل اورانژ به کمک واکنش‌های فتوشیمیایی آهن (III) [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 19-29]
 • فیزیکو شیمیایی بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهرستان مهاباد [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 1-10]
 • فلورسنت تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ آبی راکتیو21 با نور مرئی القایی به‌وسیله نانوذرات TiO2 [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 63-69]

ک

 • کامفور استخراج و شناسایی ترکیبات عرق و اسانس گیاه lavandula angustifolia [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 49-55]
 • کلر باقی‌مانده مقایسه کلر باقی‌مانده در منابع آب شرب شهری و روستایی استان ایلام [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 17-22]
 • کلسترول استخراج روغن کنجد به‌وسیله سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 41-55]
 • کمپلکس‫های کبالت (II) و مس (II) سنتز و شناسایی کمپلکس‫های جدید یون‌های مس(II) و کبالت (II) با لیگاند شیف باز حاصل از آمینومتیل بنزن [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 31-39]

گ

 • گیاهان دارویی بررسی تغییرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گیاه دارویی Calendula officinalis L تحت تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 23-28]
 • گزنه بررسی عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه (UrticadioicaL)در منطقه رویشی ارسباران [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 39-48]

ل

 • لیگاند مطالعه کمپلکس فلزات تالیم و پتاسیم با ترکیب آلی متوترکسات با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی UV, FT-IR [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 1-8]
 • لیگاند چهار دندانه‫ای سنتز و شناسایی کمپلکس‫های جدید یون‌های مس(II) و کبالت (II) با لیگاند شیف باز حاصل از آمینومتیل بنزن [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 31-39]

م

 • متان اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • متیل اورانژ بررسی تخریب ماده رنگی متیل اورانژ به کمک واکنش‌های فتوشیمیایی آهن (III) [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 19-29]
 • متوتروکسات مطالعه کمپلکس فلزات تالیم و پتاسیم با ترکیب آلی متوترکسات با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی UV, FT-IR [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 1-8]
 • محیط زیست اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • مدیریت یکپارچگی خطوط لوله اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • مرزن جوش بررسی مواد تلف شده در روش های عصاره گیری مختلف مدرن و سنتی گیاه Origanum vulgare L* [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-16]
 • مکانیسم توسعه پاک اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • مهاباد بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهرستان مهاباد [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 1-10]

ن

 • نانوذرات پلی‌دوپامین سنتز نانوذرات پلی دوپامین و کاربرد آن در جذب سطحی یون‌های جیوه (II) از محلول‌های آبی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 11-18]
 • نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ آبی راکتیو21 با نور مرئی القایی به‌وسیله نانوذرات TiO2 [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 63-69]
 • نعناعیان بررسی مواد تلف شده در روش های عصاره گیری مختلف مدرن و سنتی گیاه Origanum vulgare L* [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-16]

و

 • ورمی کمپوست بررسی تغییرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گیاه دارویی Calendula officinalis L تحت تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 23-28]

ی

 • یون‌های جیوه سنتز نانوذرات پلی دوپامین و کاربرد آن در جذب سطحی یون‌های جیوه (II) از محلول‌های آبی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 11-18]