نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]
 • آکریل آمید سنتز و خواص رئولوژیکی پلی (آکریل آمید-کو-آکریلیک اسید) مورد استفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-39]
 • آکریلیک اسید سنتز و خواص رئولوژیکی پلی (آکریل آمید-کو-آکریلیک اسید) مورد استفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-39]
 • آلایندگی مروری بر روش‌های تصفیه فاضلاب به‌وسیله نانو مواد [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-4]
 • آلاینده حذف رنگ متیلن بلو از پساب‌های نساجی توسط ZnO ، TiO2، خاکستر استخوان و پوست گردو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 45-49]
 • آلاینده مروری بر روش‌های تصفیه فاضلاب به‌وسیله نانو مواد [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-4]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی اثر زمان، توان تابش امواج و نسبت آب به گیاه بر بازده و اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L) تحت تابش ریزموج از استان کاشان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 41-49]
 • آنتی‌اکسیدانی بررسی آنتوسیانین، فلاونوئید، فنولیک، غلظت اسید آسکوربیک‌، فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل و فعالیت ضد تکثیری سلول‌های سرطانی کبد انسان،‌ در گیاه Fragaria x ananassa تحت تاثیر عوامل پس از برداشت [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-18]
 • آنتوسیانین بررسی آنتوسیانین، فلاونوئید، فنولیک، غلظت اسید آسکوربیک‌، فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل و فعالیت ضد تکثیری سلول‌های سرطانی کبد انسان،‌ در گیاه Fragaria x ananassa تحت تاثیر عوامل پس از برداشت [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-18]
 • آنیلین تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله التراسونیک [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 51-56]

ا

 • اثرات مضر بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 37-43]
 • ارزیابی پیامد خطر مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیامد انفجار گاز هیدروژن در یک واحد شیمیایی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 23-28]
 • ارزیابی ریسک بهداشتی ارزیابی ریسک بهداشتی واحد الفین شرکت پلی‌مر آریا ساسول به روش هیرا [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 21-30]
 • ازون تاثیرقطرراکتورازون- سونولیزوارتفاع مایع درتخریب فنول تحت سونولیز 24 کیلوهرتز‏ [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-12]
 • ازون هم افزایی کوپل سونولیز و ازون در تخریب و معدنی‌سازی تری-کلروفنل [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 9-15]
 • ازوناسیون تخریب بیس فنل در محلول‌های آبی با استفاده از روش‌های ازوناسیون و ازون / سونولیز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 15-20]
 • ازوناسیون تخریب ترشیوبوتیل کتکول در محلول‌های آبی با فرآیند تلفیقی سونولیز و ازون [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-50]
 • ازوناسیون حذف رنگ قرمزکنگو از محلول آبی به‌وسیله روش ازن کوپل شده با سونولیز ‏ [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 17-21]
 • استخراج کمک شده با ریزموج بررسی اثر زمان، توان تابش امواج و نسبت آب به گیاه بر بازده و اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L) تحت تابش ریزموج از استان کاشان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 41-49]
 • اسید اسکوربیک بررسی آنتوسیانین، فلاونوئید، فنولیک، غلظت اسید آسکوربیک‌، فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل و فعالیت ضد تکثیری سلول‌های سرطانی کبد انسان،‌ در گیاه Fragaria x ananassa تحت تاثیر عوامل پس از برداشت [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-18]
 • التراسونیک حذف رنگ راکتیو آبی 21 از محلول‌های آبی با استفاده از فرآیند التراسونیک و هیدروژن پراکسید [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-6]
 • التراسونیک تخریب ترشیوبوتیل کتکول در محلول‌های آبی با فرآیند تلفیقی سونولیز و ازون [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-50]
 • التراسونیک تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله التراسونیک [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 51-56]
 • التراسونیک حذف رنگ قرمزکنگو از محلول آبی به‌وسیله روش ازن کوپل شده با سونولیز ‏ [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 17-21]
 • الکترولیز تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفلاکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • ایمنی مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیامد انفجار گاز هیدروژن در یک واحد شیمیایی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 23-28]
 • اندازه‌گیری بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 37-43]
 • اندیس لانژالیه بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهراهر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-15]
 • اندیس‌های خورندگی بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهراهر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-15]
 • انفجار مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیامد انفجار گاز هیدروژن در یک واحد شیمیایی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 23-28]

ب

 • بیس فنلA تخریب بیس فنل در محلول‌های آبی با استفاده از روش‌های ازوناسیون و ازون / سونولیز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 15-20]
 • بهینه‌سازی راندمان استخراج بررسی اثر زمان، توان تابش امواج و نسبت آب به گیاه بر بازده و اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L) تحت تابش ریزموج از استان کاشان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 41-49]
 • بیودیزل تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفلاکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]

پ

 • پارامترهای شیمیایی بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]
 • پتانسیل رسوب‌گذاری بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهراهر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-15]
 • پیریدین 2 و 6–دی کربوکسیلیک اسید سنتز، شناسایی و فعالیت ضد میکروبی کمپلکس‌های فلز (ll) دی پیکولینات حاصل از پیریدین 2 و 6-دی کربوکسیلیک اسید و تریس (2-آمینواتیل)آمین [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 57-61]
 • پساب حذف رنگ متیلن بلو از پساب‌های نساجی توسط ZnO ، TiO2، خاکستر استخوان و پوست گردو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 45-49]
 • پساب مطالعه سینتیک جذب سطحی کروم بر روی نانوالیاف آلومینای اصلاح شده [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 19-23]
 • پلی پپرول بررسی رسانایی نانو‌کامپوزیت‌های PPY/MMTبا استفاده از ویژگی‌های غلظت ماده اکسنده، درصد MMT و پیرول به کمک مشاهدات XRD [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 19-27]

ت

 • تخریب تخریب بیس فنل در محلول‌های آبی با استفاده از روش‌های ازوناسیون و ازون / سونولیز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 15-20]
 • تخریب تاثیرقطرراکتورازون- سونولیزوارتفاع مایع درتخریب فنول تحت سونولیز 24 کیلوهرتز‏ [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-12]
 • تخریب هم افزایی کوپل سونولیز و ازون در تخریب و معدنی‌سازی تری-کلروفنل [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 9-15]
 • ترانس‌استری کردن تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفلاکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • تریس (2-آمینو اتیل) آمین سنتز، شناسایی و فعالیت ضد میکروبی کمپلکس‌های فلز (ll) دی پیکولینات حاصل از پیریدین 2 و 6-دی کربوکسیلیک اسید و تریس (2-آمینواتیل)آمین [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 57-61]
 • ترشیوبوتیل کتکول تخریب ترشیوبوتیل کتکول در محلول‌های آبی با فرآیند تلفیقی سونولیز و ازون [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-50]
 • تری کلرو فنل(TCP) هم افزایی کوپل سونولیز و ازون در تخریب و معدنی‌سازی تری-کلروفنل [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 9-15]
 • تشدید فرآیند (PI) استفاده از میکرو راکتور به‌عنوان تکنیک تشدید فرآیند (PI) در سنتز نانوذرات [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 13-17]
 • تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز راندمان حذف دترجنت‌ها در تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز به روش لجن فعال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 31-36]

ج

 • جاذب مروری بر روش‌های تصفیه فاضلاب به‌وسیله نانو مواد [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-4]
 • جذب مروری بر روش‌های تصفیه فاضلاب به‌وسیله نانو مواد [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-4]

ح

 • حد مجاز بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]
 • حد مطلوب بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]
 • حذف دترجنت‌ها راندمان حذف دترجنت‌ها در تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز به روش لجن فعال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 31-36]

خ

 • خالص‌سازی مروری بر روش‌های تصفیه فاضلاب به‌وسیله نانو مواد [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-4]
 • خواص رئولوژیکی سنتز و خواص رئولوژیکی پلی (آکریل آمید-کو-آکریلیک اسید) مورد استفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-39]
 • خورندگی بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهراهر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-15]

ر

 • ریسک مدیریت ریسک در واحد الفین شرکت پلی‌مر آریاساسول به روش هیرا [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 37-53]
 • رفلاکس تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفلاکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • رنگ راکتیو آبی 21 حذف رنگ راکتیو آبی 21 از محلول‌های آبی با استفاده از فرآیند التراسونیک و هیدروژن پراکسید [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-6]
 • رنگ قرمز کنگو حذف رنگ قرمزکنگو از محلول آبی به‌وسیله روش ازن کوپل شده با سونولیز ‏ [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 17-21]
 • روستا بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]

ز

 • زنگ زا حذف رنگ متیلن بلو از پساب‌های نساجی توسط ZnO ، TiO2، خاکستر استخوان و پوست گردو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 45-49]
 • زئولیت طبیعی تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفلاکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]

س

 • ساختار هیدروکسید لایه دوگانه اندازه‌گیری تری آزول‌ها در نمونه‌های سمّی با بهره‌گیری از نانو ساختارهای اصلاح شده بر پایه لایه هیدرواکسیدهای مضاعف با استفاده از روش‌های میکرو استخراج فاز جامد [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 37-44]
 • سیانید بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 37-43]
 • سم تری آزول اندازه‌گیری تری آزول‌ها در نمونه‌های سمّی با بهره‌گیری از نانو ساختارهای اصلاح شده بر پایه لایه هیدرواکسیدهای مضاعف با استفاده از روش‌های میکرو استخراج فاز جامد [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 37-44]
 • سنتز بررسی رسانایی نانو‌کامپوزیت‌های PPY/MMTبا استفاده از ویژگی‌های غلظت ماده اکسنده، درصد MMT و پیرول به کمک مشاهدات XRD [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 19-27]
 • سنتز استفاده از میکرو راکتور به‌عنوان تکنیک تشدید فرآیند (PI) در سنتز نانوذرات [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 13-17]
 • سینتیک مطالعه سینتیک جذب سطحی کروم بر روی نانوالیاف آلومینای اصلاح شده [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 19-23]
 • سونولیز تخریب بیس فنل در محلول‌های آبی با استفاده از روش‌های ازوناسیون و ازون / سونولیز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 15-20]
 • سونولیز تاثیرقطرراکتورازون- سونولیزوارتفاع مایع درتخریب فنول تحت سونولیز 24 کیلوهرتز‏ [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-12]
 • سونولیز تخریب ترشیوبوتیل کتکول در محلول‌های آبی با فرآیند تلفیقی سونولیز و ازون [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-50]
 • سونولیز هم افزایی کوپل سونولیز و ازون در تخریب و معدنی‌سازی تری-کلروفنل [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 9-15]
 • سونولیز- ازون تخریب ترشیوبوتیل کتکول در محلول‌های آبی با فرآیند تلفیقی سونولیز و ازون [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-50]

ش

 • شعاع انفجار مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیامد انفجار گاز هیدروژن در یک واحد شیمیایی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 23-28]

ص

 • صنایع چرم‌سازی مطالعه سینتیک جذب سطحی کروم بر روی نانوالیاف آلومینای اصلاح شده [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 19-23]
 • صنعتی بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 37-43]
 • صنعت ذوب آهن و فولاد بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 37-43]

ع

 • عصاره رزماری بررسی اثر زمان، توان تابش امواج و نسبت آب به گیاه بر بازده و اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L) تحت تابش ریزموج از استان کاشان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 41-49]

ف

 • فاضلاب بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 37-43]
 • فرآیند تخریب ترشیوبوتیل کتکول در محلول‌های آبی با فرآیند تلفیقی سونولیز و ازون [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-50]
 • فرآیند اکسیداسیون پیشرفته حذف رنگ راکتیو آبی 21 از محلول‌های آبی با استفاده از فرآیند التراسونیک و هیدروژن پراکسید [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-6]
 • فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله التراسونیک [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 51-56]
 • فرمالدهید سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2- هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 51-56]
 • فعالیت ضد باکتری سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2- هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 51-56]
 • فعالیت ضد تکثیری بررسی آنتوسیانین، فلاونوئید، فنولیک، غلظت اسید آسکوربیک‌، فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل و فعالیت ضد تکثیری سلول‌های سرطانی کبد انسان،‌ در گیاه Fragaria x ananassa تحت تاثیر عوامل پس از برداشت [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-18]
 • فعالیت ضدمیکروبی سنتز، شناسایی و فعالیت ضد میکروبی کمپلکس‌های فلز (ll) دی پیکولینات حاصل از پیریدین 2 و 6-دی کربوکسیلیک اسید و تریس (2-آمینواتیل)آمین [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 57-61]
 • فلاونوئید بررسی آنتوسیانین، فلاونوئید، فنولیک، غلظت اسید آسکوربیک‌، فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل و فعالیت ضد تکثیری سلول‌های سرطانی کبد انسان،‌ در گیاه Fragaria x ananassa تحت تاثیر عوامل پس از برداشت [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-18]
 • فنول تاثیرقطرراکتورازون- سونولیزوارتفاع مایع درتخریب فنول تحت سونولیز 24 کیلوهرتز‏ [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-12]

ق

 • قارچ کش اندازه‌گیری تری آزول‌ها در نمونه‌های سمّی با بهره‌گیری از نانو ساختارهای اصلاح شده بر پایه لایه هیدرواکسیدهای مضاعف با استفاده از روش‌های میکرو استخراج فاز جامد [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 37-44]

ک

 • کاتالیزور سولفوریک اسید سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2- هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 51-56]
 • کاتالیست تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله التراسونیک [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 51-56]
 • کروم مطالعه سینتیک جذب سطحی کروم بر روی نانوالیاف آلومینای اصلاح شده [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 19-23]
 • کیفیت شیمیایی بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]
 • کلینوپتیلولیت تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفلاکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • کمپلکس فلزی (II) سنتز، شناسایی و فعالیت ضد میکروبی کمپلکس‌های فلز (ll) دی پیکولینات حاصل از پیریدین 2 و 6-دی کربوکسیلیک اسید و تریس (2-آمینواتیل)آمین [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 57-61]
 • کوپل ازون سونولیز تاثیرقطرراکتورازون- سونولیزوارتفاع مایع درتخریب فنول تحت سونولیز 24 کیلوهرتز‏ [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-12]
 • کوپل ازون و سونولیز تخریب بیس فنل در محلول‌های آبی با استفاده از روش‌های ازوناسیون و ازون / سونولیز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 15-20]
 • کوپلیمر سنتز و خواص رئولوژیکی پلی (آکریل آمید-کو-آکریلیک اسید) مورد استفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-39]

ل

 • لجن فعال راندمان حذف دترجنت‌ها در تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز به روش لجن فعال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 31-36]

م

 • متیلن بلو حذف رنگ متیلن بلو از پساب‌های نساجی توسط ZnO ، TiO2، خاکستر استخوان و پوست گردو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 45-49]
 • مدیریت ریسک مدیریت ریسک در واحد الفین شرکت پلی‌مر آریاساسول به روش هیرا [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 37-53]
 • مسطح مربعی سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2- هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 51-56]
 • میکرو استخراج اندازه‌گیری تری آزول‌ها در نمونه‌های سمّی با بهره‌گیری از نانو ساختارهای اصلاح شده بر پایه لایه هیدرواکسیدهای مضاعف با استفاده از روش‌های میکرو استخراج فاز جامد [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 37-44]
 • میکرو راکتور استفاده از میکرو راکتور به‌عنوان تکنیک تشدید فرآیند (PI) در سنتز نانوذرات [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 13-17]
 • مواجهه شغلی ارزیابی ریسک بهداشتی واحد الفین شرکت پلی‌مر آریا ساسول به روش هیرا [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 21-30]
 • موج ناشی از انفجار مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیامد انفجار گاز هیدروژن در یک واحد شیمیایی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 23-28]
 • مونت موریلونیت بررسی رسانایی نانو‌کامپوزیت‌های PPY/MMTبا استفاده از ویژگی‌های غلظت ماده اکسنده، درصد MMT و پیرول به کمک مشاهدات XRD [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 19-27]

ن

 • نانو مروری بر روش‌های تصفیه فاضلاب به‌وسیله نانو مواد [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-4]
 • نانوالیاف آلومینا مطالعه سینتیک جذب سطحی کروم بر روی نانوالیاف آلومینای اصلاح شده [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 19-23]
 • نانو ذرات حذف رنگ متیلن بلو از پساب‌های نساجی توسط ZnO ، TiO2، خاکستر استخوان و پوست گردو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 45-49]
 • نانو ذرات استفاده از میکرو راکتور به‌عنوان تکنیک تشدید فرآیند (PI) در سنتز نانوذرات [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 13-17]
 • نانو ساختار اندازه‌گیری تری آزول‌ها در نمونه‌های سمّی با بهره‌گیری از نانو ساختارهای اصلاح شده بر پایه لایه هیدرواکسیدهای مضاعف با استفاده از روش‌های میکرو استخراج فاز جامد [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 37-44]
 • نانوکاتالیست تخریب بیس فنل در محلول‌های آبی با استفاده از روش‌های ازوناسیون و ازون / سونولیز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 15-20]
 • نساجی حذف رنگ متیلن بلو از پساب‌های نساجی توسط ZnO ، TiO2، خاکستر استخوان و پوست گردو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 45-49]

ه

 • هدررفت خاک سنتز و خواص رئولوژیکی پلی (آکریل آمید-کو-آکریلیک اسید) مورد استفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-39]
 • هیدروژن پراکسید حذف رنگ راکتیو آبی 21 از محلول‌های آبی با استفاده از فرآیند التراسونیک و هیدروژن پراکسید [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-6]
 • هریس بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]