نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب تحلیلی بر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPS)و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 7-21]
 • آب بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب منطقه نازلوی ارومیه با تاکید بر نیترات [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 41-46]
 • آب‌ تحلیلی بر مکانیسم گندزدایی و به‌کارگیری روش‌‌های ترکیبی در سالم‌سازی آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-55]
 • آب‌های آلوده حذف MTBE از آب‌‌های آلوده توسط کربن فعال و Organoclay [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-16]
 • آیساکسازول بررسی سنتز (3-(پارا- تولیل آیساکسازول- 5- ایل) متیل ایزوبوتیرات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-63]
 • آیساکسازول – نانو ذرات – اکسیم بررسی سنتز (3- (4-نیتروفنیل) آیساکسازول-5-ایل) متانول در حضور نانوذرات TiO2 [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 9-12]
 • آموکسی‌سیلین بررسی کارایی فرآیند ازن/پرتو فرابنفش جهت حذف آموکسی سیلین و مدل‌سازی فرآیند با استفاده از روش ترکیب مرکزی‏ [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-7]

ا

 • اثر ضدباکتریایی بررسی اثر ضد باکتریایی فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی، غیر قطبی عصاره گل سرخ بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکولی، سودوموناس آئروژینوزا [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 31-39]
 • ایران تعیین محتوای فلاونوییدی عصارۀ گیاه Artemisia absinthium جمع آوری شده از استان اردبیل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 23-30]
 • ارزش اقتصادی شبیه‌سازی واحدGTL جهت بازیابی گازهای دورریز فلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-23]
 • ارگانوکلی حذف MTBE از آب‌‌های آلوده توسط کربن فعال و Organoclay [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-16]
 • ازون بررسی کارایی فرآیند ازن/پرتو فرابنفش جهت حذف آموکسی سیلین و مدل‌سازی فرآیند با استفاده از روش ترکیب مرکزی‏ [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-7]
 • افت فشار مروری بر مدل‌سازی انتقال جرم در پیل سوختی غشاء الکترولیت پلیمر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • الگوریتم ژنتیک سنتز شبکه راکتوری با امکان خوراک‌دهی متنوع برای راکتورها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 49-53]
 • امواج الکترومغناطیس برش نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و تولید نانو صفحات گرافن توسط امواج الکترومغناطیس [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 39-44]
 • انتقال حرارت نانو سیالات راهی نوین بر افزایش انتقال حرارت [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-7]
 • انرژی شبیه‌سازی فرآیند تولید برق جهت بهینه‌سازی انرژی گازهای دور ریزفلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-40]

ب

 • بازیابی شبیه‌سازی فرآیند تولید برق جهت بهینه‌سازی انرژی گازهای دور ریزفلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-40]
 • بدون حلال فعالیت گلوتامیک اسید به عنوان یک کاتالیست آلی طبیعی و سبز در سنتز مشتقات 2 و 3-دی هیدروکینازولین-(H1)4-اون در شرایط بدون حلال [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 17-23]
 • برش برش نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و تولید نانو صفحات گرافن توسط امواج الکترومغناطیس [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 39-44]
 • بنزآلدهید بررسی سنتز (3-(پارا- تولیل آیساکسازول- 5- ایل) متیل ایزوبوتیرات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-63]
 • بنزآلدوکسیم بررسی سنتز (3-(پارا- تولیل آیساکسازول- 5- ایل) متیل ایزوبوتیرات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-63]
 • بنزین امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از تیوفن به عنوان نمونه مدل گوگردی بنزین به‌وسیله باکتری ردوکوکوس تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-9]
 • بهینه‌سازی شبیه‌سازی واحدGTL جهت بازیابی گازهای دورریز فلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-23]
 • بهینه‌سازی انرژی سنتز و آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت ماده تغییر فاز دهنده – CuO در طول فرآیند ذوب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • بهینه‌سازی انرژی ‌‌ بهینه‌سازی فرآیند انجماد در نانو کامپوزیت مواد تغییر فاز دهندهTiO2 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]

پ

 • پرتوفرابنفش بررسی کارایی فرآیند ازن/پرتو فرابنفش جهت حذف آموکسی سیلین و مدل‌سازی فرآیند با استفاده از روش ترکیب مرکزی‏ [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-7]
 • پرمنگنات پتاسیم برش نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و تولید نانو صفحات گرافن توسط امواج الکترومغناطیس [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 39-44]
 • پیل سوختی مروری بر مدل‌سازی انتقال جرم در پیل سوختی غشاء الکترولیت پلیمر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • پلی کلرور آلومینیوم کاربرد پلی کلرور سولفات آلومینیوم درتصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقدکننده‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 31-36]
 • پلی کلرور سولفات آلومینیوم کاربرد پلی کلرور سولفات آلومینیوم درتصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقدکننده‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 31-36]
 • پلی وینیل الکل امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از تیوفن به عنوان نمونه مدل گوگردی بنزین به‌وسیله باکتری ردوکوکوس تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-9]

ت

 • تابش UV تجزیه فتوکاتالیستی دترجنت آنیونی از محیط آبی با استفاده از نانوذرات TiO2 [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 13-21]
 • تجزیه فتوکاتالیستی تجزیه فتوکاتالیستی دترجنت آنیونی از محیط آبی با استفاده از نانوذرات TiO2 [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 13-21]
 • تری متوپریم استفاده از روش کالیبراسون چند متغیره (کم‌ترین مربعات معکوس) در اندازه‌گیری طیف سنجی هم‌زمان سولفادیازین و تری متوپریم در محصولات لبنی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-52]
 • تصفیه تحلیلی بر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPS)و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 7-21]
 • تصفیه کاربرد پلی کلرور سولفات آلومینیوم درتصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقدکننده‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 31-36]
 • تیمار فوتوکاتالیتیک حذف فلزات سنگین و میکرو ارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-32]
 • تیوفن امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از تیوفن به عنوان نمونه مدل گوگردی بنزین به‌وسیله باکتری ردوکوکوس تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-9]
 • تولید برق شبیه‌سازی فرآیند تولید برق جهت بهینه‌سازی انرژی گازهای دور ریزفلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-40]

ج

 • جریان‌های جانبی سنتز شبکه راکتوری با امکان خوراک‌دهی متنوع برای راکتورها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 49-53]
 • جنس سطح تاثیر سطح انتقال حرارت بر فرکانس تولید حباب در محلول استن خالص بر هیتر مسی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 23-28]
 • جنس سطح بررسی تغییرات فرکانس تولید حباب در محلول‌های استن و آب خالص بر هیتر برنجی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-53]
 • جوشش تاثیر سطح انتقال حرارت بر فرکانس تولید حباب در محلول استن خالص بر هیتر مسی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 23-28]
 • جوشش بررسی تغییرات فرکانس تولید حباب در محلول‌های استن و آب خالص بر هیتر برنجی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-53]

ح

 • حذف فنل حذف فنل از محلول‌های آبی توسط مخلوط بیوپلیمر کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور نانورس سدیم مونت موریلونیت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-37]

خ

 • خانواده کاسنی تعیین محتوای فلاونوییدی عصارۀ گیاه Artemisia absinthium جمع آوری شده از استان اردبیل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 23-30]
 • خطر شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ایمنی فرآیندهای راه اندازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با برج خنک کن هلر به روش FMEA [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 11-17]
 • خواص حرارتی نانو سیالات راهی نوین بر افزایش انتقال حرارت [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-7]

ر

 • راکتور اکسیداسیون- ماندگی گاز–سرعت سطحی گاز– سرعت مایع- توزیع‌کننده هوای اقامتگاه استفاده از راکتورهای اکسیداسیون در خصوص تصفیه فاضلاب تولیدی از اقامتگاه گردشگری [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 57-62]
 • راکتور لوله‌ای سنتز شبکه راکتوری با امکان خوراک‌دهی متنوع برای راکتورها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 49-53]
 • راکتورهای سری همزندار سنتز شبکه راکتوری با امکان خوراک‌دهی متنوع برای راکتورها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 49-53]
 • ردوکوکوس اریتروپولیس امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از تیوفن به عنوان نمونه مدل گوگردی بنزین به‌وسیله باکتری ردوکوکوس تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-9]
 • ریسک شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ایمنی فرآیندهای راه اندازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با برج خنک کن هلر به روش FMEA [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 11-17]
 • روستا بررسی وضعیت کلرزنی و کلر سنجی روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی کارخانه قند شهرستان پیرانشهر [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 39-48]
 • روش برنامه‌ریزی شبه خطی سنتز شبکه راکتوری با امکان خوراک‌دهی متنوع برای راکتورها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 49-53]
 • روش ترکیب مرکزی بررسی کارایی فرآیند ازن/پرتو فرابنفش جهت حذف آموکسی سیلین و مدل‌سازی فرآیند با استفاده از روش ترکیب مرکزی‏ [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-7]

ز

 • زبری سطح تاثیر سطح انتقال حرارت بر فرکانس تولید حباب در محلول استن خالص بر هیتر مسی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 23-28]
 • زبری سطح بررسی تغییرات فرکانس تولید حباب در محلول‌های استن و آب خالص بر هیتر برنجی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-53]
 • زمان القا تعیین زمان القا و مکانیسم هسته‌زایی در تولید نانوذره سولفات نئومایسین با استفاده از ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]

س

 • سازگار با محیط زیست فعالیت گلوتامیک اسید به عنوان یک کاتالیست آلی طبیعی و سبز در سنتز مشتقات 2 و 3-دی هیدروکینازولین-(H1)4-اون در شرایط بدون حلال [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 17-23]
 • سالم‌سازی تحلیلی بر مکانیسم گندزدایی و به‌کارگیری روش‌‌های ترکیبی در سالم‌سازی آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-55]
 • سدیم آلژینات حذف فنل از محلول‌های آبی توسط مخلوط بیوپلیمر کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور نانورس سدیم مونت موریلونیت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-37]
 • سدیم مونتموریلونیت حذف فنل از محلول‌های آبی توسط مخلوط بیوپلیمر کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور نانورس سدیم مونت موریلونیت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-37]
 • سنتز شبکه راکتوری سنتز شبکه راکتوری با امکان خوراک‌دهی متنوع برای راکتورها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 49-53]
 • سولفات آلومینیوم کاربرد پلی کلرور سولفات آلومینیوم درتصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقدکننده‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 31-36]
 • سولفادیازین استفاده از روش کالیبراسون چند متغیره (کم‌ترین مربعات معکوس) در اندازه‌گیری طیف سنجی هم‌زمان سولفادیازین و تری متوپریم در محصولات لبنی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-52]

ض

 • ضریب انتقال حرارت تاثیر سطح انتقال حرارت بر فرکانس تولید حباب در محلول استن خالص بر هیتر مسی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 23-28]
 • ضریب انتقال حرارت بررسی تغییرات فرکانس تولید حباب در محلول‌های استن و آب خالص بر هیتر برنجی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-53]
 • ضریب رسانش گرمایی نانو سیالات راهی نوین بر افزایش انتقال حرارت [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-7]

ط

 • طراحی آزمایش بررسی کارایی فرآیند ازن/پرتو فرابنفش جهت حذف آموکسی سیلین و مدل‌سازی فرآیند با استفاده از روش ترکیب مرکزی‏ [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-7]

ع

 • عصاره گیاهی بررسی اثر ضد باکتریایی فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی، غیر قطبی عصاره گل سرخ بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکولی، سودوموناس آئروژینوزا [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 31-39]

غ

 • غشاء الکترولیت پلیمری مروری بر مدل‌سازی انتقال جرم در پیل سوختی غشاء الکترولیت پلیمر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]

ف

 • فاضلاب تحلیلی بر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPS)و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 7-21]
 • فاضلاب تحلیلی بر مکانیسم گندزدایی و به‌کارگیری روش‌‌های ترکیبی در سالم‌سازی آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-55]
 • فاضلاب‌های صنعتی حذف فلزات سنگین و میکرو ارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-32]
 • فتوکاتالیک سنتز نانوکامپوزیت اکسیدتیتانیوم/ اکسید روی بر پایه نانولوله‌های کربنی به روش هم رسوبی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 33-37]
 • فرآیند جی تی ال شبیه‌سازی واحدGTL جهت بازیابی گازهای دورریز فلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-23]
 • فوق اشباع تعیین زمان القا و مکانیسم هسته‌زایی در تولید نانوذره سولفات نئومایسین با استفاده از ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]

ک

 • کاراگینان حذف فنل از محلول‌های آبی توسط مخلوط بیوپلیمر کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور نانورس سدیم مونت موریلونیت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-37]
 • کربن فعال حذف MTBE از آب‌‌های آلوده توسط کربن فعال و Organoclay [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-16]
 • کریستالیزاسیون تعیین زمان القا و مکانیسم هسته‌زایی در تولید نانوذره سولفات نئومایسین با استفاده از ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]
 • کلرزنی بررسی وضعیت کلرزنی و کلر سنجی روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی کارخانه قند شهرستان پیرانشهر [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 39-48]
 • کلر سنجی بررسی وضعیت کلرزنی و کلر سنجی روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی کارخانه قند شهرستان پیرانشهر [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 39-48]
 • کم‌ترین مربعات معکوس استفاده از روش کالیبراسون چند متغیره (کم‌ترین مربعات معکوس) در اندازه‌گیری طیف سنجی هم‌زمان سولفادیازین و تری متوپریم در محصولات لبنی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-52]

گ

 • گازهای فلر شبیه‌سازی واحدGTL جهت بازیابی گازهای دورریز فلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-23]
 • گازهای فلرینگ شبیه‌سازی فرآیند تولید برق جهت بهینه‌سازی انرژی گازهای دور ریزفلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-40]
 • گرافن برش نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و تولید نانو صفحات گرافن توسط امواج الکترومغناطیس [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 39-44]
 • گرمای نهان انجماد ‌‌ بهینه‌سازی فرآیند انجماد در نانو کامپوزیت مواد تغییر فاز دهندهTiO2 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]
 • گرمای نهان ذوب سنتز و آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت ماده تغییر فاز دهنده – CuO در طول فرآیند ذوب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • گل سرخ بررسی اثر ضد باکتریایی فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی، غیر قطبی عصاره گل سرخ بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکولی، سودوموناس آئروژینوزا [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 31-39]
 • گلوتامیک اسید فعالیت گلوتامیک اسید به عنوان یک کاتالیست آلی طبیعی و سبز در سنتز مشتقات 2 و 3-دی هیدروکینازولین-(H1)4-اون در شرایط بدون حلال [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 17-23]
 • گندزدایی تحلیلی بر مکانیسم گندزدایی و به‌کارگیری روش‌‌های ترکیبی در سالم‌سازی آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-55]
 • گوگرد زدایی زیستی امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از تیوفن به عنوان نمونه مدل گوگردی بنزین به‌وسیله باکتری ردوکوکوس تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-9]

م

 • متیل ترشیو بوتیل اتر حذف MTBE از آب‌‌های آلوده توسط کربن فعال و Organoclay [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-16]
 • متهموگلوبینا بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب منطقه نازلوی ارومیه با تاکید بر نیترات [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 41-46]
 • محتوای فلاونویید تعیین محتوای فلاونوییدی عصارۀ گیاه Artemisia absinthium جمع آوری شده از استان اردبیل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 23-30]
 • محصولات لبنی استفاده از روش کالیبراسون چند متغیره (کم‌ترین مربعات معکوس) در اندازه‌گیری طیف سنجی هم‌زمان سولفادیازین و تری متوپریم در محصولات لبنی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-52]
 • مدل‌سازی مروری بر مدل‌سازی انتقال جرم در پیل سوختی غشاء الکترولیت پلیمر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • مدل‌سازی بررسی کارایی فرآیند ازن/پرتو فرابنفش جهت حذف آموکسی سیلین و مدل‌سازی فرآیند با استفاده از روش ترکیب مرکزی‏ [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-7]
 • مرکز بهداشتی و درمانی بررسی وضعیت کلرزنی و کلر سنجی روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی کارخانه قند شهرستان پیرانشهر [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 39-48]
 • مش بندی مروری بر مدل‌سازی انتقال جرم در پیل سوختی غشاء الکترولیت پلیمر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • مشتق‌های 2 و 3-دی هیدروکینازولین (H1)4-اون فعالیت گلوتامیک اسید به عنوان یک کاتالیست آلی طبیعی و سبز در سنتز مشتقات 2 و 3-دی هیدروکینازولین-(H1)4-اون در شرایط بدون حلال [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 17-23]
 • میکروارگانیسم حذف فلزات سنگین و میکرو ارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-32]
 • منعقدسازی کاربرد پلی کلرور سولفات آلومینیوم درتصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقدکننده‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 31-36]
 • مواد تغییرفازدهنده ‌‌ بهینه‌سازی فرآیند انجماد در نانو کامپوزیت مواد تغییر فاز دهندهTiO2 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]
 • مواد تغییر فازدهنده سنتز و آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت ماده تغییر فاز دهنده – CuO در طول فرآیند ذوب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]

ن

 • نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم تجزیه فتوکاتالیستی دترجنت آنیونی از محیط آبی با استفاده از نانوذرات TiO2 [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 13-21]
 • نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم حذف فلزات سنگین و میکرو ارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-32]
 • نانوذرات سولفات نئومایسین تعیین زمان القا و مکانیسم هسته‌زایی در تولید نانوذره سولفات نئومایسین با استفاده از ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]
 • نانوذره سنتز و آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت ماده تغییر فاز دهنده – CuO در طول فرآیند ذوب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • نانوذره ‌‌ بهینه‌سازی فرآیند انجماد در نانو کامپوزیت مواد تغییر فاز دهندهTiO2 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]
 • نانوسیال نانو سیالات راهی نوین بر افزایش انتقال حرارت [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-7]
 • نانوکامپوزیت سنتز و آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت ماده تغییر فاز دهنده – CuO در طول فرآیند ذوب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • نانوکامپوزیت ‌‌ بهینه‌سازی فرآیند انجماد در نانو کامپوزیت مواد تغییر فاز دهندهTiO2 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]
 • نانو کامپوزیت حذف فنل از محلول‌های آبی توسط مخلوط بیوپلیمر کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور نانورس سدیم مونت موریلونیت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-37]
 • نانو کامپوزیت سنتز نانوکامپوزیت اکسیدتیتانیوم/ اکسید روی بر پایه نانولوله‌های کربنی به روش هم رسوبی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 33-37]
 • نانولوله سنتز نانوکامپوزیت اکسیدتیتانیوم/ اکسید روی بر پایه نانولوله‌های کربنی به روش هم رسوبی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 33-37]
 • نانولوله‌های کربنی چند دیواره برش نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و تولید نانو صفحات گرافن توسط امواج الکترومغناطیس [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 39-44]
 • نیترات بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب منطقه نازلوی ارومیه با تاکید بر نیترات [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 41-46]
 • نرم‌افزار Hysys شبیه‌سازی واحدGTL جهت بازیابی گازهای دورریز فلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-23]
 • نرم افزارهایسیس شبیه‌سازی فرآیند تولید برق جهت بهینه‌سازی انرژی گازهای دور ریزفلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-40]
 • نیروگاه سیکل ترکیبی با برج خنک کن هلر شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ایمنی فرآیندهای راه اندازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با برج خنک کن هلر به روش FMEA [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 11-17]

ه

 • هیدروژل حذف فنل از محلول‌های آبی توسط مخلوط بیوپلیمر کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور نانورس سدیم مونت موریلونیت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-37]
 • هسته زایی تعیین زمان القا و مکانیسم هسته‌زایی در تولید نانوذره سولفات نئومایسین با استفاده از ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]
 • هم رسوبی سنتز نانوکامپوزیت اکسیدتیتانیوم/ اکسید روی بر پایه نانولوله‌های کربنی به روش هم رسوبی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 33-37]