درباره نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

مدیرمسئول: دکتر مرتضی قلیزاده

سردبیر: دکتر سیروس لطفی

مدیر داخلی: دکتر سعیده ابراهیمی اصل

زیر نظر اعضای هیأت تحریریه:

دکتر محمد آرمان مهر: استادیار سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی دانشگاه 

دکتر محمد حسین ارباب زوار: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احد باویلی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر حسن تقی پور: استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر جبار خلفی: استاد دانشگاه ارومیه

دکتر محمد مسافری: استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر بهرام لطافت: دانشیار دانشگاه آزاد واحد اهر

 

ویراستار فارسی:  دکتر زهره قاضی طباطبایی            
سال تأسیس: 1388

ویراستار انگلیسی:‌ دکتر زهره قاضی طباطبایی           
انتشار: فصلی
مسئول اجرایی: خانم ملیحه گل زاده      

درجه نشریه: این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 32258/87  مورخه 1/9/88   کمیسیون بررسی و تایید مجلات دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می­شود. بدیهی است پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز علمی- پژوهشی، تمامی مقالات درج شده در شماره­های قبلی، از امتیاز  علمی- پژوهشی برخوردار خواهند بود.
شماره شاپا: 768-2228

شمارگان: 1000 نسخه