بررسی و امکان تقلیل منومراستایرن باقیمانده در محصول پلی استایرن تولیدی گریدهای GPPS , HIPS واحد عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده

دراین تحقیق امکان کاهش بیشتر مقدار منومرهای استایرن باقیمانده در محصول تولیدی پلی استایرن معمولی و مقاوم در واحد عملیاتی بررسی شده و تاثیر مقدار فشارخلاء ، درمخازن فرار زدا ، و مقدار آب تزریقی به محتوای پلیمر قبل از ورود به مخازن فرار زدا ، و حجم پلیمر در مخازن فرار زدا و دمای پلیمر و اثرپارامترهای عملیاتی راکتورهای پلیمریزاسیون وپروسس بر روی مقدار منومر باقیمانده مطالعه و بررسی شده و پارمترهای فشار وکیوم و مقدار آب تزریقی جهت زدودن منومرها ی استایرن و لول فرار زداها و دما بر حسب مقدار منومر باقیمانده نمودار شده و نتیجه گیری وبحث و آنالیزشده ، و هم چنین عملکرد مکانیسم مخازن فرار زدا نیز بررسی شده ودرنهایت نتیجه گیری جهت بهینه کردن وامکان کاهش منومر استایرن صورت گرفته . در ادامه پیشنهاداتی فنی و عملی جهت اصلاحات لازم براساس فوق ارایه شده است .و هم چنین عملکرد مکانیسم مخازن فرار زدا نیز بررسی شده ودرنهایت نتیجه گیری جهت بهینه کردن وامکان کاهش منومر استایرن صورت گرفته . در ادامه پیشنهاداتی فنی و عملی جهت اصلاحات لازم براساس فوق ارایه شده است .

کلیدواژه‌ها