مطالعه حذف رنگ مالاخیت سبز با استفاده ازجذب برروی نانوذرات آلفاآلومینای فعال شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله از آلفا آلومینای فعال شده برای حذف رنگ کاتیونی مالاخیت ­سبز استفاده شده است. در فرایند حذف رنگ مالاخیت سبز  اثر پارامتر­های مختلف مثل غلظت محلول رنگ، زمان تماس، pH، دوز جاذب و دما بررسی شد. هم­چنین  pHنقطه صفر بار جاذب نیز تعیین شد. نتایج نشان داده که فرایند جذب در 10دقیقه به تعادل می­رسد و مقدار حذف با افزایش دوز جاذب وpH افزایش می­یابد.  نتایج آزمایشات نشان داد که ml250/g1/0 از آلفا آلومینای فعال شده قادر به حذف 05/55% از رنگ در غلظت اولیه mg/l50 ودر10 pH=است نتایج نشان داد که آلفا آلومینای فعال شده می­تواند به عنوان جاذب برتر در حذف رنگ مالاخیت سبز از محلول­های­ آبی به­کار رود .

کلیدواژه‌ها