جذب سطحی 4-کلرو-2-نیتروفنل توسط بنتونیت ساده و عامل‌دار شده با استفاده از روش ناپیوسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، جذب سطحی 4-کلرو-2-نیترو فنل توسط بنتونیت و بنتونیت عامل­دار شده با سورفکتانت­های تترا بوتیل آمونیوم یدید و ستیل تری متیل آمونیوم برمید از محلول­های آبی با در نظر گرفتن اثر پارامترهای مختلف نظیر مدت زمان تماس، دوز جاذب، pH ، غلظت اولیه ترکیب 4-کلرو-2-نیترو فنل و دما در یک سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. شرایط بهینه جذب 4-کلرو-2-نیترو فنل در8/5pH≈ ، 1 گرم از بنتونیت ساده و عامل­دار و مدت زمان تعادلی  به ترتیب 60 و 10 دقیقه حاصل شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت اولیه  4-کلرو-2-نیترو فنل، منجر به افزایش تدریجی میزان جذب سطحی می­شود.

کلیدواژه‌ها