تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله‌ی ازون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     هدف از این تحقیق حذف یا تخریب آنیلین (AN) با استفاده از روش اوزناسیون کاتالیتکی TiO2 و اوزناسیون خالص که در یک سیستم آزمایشگاهی مورد  مطالعه  قرار گرفت. اثر پارامترهای کلیدی مثل  PH در سه  محیط قلیائی با  و9 PH=  و اسیدی با3 PH= و محیط خنثی با  68/6   PH=که همان PH خود محلول بود و هم­چنین استفاده از کاتالیزور TiO2 به تنهائی و همراه با  ازوناسیون در مقدارهای gr 012/0 و gr 007/0 به­منظور میزان تخریب آنیلین تحت  بررسی و آزمایش  قرار گرفت. غلظت و مقدار جذب آنیلین در طول آزمایش با دستگاه اسپکتروفتومتری UV ثبت شد. نتایج نشان داد که میزان تخریب آنیلین در اوزناسیون خالص و در PH خود محلول که  همان محیط خنثی 86/6=PH می­باشد  بیش­تر از حالت اسیدی و بازی و هم­چنین بیش­تر از سیستم تلفیقی با اوزن و TiO2 بوده است. افزودن نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید به مقدار gr 012/0 و gr 007/0 که به ترتیب میزان تخریب آن­ها %5/66 و %73  شد که نسبت به تخریب ازوناسیون تنها کاهش یافته است. راندمان تخریب %85  در محیط خنثی ازوناسیون تنها حاصل شد.

کلیدواژه‌ها