تخریب ریزآلاینده رنگ قرمز198تحت ترکیب سونولیزوازون در حضور نانو TiO2و ZnO به‌عنوان کاتالیزور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    هدف از این تحقیق  تخریب  ریزآلاینده  رنگ  قرمز 198 تحت ترکیب ازون، سونولیز و تلفیقی از این دو روش درحضورنانو TiO2و ZnO
به­عنوان کاتالیزور است که  در یک  سیستم آزمایشگاهی  مورد  مطالعه  قرار گرفت. اثر پارامترهای کلیدی مثل pH وTOCوBOD5 وCOD وEC برای  محلول  رنگ  قرمز 198 بررسی و مورد آزمایش  قرار گرفت. غلظت و مقدار جذب  در طول آزمایش با دستگاه اسپکتروفتومتری
UV-Vis  ثبت  شد. نتایج  نشان داد که میزان  تخریب  فقط در فرآیند ازوناسیون با درصد بالایی انجام گرفته است که بدون ته نشینی ریزآلاینده رنگ  قرمز 198 و عاری ازکدورت جواب داد. پارامترهای آزمایش­های  فوق الذکر در حد مطلوب و قابل قبول در گستره استانداردهای محیط زیست می­باشد. هم­چنین روش سونولیز  تاثیر چندان  زیادی در تخریب  ریز آلاینده ندارد. راندمان تخریب در روش ازون، %99 در محیط­های بازی، خنثی ،اسیدی به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها