بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
تأمین آب سالم  به­ویژه در کشورهای جهان سوم از اهمیت خاصی برخوردار است و آب­های زیرزمینی یکی از منابع مهم تأمین آب در همه کشورها محسوب می­گردند و استفاده از آن­ها چه در آبیاری و کشاورزی و چه در مصارف شهری و صنعتی رو به تزاید است. با توجه به این­که شهرستان ملکان با جمعیت حدود 10000 نفر و توسعه روز افزون صنعت و کشاورزی برخوردار است، لازم دانسته با بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان، زمینه ارتقاء سطح بهداشت را برای این منطقه فراهم آورد. این تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی-  تحلیلی است که در ابتدا نتایج نمونه برداری های انجام شده از طریق مراجعه به خانه های بهداشت به صورت اکینو جمع آوری شده و سپس آنالیزهای لازم صورت گرفت. با توجه به کلیه پارامترها متغیرهای مورد بررسی شامل درجه اسیدی - قلیائیت، سختی کل، سختی کلسیمی، سختی منیزیمی، pH، کلر باقی مانده، نیترات، نیتریت، کدورت، کلرور، فلوئور، سدیم و پتاسیم می­باشد که در نمونه­های برداشت شده از شبکه­ها و منابع تأمین آب آشامیدنی روستاهای شهرستان به­دست آمده در مقایسه با  استاندارد حداکثر مطلوب و حداکثر مجاز اعلام شده از طریق وزارت بهداشت درمان مشاهده می­گرددکه دارای پارامترهای در حد مطلوب یا کم­تر از حداکثر مجاز بوده و استفاده از این آب­ها مقرون به صرفه بوده و می­تواند  برای اجرای طرح های آب رسانی در برنامه­ریزی کمک رساندن منطقه باشد. 

کلیدواژه‌ها