بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های هیدروالکلی‌رازک (Humuluslupulus)، پونه (Menthelongifolia L) و ریحان (Ocimumbasilicum) بر روی باکتری بروسلا‌آبورتوسabortus)‌ (Brucella در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
ﺑﺮوﺳﻠﻮز ﯾﺎ ﺗﺐ­­ﻣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺗﻮژنﻫﺎی داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﺟﻨﺲ ﺑﺮوﺳﻼ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺰن ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و وﺣﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن و به­طور ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ­آﻣﯿﺰ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺑﺮوز اﺛﺮات ﻣﻀﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی داروﯾﯽ ﺑﻪ ­ﮐﺎرﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر تحقیق  ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ ﻫﺪف درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه است. در این مطالعه اثر ممانعتی عصاره­های هیدروالکلی رازک، ریحان و پونه و مخلوط­های دوگانه و سه­گانه عصاره­های این گیاهان بر روی رشد باکتری بروسلا­آبرتوس در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. با توجه به مطالعات انجام شده، گیاهان دارویی فوق اثرات قابل ملاحظه­ای را در جلوگیری از رشد انواع مختلفی از پاتوژن­های بیماری­زا دارا می­باشند، در این مطالعه به­منظور بررسی اثر مهاری عصاره­ها از دو روش آنتی­بیوگرم و MIC استفاده شد نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مخلوط سه­گانه­ی عصاره­های پونه، رازک، ریحان با غلظت 100 میلی­گرم بر میلی­لیتر با قطر هاله 28 میلی­متر دارای بیش­ترین قطر هاله عدم رشد و عصاره هیدروالکلی ریحان با غلظت 5/12 میلی­گرم بر میلی­لیتر با ایجاد قطر هاله 5 میلی­متری کم­ترین قطر هاله عدم رشد باکتری بروسلا آبرتوس را به­خود اختصاص می­دهد. هم­چنین مخلوط سه­گانه رازک، پونه و ریحان نتایج نسبتأ مشابهی را نسبت به آنتی­بیوتیک ریفامپین از خود نشان دادند. نتایج حاصل از حداقل غلظت مهارکنندگی نیز نشان داد که کم­ترین میزان غلظت مهارکنندگی مربوط به آنتی­بیوتیک ریفامپین و مخلوط سه­گانه عصاره هیدروالکلی پونه، رازک و ریحان و بیش­ترین آن مربوط به عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی ریحان می­باشد.

کلیدواژه‌ها