مطالعه حذف رنگ زا راکتیو قرمز 195 محلول‌های آبی با استفاده از جاذب طبیعی پوست گردو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ از پودر پوست گردو ﺑﻪ­ﻋﻨﻮان یک ﺟﺎذب طبیعی ﺟﻬﺖ ﺣﺬف رﻧﮓزا راﮐﺘﯿﻮ قرمز 195  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. رﻧﮓزا  راﮐﺘﯿﻮ قرمز 195 از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رنگ­زای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ رنگ­رزی و ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه بسیار سمی اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کارائی پودر پوست گردو  در درصد حذف رﻧﮓزا راﮐﺘﯿﻮ قرمز 195 اثر پارامترهای مستقل مثل ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓزا راکتیو قرمز 195 (50، 40، 30، 20،  میلی­گرم بر لیتر10)، pH  (10، 8، 6، 4، 2)،  مقدار پودر پوست گردو (5/2، 2، 5/1، 1، 5/0 گرم بر 250 میلی­لیتر) و زمان (10-90 دقیقه) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش­ترین درصد حذف رﻧﮓزا راﮐﺘﯿﻮ قرمز 195 تحت شرایط  T=25±2 0C ،[NSP]=2.5 g/250 ml، ,[RR195 ]0=50 mg/L   pH=6.2 و [RR195 ]0=50 mg/L  در حدود 9/89 % به­دست آمد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ می­توان نتیجه گرفت که جاذب پودر پوست گردو کارائی خوبی در میزان حذف رنگ­زا راکتیو قرمز 195 داشت.

کلیدواژه‌ها