شماره جاری: دوره 10، شماره 38، بهار 1398، صفحه 1-60 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار ادبی نشریه مدیر اجرایی