شماره جاری: دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 1-61 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار ادبی نشریه مدیر اجرایی