شماره جاری: دوره 10، شماره 40، تابستان 1400 

1. تصفیه پساب صنایع لبنی با روش ازناسیون: طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ

صفحه 1-7

علی مهری زاد؛ اکبر حاجی پور؛ فهیمه درخشان فرد؛ لیلا امیرخانی


2. بررسی اهمیت و نقش جلبک‌های دریایی‌ در صنعت و کاربردهای دارویی و زیست‌محیطی آنها

صفحه 9-17

نیما محمدنژاد خیاوی؛ حجت اقبال؛ ندا جهانی؛ مهدی احمدی سابق؛ زهره قاضی طباطبایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار ادبی نشریه مدیر اجرایی