نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بررسی وضعیت کلرسنجی و نمونه‌برداری میکروبی و شیمیایی آب شرب در روستاهای شهرستان مراغه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-5]
 • آرتمیزیا اسکوپاریا مقایسه غلظت ترکیب آرتمیزینین استخراج شده از گیاه آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده از کرمان و مشهد [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 57-59]
 • آرتمیزینین مقایسه غلظت ترکیب آرتمیزینین استخراج شده از گیاه آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده از کرمان و مشهد [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 57-59]
 • آزبست سیمان ارزیابی هم‌بستگی بین شاخص‌های خورندگی و رسوب‌گذاری با پارامترهای کیفی آب شرب در لوله‌های آزبست-سیمان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 13-23]
 • آلاینده‌ها بررسی اثر تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت در انتشار آلاینده‌ی زیست محیط 〖NO〗_X در کوره‌های صنعتی با استفاده از CFD [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 41-45]
 • آلاینده‌ها تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت بر انتشار آلاینده‌ی منواکسید کربن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 47-50]
 • آلودگی مواد رادیواکتیو حذف اورانیوم و توریم از آب‌های آلوده با استفاده از پوست میگو [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-11]
 • آمیل هیدرید مطالعه‌آزمایشگاهی انتقال حرارت در جوشش جریانی آمیل هیدرید در فضای حلقوی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 43-49]
 • آمین N فرمیلاسیون آمین‌های سازگار با محیط با استفاده از نانو اکسید سریوم به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت تحت شرایط تابش ماورای صوت و فاقد حلال در دمای اتاق [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-59]
 • آمین‌های اولیه HClO4-SiO2 به عنوان یک کاتالیست ناهمگن کارآمد و قابل استفاده مجدد برای سنتز تترازول‌های 1-جایگزین [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 7-13]
 • آنتی بیوتیک مطالعه حذف فتوکاتالیتیکی آنتی بیوتیک‌ سفتریاکسون در محلول‌های آبی بااستفاده از نانوذرات TiO2 تحت تابش UV [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 17-20]

ا

 • اتصالات عرضی کربن – کربن ارتباط بین خواص فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی با میکروساختار الاستومر تشکیل دهنده [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 15-19]
 • اثرات بهداشتی ارزیابی هم‌بستگی بین شاخص‌های خورندگی و رسوب‌گذاری با پارامترهای کیفی آب شرب در لوله‌های آزبست-سیمان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 13-23]
 • احتراق بررسی اثر تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت در انتشار آلاینده‌ی زیست محیط 〖NO〗_X در کوره‌های صنعتی با استفاده از CFD [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 41-45]
 • احتراق تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت بر انتشار آلاینده‌ی منواکسید کربن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 47-50]
 • ایزوترم مطالعه اسپکتروفتومتری حذف 4- کلرو-2- نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از نانو گرافن اصلاح شده٭ [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 1-6]
 • اسانس بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس‌های دو گونه مختلف از Origanum [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 29-35]
 • اسانس بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (melissa officinalis L) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 47-52]
 • استات مس بالا بردن راندمان سیانودار کردن کاتالیز شده با مس برومو‌آریل‌ها با استفاده از 3،1-بیس فنیلن-(H1)-تترازول به عنوان یک لیگاند مؤثر [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-28]
 • اسید فرمیک N فرمیلاسیون آمین‌های سازگار با محیط با استفاده از نانو اکسید سریوم به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت تحت شرایط تابش ماورای صوت و فاقد حلال در دمای اتاق [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-59]
 • اکسیدروی تخریب فتوشیمیایی 4-کلرو2-نیترو فنل با استفاده از اکسید روی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 21-23]
 • التراسونیک تخریب سونو فوتو کاتالیتیکی 4-کلرو نیترو بنزن در حضور نانو ذرات TiO2 [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 51-55]
 • انتقال حرارت مطالعه‌آزمایشگاهی انتقال حرارت در جوشش جریانی آمیل هیدرید در فضای حلقوی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 43-49]
 • انتقال رقابتی-1 و4 و 8 و 11-تتراآزاسیکلوتترادکان-5 و 7- دیون-بافر 5- تیزاب سلطانی انتقال رقابتی از بین غشا مایع توده‌ای حاوی 11, 8, 4 ,1-تتراآزاسیکلوتترادکان-5 و7-دیون [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 25-34]
 • اندیس خوردگی ارزیابی هم‌بستگی بین شاخص‌های خورندگی و رسوب‌گذاری با پارامترهای کیفی آب شرب در لوله‌های آزبست-سیمان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 13-23]
 • اورانیوم حذف اورانیوم و توریم از آب‌های آلوده با استفاده از پوست میگو [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-11]

ب

 • بادرنجبویه بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (melissa officinalis L) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 47-52]
 • برمیدآریل بالا بردن راندمان سیانودار کردن کاتالیز شده با مس برومو‌آریل‌ها با استفاده از 3،1-بیس فنیلن-(H1)-تترازول به عنوان یک لیگاند مؤثر [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-28]
 • برنر تیپ بررسی اثر تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت در انتشار آلاینده‌ی زیست محیط 〖NO〗_X در کوره‌های صنعتی با استفاده از CFD [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 41-45]

پ

 • پیرازین‌ها سنتز مشتقات گلی‌اکسال با یک استخلاف کینوکسالین [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 35-41]
 • پراکسید هیدروژن حذف 4-کلرو-2-نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از فنتون اصلاح شده با نانو ذرات آهن [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 7-11]
 • پوست میگو حذف اورانیوم و توریم از آب‌های آلوده با استفاده از پوست میگو [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-11]

ت

 • تابش ماورای صوت N فرمیلاسیون آمین‌های سازگار با محیط با استفاده از نانو اکسید سریوم به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت تحت شرایط تابش ماورای صوت و فاقد حلال در دمای اتاق [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-59]
 • تترازول 1- جایگزین HClO4-SiO2 به عنوان یک کاتالیست ناهمگن کارآمد و قابل استفاده مجدد برای سنتز تترازول‌های 1-جایگزین [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 7-13]
 • تخریب فتوکاتالیزوری مطالعه حذف فتوکاتالیتیکی آنتی بیوتیک‌ سفتریاکسون در محلول‌های آبی بااستفاده از نانوذرات TiO2 تحت تابش UV [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 17-20]
 • تری اتیل اورتوفورمات HClO4-SiO2 به عنوان یک کاتالیست ناهمگن کارآمد و قابل استفاده مجدد برای سنتز تترازول‌های 1-جایگزین [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 7-13]
 • توریم حذف اورانیوم و توریم از آب‌های آلوده با استفاده از پوست میگو [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-11]

ج

 • جذب سطحی حذف اورانیوم و توریم از آب‌های آلوده با استفاده از پوست میگو [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-11]
 • جنس نعناع بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس‌های دو گونه مختلف از Origanum [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 29-35]
 • جوشش جریانی مطالعه‌آزمایشگاهی انتقال حرارت در جوشش جریانی آمیل هیدرید در فضای حلقوی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 43-49]
 • جوشش هسته ای مطالعه‌آزمایشگاهی انتقال حرارت در جوشش جریانی آمیل هیدرید در فضای حلقوی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 43-49]

ح

 • حذف مطالعه اسپکتروفتومتری حذف 4- کلرو-2- نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از نانو گرافن اصلاح شده٭ [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 1-6]

خ

 • خصلت ضد باکتری بررسی فعالیت ضد میکروبی لیگاندهای شیف باز مشتق از سالسیل آلدهید [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 35-40]
 • خواص فیزیکو – مکانیکی ارتباط بین خواص فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی با میکروساختار الاستومر تشکیل دهنده [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 15-19]

د

 • دینامیک سیالات محاسباتی تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت بر انتشار آلاینده‌ی منواکسید کربن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 47-50]

س

 • سالسیل آلدهید بررسی فعالیت ضد میکروبی لیگاندهای شیف باز مشتق از سالسیل آلدهید [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 35-40]
 • سیانودار کردن بالا بردن راندمان سیانودار کردن کاتالیز شده با مس برومو‌آریل‌ها با استفاده از 3،1-بیس فنیلن-(H1)-تترازول به عنوان یک لیگاند مؤثر [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-28]
 • سفتریاکسون مطالعه حذف فتوکاتالیتیکی آنتی بیوتیک‌ سفتریاکسون در محلول‌های آبی بااستفاده از نانوذرات TiO2 تحت تابش UV [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 17-20]
 • سوکسیله مقایسه غلظت ترکیب آرتمیزینین استخراج شده از گیاه آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده از کرمان و مشهد [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 57-59]
 • سونو فوتوکاتالیست تخریب سونو فوتو کاتالیتیکی 4-کلرو نیترو بنزن در حضور نانو ذرات TiO2 [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 51-55]
 • سونولیز تخریب سونو فوتو کاتالیتیکی 4-کلرو نیترو بنزن در حضور نانو ذرات TiO2 [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 51-55]

ش

 • شیف باز بررسی فعالیت ضد میکروبی لیگاندهای شیف باز مشتق از سالسیل آلدهید [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 35-40]

ض

 • ضدباکتریایی بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (melissa officinalis L) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 47-52]

ط

 • طیف سنجی جرمی بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس‌های دو گونه مختلف از Origanum [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 29-35]

ف

 • فیتوکمیکالز بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس‌های دو گونه مختلف از Origanum [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 29-35]
 • فرآیند اکسیداسیون فنتون حذف 4-کلرو-2-نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از فنتون اصلاح شده با نانو ذرات آهن [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 7-11]
 • فنل حذف 4-کلرو-2-نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از فنتون اصلاح شده با نانو ذرات آهن [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 7-11]

ک

 • کاتالیزور پالادیوم تهیه پالادیوم تثبیت شده روی نانو نشاسته و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور برای انجام واکنش هک [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 13-16]
 • کاتالیزور قابل بازیافت N فرمیلاسیون آمین‌های سازگار با محیط با استفاده از نانو اکسید سریوم به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت تحت شرایط تابش ماورای صوت و فاقد حلال در دمای اتاق [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-59]
 • کاتالیزور ناهمگن HClO4-SiO2 به عنوان یک کاتالیست ناهمگن کارآمد و قابل استفاده مجدد برای سنتز تترازول‌های 1-جایگزین [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 7-13]
 • کلرسنجی بررسی وضعیت کلرسنجی و نمونه‌برداری میکروبی و شیمیایی آب شرب در روستاهای شهرستان مراغه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-5]
 • کمپلکس های نیکل(II) وآهن(III) سنتز و شناسایی ساختار کمپلکس‌های جدید یون‌های نیکل(II) و آهن(III) با لیگاند شیف بازحاصل از آمینومتیل بنزن [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 37-46]
 • کینوکسالین‌ها سنتز مشتقات گلی‌اکسال با یک استخلاف کینوکسالین [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 35-41]
 • کوره بررسی اثر تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت در انتشار آلاینده‌ی زیست محیط 〖NO〗_X در کوره‌های صنعتی با استفاده از CFD [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 41-45]
 • کوره تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت بر انتشار آلاینده‌ی منواکسید کربن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 47-50]

گ

 • گیاهان دارویی بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (melissa officinalis L) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 47-52]

ل

 • لاستیک پلی بوتادین ارتباط بین خواص فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی با میکروساختار الاستومر تشکیل دهنده [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 15-19]
 • لیگاند شیف باز چهاردندانه سنتز و شناسایی ساختار کمپلکس‌های جدید یون‌های نیکل(II) و آهن(III) با لیگاند شیف بازحاصل از آمینومتیل بنزن [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 37-46]

م

 • مایکروو مقایسه غلظت ترکیب آرتمیزینین استخراج شده از گیاه آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده از کرمان و مشهد [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 57-59]
 • محلول های غذایی مقایسه ویژگی‌های فیتوشیمیایی سه گونه گیاه دارویی نعناع در محلول‌های غذایی مختلف [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 25-33]
 • مراغه بررسی وضعیت کلرسنجی و نمونه‌برداری میکروبی و شیمیایی آب شرب در روستاهای شهرستان مراغه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-5]
 • مرزنجوش بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس‌های دو گونه مختلف از Origanum [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 29-35]
 • منواکسید کربن تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت بر انتشار آلاینده‌ی منواکسید کربن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 47-50]

ن

 • نانو اکسید سریوم N فرمیلاسیون آمین‌های سازگار با محیط با استفاده از نانو اکسید سریوم به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت تحت شرایط تابش ماورای صوت و فاقد حلال در دمای اتاق [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-59]
 • نانوذرات آهن حذف 4-کلرو-2-نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از فنتون اصلاح شده با نانو ذرات آهن [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 7-11]
 • نانو ذرات دی اکسید تیتانیم تخریب سونو فوتو کاتالیتیکی 4-کلرو نیترو بنزن در حضور نانو ذرات TiO2 [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 51-55]
 • نانو گرافن مطالعه اسپکتروفتومتری حذف 4- کلرو-2- نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از نانو گرافن اصلاح شده٭ [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 1-6]
 • نانو نشاسته تهیه پالادیوم تثبیت شده روی نانو نشاسته و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور برای انجام واکنش هک [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 13-16]
 • نیتریل‌آریل بالا بردن راندمان سیانودار کردن کاتالیز شده با مس برومو‌آریل‌ها با استفاده از 3،1-بیس فنیلن-(H1)-تترازول به عنوان یک لیگاند مؤثر [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-28]
 • نعناع مقایسه ویژگی‌های فیتوشیمیایی سه گونه گیاه دارویی نعناع در محلول‌های غذایی مختلف [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 25-33]
 • نمونه برداری بررسی وضعیت کلرسنجی و نمونه‌برداری میکروبی و شیمیایی آب شرب در روستاهای شهرستان مراغه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-5]

و

 • واکنش جفت متقابل تهیه پالادیوم تثبیت شده روی نانو نشاسته و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور برای انجام واکنش هک [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 13-16]
 • واکنش‌های تراکمی سنتز مشتقات گلی‌اکسال با یک استخلاف کینوکسالین [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 35-41]
 • واکنش هک تهیه پالادیوم تثبیت شده روی نانو نشاسته و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور برای انجام واکنش هک [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 13-16]

ه

 • هوگلند مقایسه ویژگی‌های فیتوشیمیایی سه گونه گیاه دارویی نعناع در محلول‌های غذایی مختلف [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 25-33]