نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب تحلیلی بر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPS)و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 7-21]
 • آب بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب منطقه نازلوی ارومیه با تاکید بر نیترات [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 41-46]
 • آب بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]
 • آب بررسی وضعیت کلرسنجی و نمونه‌برداری میکروبی و شیمیایی آب شرب در روستاهای شهرستان مراغه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-5]
 • آب بررسی نحوه گندزدایی آب آشامیدنی روستایی استان آذربایجان‌شرقی تبریز [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 21-27]
 • آب بررسی نحوه گندزدایی آب آشامیدنی روستایی استان آذربایجان شرقی تبریز [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 19-25]
 • آب‌ تحلیلی بر مکانیسم گندزدایی و به‌کارگیری روش‌‌های ترکیبی در سالم‌سازی آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-55]
 • آب آشامیدنی بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 49-57]
 • آب شرب شناسایی و اندازه‌گیری تری هالومتان‌ها در آب شرب با استفاده از میکرو استخراج فاز جامد و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی (مطالعه موردی شهرهای استان مازندران) [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 59-66]
 • آب شرب بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهرستان مهاباد [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 1-10]
 • آب شرب مقایسه کلر باقی‌مانده در منابع آب شرب شهری و روستایی استان ایلام [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 17-22]
 • آب شرب بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان اهر در استان آذربایجان‌شرقی بین سال‌های 96-94 [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 21-29]
 • آبلیمو سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری مشتقات جدیدی از -Nبنزیلیدن آنیلین در حضور کاتالیزور طبیعی بدون حلال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-46]
 • آبی متیلن جذب سطحی آبی متیلن از محلولهای آبی بر روی Nano-Tio2 عاملدار: مطالعه پارامترهای عملیاتی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 1-5]
 • آب‌های آلوده حذف MTBE از آب‌‌های آلوده توسط کربن فعال و Organoclay [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-16]
 • آبهای زیر زمینی برآورد سن آب زیرزمینی با استفاده از ایزوتوپ و ردیاب شیمیایی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-25]
 • آتش‌سوزی بررسی رهایش مواد شیمیایی ازتأسیسات و تأثیرآن بر محیط‌زیست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 45-52]
 • آرتمیزیا اسکوپاریا مقایسه غلظت ترکیب آرتمیزینین استخراج شده از گیاه آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده از کرمان و مشهد [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 57-59]
 • آرتمیزینین مقایسه غلظت ترکیب آرتمیزینین استخراج شده از گیاه آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده از کرمان و مشهد [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 57-59]
 • آزبست سیمان ارزیابی هم‌بستگی بین شاخص‌های خورندگی و رسوب‌گذاری با پارامترهای کیفی آب شرب در لوله‌های آزبست-سیمان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 13-23]
 • آیساکسازول بررسی سنتز (3-(پارا- تولیل آیساکسازول- 5- ایل) متیل ایزوبوتیرات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-63]
 • آیساکسازول – نانو ذرات – اکسیم بررسی سنتز (3- (4-نیتروفنیل) آیساکسازول-5-ایل) متانول در حضور نانوذرات TiO2 [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 9-12]
 • آکریل آمید سنتز و خواص رئولوژیکی پلی (آکریل آمید-کو-آکریلیک اسید) مورد استفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-39]
 • آکریلیک اسید سنتز و خواص رئولوژیکی پلی (آکریل آمید-کو-آکریلیک اسید) مورد استفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-39]
 • آکریلو نیتریل بوتادین استایرن بررسی خواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن- پلی‌کربنات ((ABS-PC [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 15-20]
 • آلیاژ تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ PET/PEN جهت تولید بطری‌های چند بار مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-15]
 • آلیاژ آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن و پلی‌کربنات بررسی خواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن- پلی‌کربنات ((ABS-PC [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 15-20]
 • آلایندگی مروری بر روش‌های تصفیه فاضلاب به‌وسیله نانو مواد [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-4]
 • آلاینده تاثر دمای سوخت ورودی به کوره بر انتشار آلاینده‌ی NOXبا استفاده از CFD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 15-19]
 • آلاینده حذف رنگ متیلن بلو از پساب‌های نساجی توسط ZnO ، TiO2، خاکستر استخوان و پوست گردو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 45-49]
 • آلاینده مروری بر روش‌های تصفیه فاضلاب به‌وسیله نانو مواد [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-4]
 • آلاینده‌ها بررسی اثر تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت در انتشار آلاینده‌ی زیست محیط 〖NO〗_X در کوره‌های صنعتی با استفاده از CFD [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 41-45]
 • آلاینده‌ها تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت بر انتشار آلاینده‌ی منواکسید کربن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 47-50]
 • آلانین مطالعه‌ی تثبیت ماده‌ هیبریدی آلانین-پروکسو پلی‌اکسوتنگستات در داخل نانو لایه‌های مونت‌موریلونیت [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-4]
 • آلدهید خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • آلدئید سنتز 14-آریل-14H-دی بنزو [a,j] زانتن‌ها در حضور گوانیدینیوم کلرید به عنوان یک کاتالیزور آلی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 29-35]
 • آلفاآلومینا- رنگ مالاخیت سبز – جاذب مطالعه حذف رنگ مالاخیت سبز با استفاده ازجذب برروی نانوذرات آلفاآلومینای فعال شده [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 71-77]
 • آلکامیدها بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره گیاه دارویی سرخارگل در روش‌های مختلف خشک کردن به روش HPLC [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 19-25]
 • آلودگی انواع روش‌های حذف آلاینده‌های شیمیایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 25-32]
 • آلودگی مواد رادیواکتیو حذف اورانیوم و توریم از آب‌های آلوده با استفاده از پوست میگو [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-11]
 • آمیل هیدرید مطالعه‌آزمایشگاهی انتقال حرارت در جوشش جریانی آمیل هیدرید در فضای حلقوی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 43-49]
 • آمین N فرمیلاسیون آمین‌های سازگار با محیط با استفاده از نانو اکسید سریوم به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت تحت شرایط تابش ماورای صوت و فاقد حلال در دمای اتاق [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-59]
 • آمین‌های اولیه HClO4-SiO2 به عنوان یک کاتالیست ناهمگن کارآمد و قابل استفاده مجدد برای سنتز تترازول‌های 1-جایگزین [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 7-13]
 • آمینومتیل بنزن سنتز و شناسایی کمپلکس‫های جدید یون‌های مس(II) و کبالت (II) با لیگاند شیف باز حاصل از آمینومتیل بنزن [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 31-39]
 • آموکسی‌سیلین بررسی کارایی فرآیند ازن/پرتو فرابنفش جهت حذف آموکسی سیلین و مدل‌سازی فرآیند با استفاده از روش ترکیب مرکزی‏ [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-7]
 • آنالیز شغلیJSA ارزیابی ریسک شرکت فرآوری پویازرکان آق‌دره به روش (JSA) با استفاده از نرم افزارPHA-pro [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 53-61]
 • آنتی اکسیدان تهیه نانوذرات اسانهای شیرین بیان، سیر و سیاهدانه و بررسی خواص بیولوژیکی و خواص فیزیکی و شیمیایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 55-63]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی اثر زمان، توان تابش امواج و نسبت آب به گیاه بر بازده و اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L) تحت تابش ریزموج از استان کاشان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 41-49]
 • آنتی‌اکسیدانی بررسی آنتوسیانین، فلاونوئید، فنولیک، غلظت اسید آسکوربیک‌، فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل و فعالیت ضد تکثیری سلول‌های سرطانی کبد انسان،‌ در گیاه Fragaria x ananassa تحت تاثیر عوامل پس از برداشت [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-18]
 • آنتی‌اکسیدانی شناسایی ترکیبات فنلی عصاره برگ گردو (Juglans Regia L.‌ ) موجود در اسپری ژوگلون به کمک کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالاHPLC و اندازه‌گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی، ضد قارچی و ضد میکروبی آن [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-19]
 • آنتی‌اکسیدانت بررسی فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانتی دو گونه گیاه بادرشبو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 5-7]
 • آنتی‌باکتریال بررسی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris) جمع‌آوری شده از مشکین‌شهر و خاصیت آنتی‌باکتریال آن در مقایسه با کلرهگزیدین بر روی باکتری‌های شایع عفونت دهانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 27-37]
 • آنتی‌باکتریال بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris) جمع‌آوری شده از مشکین‌شهر و خاصیت آنتی‌باکتریال آن در مقایسه با کلرهگزیدین بر روی باکتری‌های شایع عفونت دهانی [دوره 10، شماره 38، 1398]
 • آنتی بیوتیک مطالعه حذف فتوکاتالیتیکی آنتی بیوتیک‌ سفتریاکسون در محلول‌های آبی بااستفاده از نانوذرات TiO2 تحت تابش UV [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 17-20]
 • آنتروپی شانون تحلیل محتوای مجلۀ کاربرد شیمی در محیط زیست بر پایه آنتروپی شانون با مفروضه‌های زیست محیطی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 27-37]
 • آنتوسیانین بررسی آنتوسیانین، فلاونوئید، فنولیک، غلظت اسید آسکوربیک‌، فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل و فعالیت ضد تکثیری سلول‌های سرطانی کبد انسان،‌ در گیاه Fragaria x ananassa تحت تاثیر عوامل پس از برداشت [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-18]
 • آنیلین تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله التراسونیک [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 51-56]
 • آنیلین تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله‌ی ازون [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 27-31]
 • آهک تعیین ویژگی و حذف آلاینده های موجود در فاضلاب صنایع سرم سازی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 37-45]
 • آهن (Ш) بررسی تخریب ماده رنگی متیل اورانژ به کمک واکنش‌های فتوشیمیایی آهن (III) [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 19-29]

ا

 • اتصالات عرضی کربن – کربن ارتباط بین خواص فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی با میکروساختار الاستومر تشکیل دهنده [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 15-19]
 • اثرات الکترونی بررسی اثرات الکترونی استخلاف‌ها در واکنش چلوتروپی سولفون با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین و DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 9-11]
 • اثرات بهداشتی ارزیابی هم‌بستگی بین شاخص‌های خورندگی و رسوب‌گذاری با پارامترهای کیفی آب شرب در لوله‌های آزبست-سیمان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 13-23]
 • اثرات حلال مطالعه ساختار و تاثیر‌پذیری ترکیب آسپارژین در حلال با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتوم [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-53]
 • اثرات مضر بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 37-43]
 • اثر ضدباکتریایی بررسی اثر ضد باکتریایی فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی، غیر قطبی عصاره گل سرخ بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکولی، سودوموناس آئروژینوزا [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 31-39]
 • احتراق تاثر دمای سوخت ورودی به کوره بر انتشار آلاینده‌ی NOXبا استفاده از CFD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 15-19]
 • احتراق بررسی اثر تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت در انتشار آلاینده‌ی زیست محیط 〖NO〗_X در کوره‌های صنعتی با استفاده از CFD [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 41-45]
 • احتراق تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت بر انتشار آلاینده‌ی منواکسید کربن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 47-50]
 • ایران تعیین محتوای فلاونوییدی عصارۀ گیاه Artemisia absinthium جمع آوری شده از استان اردبیل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 23-30]
 • ارزیابی پیامد خطر مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیامد انفجار گاز هیدروژن در یک واحد شیمیایی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 23-28]
 • ارزیابی ریسک ارائه روشی جهت تحلیل ریسک‌های ایمنی در تصفیه خانه نیروگاه‌ها با استفاده از روش ترکیبی FMEA و K-MEANS (مورد مطالعه: تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-44]
 • ارزیابی ریسک بررسی رهایش مواد شیمیایی ازتأسیسات و تأثیرآن بر محیط‌زیست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 45-52]
 • ارزیابی ریسک ارزیابی ریسک شرکت فرآوری پویازرکان آق‌دره به روش (JSA) با استفاده از نرم افزارPHA-pro [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 53-61]
 • ارزیابی ریسک بهداشتی ارزیابی ریسک بهداشتی واحد الفین شرکت پلی‌مر آریا ساسول به روش هیرا [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 21-30]
 • ارزیابی کلاسیک ریسک مدل‌سازی مدیریت ریسک عملیات در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با روش فازی (مورد مطالعه:انبار نفت اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-24]
 • ارزش اقتصادی شبیه‌سازی واحدGTL جهت بازیابی گازهای دورریز فلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-23]
 • ارسباران بررسی عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه (UrticadioicaL)در منطقه رویشی ارسباران [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 39-48]
 • ارگانوکلی حذف MTBE از آب‌‌های آلوده توسط کربن فعال و Organoclay [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-16]
 • ازناسیون تصفیه پساب صنایع لبنی با روش ازناسیون: طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-7]
 • ایزوترم مطالعه اسپکتروفتومتری حذف 4- کلرو-2- نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از نانو گرافن اصلاح شده٭ [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 1-6]
 • ایزوترم لانگمویر جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی توسط جلبک سبز کلادوفورا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 25-32]
 • ایزوترم های جذب حذف رنگ تارترازین به وسیله کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اکسید مس 2 [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 5-12]
 • ایزوتوپ برآورد سن آب زیرزمینی با استفاده از ایزوتوپ و ردیاب شیمیایی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-25]
 • ازون بررسی کارایی فرآیند ازن/پرتو فرابنفش جهت حذف آموکسی سیلین و مدل‌سازی فرآیند با استفاده از روش ترکیب مرکزی‏ [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-7]
 • ازون تاثیرقطرراکتورازون- سونولیزوارتفاع مایع درتخریب فنول تحت سونولیز 24 کیلوهرتز‏ [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-12]
 • ازون هم افزایی کوپل سونولیز و ازون در تخریب و معدنی‌سازی تری-کلروفنل [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 9-15]
 • ازون تخریب ریزآلاینده رنگ قرمز198تحت ترکیب سونولیزوازون در حضور نانو TiO2و ZnO به‌عنوان کاتالیزور [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 7-11]
 • ازون تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله‌ی ازون [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 27-31]
 • ازوناسیون تخریب بیس فنل در محلول‌های آبی با استفاده از روش‌های ازوناسیون و ازون / سونولیز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 15-20]
 • ازوناسیون تخریب ترشیوبوتیل کتکول در محلول‌های آبی با فرآیند تلفیقی سونولیز و ازون [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-50]
 • ازوناسیون حذف رنگ قرمزکنگو از محلول آبی به‌وسیله روش ازن کوپل شده با سونولیز ‏ [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 17-21]
 • اسانس استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس میوه سرو [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-60]
 • اسانس استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس برگ درخت سرو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 53-58]
 • اسانس بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس‌های دو گونه مختلف از Origanum [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 29-35]
 • اسانس بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (melissa officinalis L) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 47-52]
 • اسانس بررسی مواد تلف شده در روش های عصاره گیری مختلف مدرن و سنتی گیاه Origanum vulgare L* [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-16]
 • اسانس استخراج و شناسایی ترکیبات عرق و اسانس گیاه lavandula angustifolia [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 49-55]
 • اسانس بررسی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris) جمع‌آوری شده از مشکین‌شهر و خاصیت آنتی‌باکتریال آن در مقایسه با کلرهگزیدین بر روی باکتری‌های شایع عفونت دهانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 27-37]
 • اسانس بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris) جمع‌آوری شده از مشکین‌شهر و خاصیت آنتی‌باکتریال آن در مقایسه با کلرهگزیدین بر روی باکتری‌های شایع عفونت دهانی [دوره 10، شماره 38، 1398]
 • اسانس تهیه نانوذرات اسانهای شیرین بیان، سیر و سیاهدانه و بررسی خواص بیولوژیکی و خواص فیزیکی و شیمیایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 55-63]
 • اسانس پونه بررسی تاثیر غلظت امولسیفایر روی خواص نانودیسپرسیون‌های اسانس گیاه پونه [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-18]
 • اسپکتروفوتومتر بررسی عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه (UrticadioicaL)در منطقه رویشی ارسباران [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 39-48]
 • اسپکتو فوتومتری اندازه‌گیری اسپکتوفوتومتری نیتریت در آب‌های خلیج چابهار بعد از مشتق‌سازی و پیش تغلیظ آن به روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی مبتنی بر قطره جامد آلی شناور (DLLME-SFO) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 25-30]
 • استات مس بالا بردن راندمان سیانودار کردن کاتالیز شده با مس برومو‌آریل‌ها با استفاده از 3،1-بیس فنیلن-(H1)-تترازول به عنوان یک لیگاند مؤثر [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-28]
 • استایرن بررسی و امکان تقلیل منومراستایرن باقیمانده در محصول پلی استایرن تولیدی گریدهای GPPS , HIPS واحد عملیاتی [دوره 10، شماره 38، 1398]
 • استایرن تاثیر رابرهای موجود در بازار ایران بر روی شاخص ضربه پذیری (IZOD) و کیفیت ظاهری محصول پلی استایرن مقاوم (HIPS) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 15-19]
 • استایلوزین سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4 -دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط invitro [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 41-44]
 • استخراج فوق بحرانی بررسی مدل‌های کاربردی در استخراج فوق بحرانی، مکانیزم و پارامترها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 7-14]
 • استخراج کمک شده با ریزموج بررسی اثر زمان، توان تابش امواج و نسبت آب به گیاه بر بازده و اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L) تحت تابش ریزموج از استان کاشان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 41-49]
 • اسید اسکوربیک بررسی آنتوسیانین، فلاونوئید، فنولیک، غلظت اسید آسکوربیک‌، فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل و فعالیت ضد تکثیری سلول‌های سرطانی کبد انسان،‌ در گیاه Fragaria x ananassa تحت تاثیر عوامل پس از برداشت [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-18]
 • اسدری درایر پایلوت نیمه صنعتی و سیار تولید هگزامین با بهره گیری از سیستم اسپری درایر [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 17-20]
 • اسیدفرمیک سنتز سبز N- هتروآریل فرمامیدها در حضور نانوراکتور Zr-MCM-41 به عنوان یک کاتالیزور نو، ویژه و قابل بازیابی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 29-35]
 • اسید فرمیک N فرمیلاسیون آمین‌های سازگار با محیط با استفاده از نانو اکسید سریوم به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت تحت شرایط تابش ماورای صوت و فاقد حلال در دمای اتاق [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-59]
 • اسید قرمز 88 ( AR88) بررسی حذف رنگ آزوی Acid Red 88 به روش انعقاد الکتریکی در حضور الکترولیت های KI , KCl [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-3]
 • اسطوخودوس استخراج و شناسایی ترکیبات عرق و اسانس گیاه lavandula angustifolia [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 49-55]
 • اصلاح سطح بررسی روش‌های مختلف اصلاح سطح پلی دی متیل سیلوکسان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 43-48]
 • افت فشار مروری بر مدل‌سازی انتقال جرم در پیل سوختی غشاء الکترولیت پلیمر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • اکسیدروی تخریب ریزآلاینده رنگ قرمز198تحت ترکیب سونولیزوازون در حضور نانو TiO2و ZnO به‌عنوان کاتالیزور [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 7-11]
 • اکسیدروی تخریب فتوشیمیایی 4-کلرو2-نیترو فنل با استفاده از اکسید روی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 21-23]
 • اکسید روی تهیه هیدروژل‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-پلی‌آنیلین-اکسیدروی و بررسی خواص آن‌ها به عنوان سامانه انتقال دارو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-6]
 • اکسید روی مطالعه حذف آنتی بیوتیک داکسی سایکلین از محلول‌های آبی با استفاده از نانو اکسید گرافن عامل‌دار شده [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 57-61]
 • اکسید گرافن مطالعه فرآیند جذب سطحی4 نیترو زایلن از محلول‌های آبی بر روی اکسید گرافن [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 1-7]
 • التراسونیک حذف رنگ راکتیو آبی 21 از محلول‌های آبی با استفاده از فرآیند التراسونیک و هیدروژن پراکسید [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-6]
 • التراسونیک تخریب ترشیوبوتیل کتکول در محلول‌های آبی با فرآیند تلفیقی سونولیز و ازون [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-50]
 • التراسونیک تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله التراسونیک [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 51-56]
 • التراسونیک حذف رنگ قرمزکنگو از محلول آبی به‌وسیله روش ازن کوپل شده با سونولیز ‏ [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 17-21]
 • التراسونیک تخریب سونو فوتو کاتالیتیکی 4-کلرو نیترو بنزن در حضور نانو ذرات TiO2 [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 51-55]
 • التراسونیک تخریب بنزآلدئید با استفاده از التراسونیک [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 57-62]
 • الکترواناقاد بررسی حذف رنگ آزوی Acid Red 88 به روش انعقاد الکتریکی در حضور الکترولیت های KI , KCl [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-3]
 • الکترود اصلاح شده طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی جدید و کارا با ویژگی اندازه‌گیری نیکل در نمونه‌های آبی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 49-56]
 • الکتروشیمی مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و آنتی اکسیدانی تیمول با روش‌های محاسباتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 39-45]
 • الکترولیت بررسی حذف رنگ آزوی Acid Red 88 به روش انعقاد الکتریکی در حضور الکترولیت های KI , KCl [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-3]
 • الکترولیز تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفلاکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • الکل خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • الگوریتم ژنتیک سنتز شبکه راکتوری با امکان خوراک‌دهی متنوع برای راکتورها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 49-53]
 • امکان سنجی اقتصادی شبیه‌سازی واحد شیرین‌‌سازی گاز پالایشگاه بید بلند با استفاده از نرم افزار HYSYS [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 13-18]
 • ایمنی مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیامد انفجار گاز هیدروژن در یک واحد شیمیایی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 23-28]
 • ایمنی اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • امواج الکترومغناطیس برش نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و تولید نانو صفحات گرافن توسط امواج الکترومغناطیس [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 39-44]
 • امولسیفایر بررسی تاثیر غلظت امولسیفایر روی خواص نانودیسپرسیون‌های اسانس گیاه پونه [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-18]
 • امولسیون‌سازی خودبخودی بررسی تاثیر غلظت امولسیفایر روی خواص نانودیسپرسیون‌های اسانس گیاه پونه [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-18]
 • انتقال حرارت نانو سیالات راهی نوین بر افزایش انتقال حرارت [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-7]
 • انتقال حرارت مطالعه‌آزمایشگاهی انتقال حرارت در جوشش جریانی آمیل هیدرید در فضای حلقوی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 43-49]
 • انتقال رقابتی-1 و4 و 8 و 11-تتراآزاسیکلوتترادکان-5 و 7- دیون-بافر 5- تیزاب سلطانی انتقال رقابتی از بین غشا مایع توده‌ای حاوی 11, 8, 4 ,1-تتراآزاسیکلوتترادکان-5 و7-دیون [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 25-34]
 • انجماد- یخ زدایی جذب یون مس از پساب های صنعتی توسط هیدروژل های کامپوزیتیبر پایه پلی ونیل الکل و پلی ساکارید [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-8]
 • اندازه‌گیری بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 37-43]
 • اندیس خوردگی ارزیابی هم‌بستگی بین شاخص‌های خورندگی و رسوب‌گذاری با پارامترهای کیفی آب شرب در لوله‌های آزبست-سیمان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 13-23]
 • اندیس لانژالیه بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهراهر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-15]
 • اندیس‌های خورندگی بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهراهر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-15]
 • انرژی بررسی تولید حلال AW- 402 و بهینه‌سازی شرایط تولید آن در شرکت پالایش نفت تبریز [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 43-52]
 • انرژی شبیه‌سازی فرآیند تولید برق جهت بهینه‌سازی انرژی گازهای دور ریزفلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-40]
 • انرژی پایداری نسبی بررسی خواص ترمودینامیکی و خواص کانفورماسیونی سیلواکسان‌ها و مشتقات جایگزین شده این ترکیب با عنصر ژرمانیوم [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-66]
 • انرژی‌های تجدیدپذیر شبیه سازی فرآیند پیرولیز انواع مختلف چوب با در نظر گرفتن میزان آلودگی هوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 23-30]
 • انفجار مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیامد انفجار گاز هیدروژن در یک واحد شیمیایی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 23-28]
 • اوراسیل مطالعات نظریه تابعی دانسیته بازهای پیریمیدینی تیمین، سیتوزین و اوراسیل [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 45-51]
 • اورانیوم حذف اورانیوم و توریم از آب‌های آلوده با استفاده از پوست میگو [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-11]

ب

 • باتری مروری بر کاربرد مواد تغییر فازدهنده در کنترل دمایی انواع باتری [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 21-32]
 • بادرشبو بررسی فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانتی دو گونه گیاه بادرشبو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 5-7]
 • بادرنجبویه بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (melissa officinalis L) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 47-52]
 • بار مولیکن بررسی اثرات الکترونی استخلاف‌ها در واکنش چلوتروپی سولفون با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین و DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 9-11]
 • بازیابی شبیه‌سازی فرآیند تولید برق جهت بهینه‌سازی انرژی گازهای دور ریزفلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-40]
 • بازیافت تهیه نانو ذرات نیکل توسط احیای کاتالیست مستعمل بازیافت‌شده از فرآیند هیدروژناسیون روغن گیاهی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 41-45]
 • بازیافت یون های فلزی جذب یون مس از پساب های صنعتی توسط هیدروژل های کامپوزیتیبر پایه پلی ونیل الکل و پلی ساکارید [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-8]
 • باطری مستعمل یون لیتیوم بررسی تجربی بازیافت کبالت اکسید از باطری های مستعمل [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-10]
 • بدون حلال فعالیت گلوتامیک اسید به عنوان یک کاتالیست آلی طبیعی و سبز در سنتز مشتقات 2 و 3-دی هیدروکینازولین-(H1)4-اون در شرایط بدون حلال [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 17-23]
 • برش برش نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و تولید نانو صفحات گرافن توسط امواج الکترومغناطیس [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 39-44]
 • برگ گردو شناسایی ترکیبات فنلی عصاره برگ گردو (Juglans Regia L.‌ ) موجود در اسپری ژوگلون به کمک کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالاHPLC و اندازه‌گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی، ضد قارچی و ضد میکروبی آن [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-19]
 • برمیدآریل بالا بردن راندمان سیانودار کردن کاتالیز شده با مس برومو‌آریل‌ها با استفاده از 3،1-بیس فنیلن-(H1)-تترازول به عنوان یک لیگاند مؤثر [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-28]
 • برنر تیپ بررسی اثر تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت در انتشار آلاینده‌ی زیست محیط 〖NO〗_X در کوره‌های صنعتی با استفاده از CFD [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 41-45]
 • بروسلاآبرتوس بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های هیدروالکلی‌رازک (Humuluslupulus)، پونه (Menthelongifolia L) و ریحان (Ocimumbasilicum) بر روی باکتری بروسلا‌آبورتوسabortus)‌ (Brucella در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 39-47]
 • بروسلوزیس بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های هیدروالکلی‌رازک (Humuluslupulus)، پونه (Menthelongifolia L) و ریحان (Ocimumbasilicum) بر روی باکتری بروسلا‌آبورتوسabortus)‌ (Brucella در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 39-47]
 • بسپارش تراکمی نشأت گرفته از سطح واکنش‌های تراکمی نانوکامپوزیت‌های پلی‌یورتان- ایمید نشأت گرفته از سطح سیلیکا [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 13-16]
 • بیس فنلA تخریب بیس فنل در محلول‌های آبی با استفاده از روش‌های ازوناسیون و ازون / سونولیز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 15-20]
 • بنتونیت جذب سطحی 4-کلرو-2-نیتروفنل توسط بنتونیت ساده و عامل‌دار شده با استفاده از روش ناپیوسته [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 57-62]
 • بنزآلدهید بررسی سنتز (3-(پارا- تولیل آیساکسازول- 5- ایل) متیل ایزوبوتیرات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-63]
 • بنزآلدوکسیم بررسی سنتز (3-(پارا- تولیل آیساکسازول- 5- ایل) متیل ایزوبوتیرات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 55-63]
 • بنزآلدئید تخریب بنزآلدئید با استفاده از التراسونیک [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 57-62]
 • بنزین امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از تیوفن به عنوان نمونه مدل گوگردی بنزین به‌وسیله باکتری ردوکوکوس تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-9]
 • بنزوئیل پراکساید تهیه سوسپانسیون بنزوئیل پراکساید با محلول‌های پلی وینیل پرولیدون و هیدروکسی اتیل سلولز جهت تولید پلی استایرن انبساطی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-12]
 • بهبود سیستم کنترلی بهبود کنترل فرآیند استخراج بنزن با استفاده از استراتژی کنترل Plant-wide [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 33-37]
 • بهداشت ارزیابی ریسک بروش مدل پاپیونی ( Bow Tie ) (مطالعه موردی فعالیت کار در ارتفاع: پروژه متانول در فاز ساخت و نصب تجهیزات) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 39-44]
 • بهینه‌سازی بهینه سازی شرایط عملیاتی در تولید نیمه صنعتی پارافین کلره [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-14]
 • بهینه‌سازی شبیه‌سازی واحدGTL جهت بازیابی گازهای دورریز فلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-23]
 • بهینه‌سازی انرژی سنتز و آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت ماده تغییر فاز دهنده – CuO در طول فرآیند ذوب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • بهینه‌سازی انرژی ‌‌ بهینه‌سازی فرآیند انجماد در نانو کامپوزیت مواد تغییر فاز دهندهTiO2 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]
 • بهینه‌سازی راندمان استخراج بررسی اثر زمان، توان تابش امواج و نسبت آب به گیاه بر بازده و اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L) تحت تابش ریزموج از استان کاشان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 41-49]
 • بوتانل بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد بازیافت نرمال بوتانل گروه صنایع شفافامد با استفاده از تکنولوژی پینچ [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-55]
 • بیودیزل بررسی روش‌های مختلف بارگذاری KOH بر روی پایه کاتالیزور کلینوپتیلولیت در واکنش ترانس‌استریفیکاسیون روغن کاپاریس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 27-35]
 • بیودیزل تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفلاکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]

پ

 • پارافین کلره بهینه سازی شرایط عملیاتی در تولید نیمه صنعتی پارافین کلره [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-14]
 • پارامترهای شیمیایی بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]
 • پاکسازی و تصفیه مروری بر سنتز نانوذرات سیلیکا و کاربردهای آن در پالایش آلودگی از محیط زیست [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 47-60]
 • پالایشگاه بید بلند شبیه‌سازی واحد شیرین‌‌سازی گاز پالایشگاه بید بلند با استفاده از نرم افزار HYSYS [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 13-18]
 • پالایشگاه گاز شبیه‌سازی الگوی انتشار آلاینده‌های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 61-69]
 • پالایشگاه گاز بررسی چالش‌ها و موانع اجرایی مقررات بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) در صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 47-60]
 • پیامد زیست محیطی شبیه‌سازی الگوی انتشار آلاینده‌های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 61-69]
 • پای و پایلوت نیمه صنعتی و سیار تولید هگزامین با بهره گیری از سیستم اسپری درایر [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 17-20]
 • پتاسیم پراکسی دی سولفات بررسی تخریب ماده رنگی متیل اورانژ به کمک واکنش‌های فتوشیمیایی آهن (III) [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 19-29]
 • پتانسیل رسوب‌گذاری بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهراهر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-15]
 • پتانسیل نیم‌موج مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و آنتی اکسیدانی تیمول با روش‌های محاسباتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 39-45]
 • پیرازین‌ها سنتز مشتقات گلی‌اکسال با یک استخلاف کینوکسالین [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 35-41]
 • پراکسید هیدروژن حذف 4-کلرو-2-نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از فنتون اصلاح شده با نانو ذرات آهن [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 7-11]
 • پرتوفرابنفش بررسی کارایی فرآیند ازن/پرتو فرابنفش جهت حذف آموکسی سیلین و مدل‌سازی فرآیند با استفاده از روش ترکیب مرکزی‏ [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-7]
 • پیریدین 2 و 6–دی کربوکسیلیک اسید سنتز، شناسایی و فعالیت ضد میکروبی کمپلکس‌های فلز (ll) دی پیکولینات حاصل از پیریدین 2 و 6-دی کربوکسیلیک اسید و تریس (2-آمینواتیل)آمین [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 57-61]
 • پرمنگنات پتاسیم برش نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و تولید نانو صفحات گرافن توسط امواج الکترومغناطیس [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 39-44]
 • پروکسوپلی اکسوتنگستات مطالعه‌ی تثبیت ماده‌ هیبریدی آلانین-پروکسو پلی‌اکسوتنگستات در داخل نانو لایه‌های مونت‌موریلونیت [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-4]
 • پزشکی بررسی اهمیت و نقش جلبک‌های دریایی‌ در صنعت و کاربردهای دارویی و زیست‌محیطی آنها [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 9-17]
 • پساب حذف رنگ متیلن بلو از پساب‌های نساجی توسط ZnO ، TiO2، خاکستر استخوان و پوست گردو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 45-49]
 • پساب مطالعه سینتیک جذب سطحی کروم بر روی نانوالیاف آلومینای اصلاح شده [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 19-23]
 • پساب ارزیابی کارایی دی اکسیدکلر در کاهش COD و T.S.S پساب‌های صنعتی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 31-39]
 • پساب بهینه سازی نانو ذره مونت موریلونیت در حذف قلع از پساب [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 39-53]
 • پساب سرم سازی تعیین ویژگی و حذف آلاینده های موجود در فاضلاب صنایع سرم سازی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 37-45]
 • پساب صنعتی طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی جدید و کارا با ویژگی اندازه‌گیری نیکل در نمونه‌های آبی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 49-56]
 • پساب لبنی تصفیه پساب صنایع لبنی با روش ازناسیون: طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-7]
 • پساب‌های صنعتی بررسی مقایسه‌ای توان تجمع زیستی و جذب زیستی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در حذف مس از پساب‌های صنعتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 15-23]
 • پیش تغلیظ اندازه‌گیری اسپکتوفوتومتری نیتریت در آب‌های خلیج چابهار بعد از مشتق‌سازی و پیش تغلیظ آن به روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی مبتنی بر قطره جامد آلی شناور (DLLME-SFO) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 25-30]
 • پلی اتیلن ترفتالات تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ PET/PEN جهت تولید بطری‌های چند بار مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-15]
 • پلی اتیلن نفتالات تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ PET/PEN جهت تولید بطری‌های چند بار مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-15]
 • پلی استایرن بررسی و امکان تقلیل منومراستایرن باقیمانده در محصول پلی استایرن تولیدی گریدهای GPPS , HIPS واحد عملیاتی [دوره 10، شماره 38، 1398]
 • پلی استایرن انبساطی تهیه سوسپانسیون بنزوئیل پراکساید با محلول‌های پلی وینیل پرولیدون و هیدروکسی اتیل سلولز جهت تولید پلی استایرن انبساطی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-12]
 • پلی استایرن مقاوم تاثیر رابرهای موجود در بازار ایران بر روی شاخص ضربه پذیری (IZOD) و کیفیت ظاهری محصول پلی استایرن مقاوم (HIPS) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 15-19]
 • پلی آلیل آمین هیدروکلراید تهیه کوهیدروژل پلی (وینیل پیرولیدون -کو- آلیل‌آمین هیدروکلراید) و بررسی جذب مشتقات نانونیتروفنل از آب‌های آلوده [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-13]
 • پلی‌آلیل آمین هیدروکلراید تهیه و شناسایی هیدروژل تودرتو (I.P.N) متاکریلیک ‌اسید/ پلی‌آلیل آمین [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 37-45]
 • پلی آنیلین تهیه هیدروژل‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-پلی‌آنیلین-اکسیدروی و بررسی خواص آن‌ها به عنوان سامانه انتقال دارو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-6]
 • پلی‌آنیلین حذف موثر رنگ قرمز کنگو از محیط آبی با استفاده از جذب سطحی بر روی نانوکامپوزیت مغناطیسی پلی‌آنیلین- اکسید آهن (III) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 17-24]
 • پلی پپرول بررسی رسانایی نانو‌کامپوزیت‌های PPY/MMTبا استفاده از ویژگی‌های غلظت ماده اکسنده، درصد MMT و پیرول به کمک مشاهدات XRD [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 19-27]
 • پیل سوختی مروری بر مدل‌سازی انتقال جرم در پیل سوختی غشاء الکترولیت پلیمر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • پلی‌کربنات بررسی خواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن- پلی‌کربنات ((ABS-PC [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 15-20]
 • پلی کلرور آلومینیوم کاربرد پلی کلرور سولفات آلومینیوم درتصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقدکننده‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 31-36]
 • پلی کلرور آلومینیوم بررسی تولید پلی‌کلرور سولفات آلومینیوم و کاربرد آن در تصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقد کننده‌ها [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 31-37]
 • پلی کلرور سولفات آلومینیوم کاربرد پلی کلرور سولفات آلومینیوم درتصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقدکننده‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 31-36]
 • پلی‌کلرور سولفات آلومینیوم بررسی تولید پلی‌کلرور سولفات آلومینیوم و کاربرد آن در تصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقد کننده‌ها [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 31-37]
 • پلی‌متاکریلیک اسید تهیه و شناسایی هیدروژل تودرتو (I.P.N) متاکریلیک ‌اسید/ پلی‌آلیل آمین [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 37-45]
 • پلیمریزاسیون تهیه و شناسایی کوهیدروژل (وینیل پیرولیدون- متاکریلیک اسید) به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 15-25]
 • پلیمریزاسیون تهیه و شناسایی کوهیدروژل (وینیل پیرولیدون-متاکریلیک اسید) به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد [دوره 10، شماره 38، 1398]
 • پلیمر طبیعی تولید و بهینه‌سازی نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 55-61]
 • پلیمر قالب ملکولی طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی جدید و کارا با ویژگی اندازه‌گیری نیکل در نمونه‌های آبی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 49-56]
 • پلی‌یورتان واکنش‌های تراکمی نانوکامپوزیت‌های پلی‌یورتان- ایمید نشأت گرفته از سطح سیلیکا [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 13-16]
 • پلی ونیل الکل جذب یون مس از پساب های صنعتی توسط هیدروژل های کامپوزیتیبر پایه پلی ونیل الکل و پلی ساکارید [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-8]
 • پلی وینیل الکل امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن به عنوان مدل گوگردی در گازوییل به وسیله باکتری سودوموناس ائروژینوزا تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-37]
 • پلی وینیل الکل امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از تیوفن به عنوان نمونه مدل گوگردی بنزین به‌وسیله باکتری ردوکوکوس تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-9]
 • پلی وینیل پرولیدون تهیه سوسپانسیون بنزوئیل پراکساید با محلول‌های پلی وینیل پرولیدون و هیدروکسی اتیل سلولز جهت تولید پلی استایرن انبساطی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-12]
 • پنیرک بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris) جمع‌آوری شده از مشکین‌شهر و خاصیت آنتی‌باکتریال آن در مقایسه با کلرهگزیدین بر روی باکتری‌های شایع عفونت دهانی [دوره 10، شماره 38، 1398]
 • پوست گردو مطالعه حذف رنگ زا راکتیو قرمز 195 محلول‌های آبی با استفاده از جاذب طبیعی پوست گردو [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 11-15]
 • پوست میگو حذف اورانیوم و توریم از آب‌های آلوده با استفاده از پوست میگو [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-11]

ت

 • تابش UV تجزیه فتوکاتالیستی دترجنت آنیونی از محیط آبی با استفاده از نانوذرات TiO2 [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 13-21]
 • تابش ماورای صوت N فرمیلاسیون آمین‌های سازگار با محیط با استفاده از نانو اکسید سریوم به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت تحت شرایط تابش ماورای صوت و فاقد حلال در دمای اتاق [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-59]
 • تبخیر سطحی بررسی عوامل و تعیین میزان ضایعات مواد هیدروکربنی مخازن ذخیره شرکت پالایش نفت تبریز ناشی ‏از تبخیر سطحی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 21-35]
 • تیتانیم دی اکسید عاملدار جذب سطحی آبی متیلن از محلولهای آبی بر روی Nano-Tio2 عاملدار: مطالعه پارامترهای عملیاتی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 1-5]
 • تترازول 1- جایگزین HClO4-SiO2 به عنوان یک کاتالیست ناهمگن کارآمد و قابل استفاده مجدد برای سنتز تترازول‌های 1-جایگزین [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 7-13]
 • تی جی ای تهیه و شناسایی کوهیدروژل (وینیل پیرولیدون-متاکریلیک اسید) به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد [دوره 10، شماره 38، 1398]
 • تجزیه فتوکاتالیستی تجزیه فتوکاتالیستی دترجنت آنیونی از محیط آبی با استفاده از نانوذرات TiO2 [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 13-21]
 • تجمع زیستی بررسی مقایسه‌ای توان تجمع زیستی و جذب زیستی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در حذف مس از پساب‌های صنعتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 15-23]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای مجلۀ کاربرد شیمی در محیط زیست بر پایه آنتروپی شانون با مفروضه‌های زیست محیطی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 27-37]
 • تخریب تخریب بیس فنل در محلول‌های آبی با استفاده از روش‌های ازوناسیون و ازون / سونولیز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 15-20]
 • تخریب تاثیرقطرراکتورازون- سونولیزوارتفاع مایع درتخریب فنول تحت سونولیز 24 کیلوهرتز‏ [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-12]
 • تخریب هم افزایی کوپل سونولیز و ازون در تخریب و معدنی‌سازی تری-کلروفنل [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 9-15]
 • تخریب تخریب ریزآلاینده رنگ قرمز198تحت ترکیب سونولیزوازون در حضور نانو TiO2و ZnO به‌عنوان کاتالیزور [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 7-11]
 • تخریب تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله‌ی ازون [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 27-31]
 • تخریب فتوکاتالیزوری مطالعه حذف فتوکاتالیتیکی آنتی بیوتیک‌ سفتریاکسون در محلول‌های آبی بااستفاده از نانوذرات TiO2 تحت تابش UV [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 17-20]
 • تری اتیل اورتوفورمات HClO4-SiO2 به عنوان یک کاتالیست ناهمگن کارآمد و قابل استفاده مجدد برای سنتز تترازول‌های 1-جایگزین [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 7-13]
 • تری اکسید کروم سنتز و بررسی خواص اکسندگی کمپلکس تری پنتوکسی هیدروکسی فسفونیوم کلرو تری‌ اکسو‌کرومات [(PanO)3POH(CrO3Cl)] [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 49-54]
 • ترانس‌استری کردن تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفلاکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • تری پنتیل فسفات (TPP) سنتز و بررسی خواص اکسندگی کمپلکس تری پنتوکسی هیدروکسی فسفونیوم کلرو تری‌ اکسو‌کرومات [(PanO)3POH(CrO3Cl)] [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 49-54]
 • ترپنوئید سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4 -دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط invitro [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 41-44]
 • تریس (2-آمینو اتیل) آمین سنتز، شناسایی و فعالیت ضد میکروبی کمپلکس‌های فلز (ll) دی پیکولینات حاصل از پیریدین 2 و 6-دی کربوکسیلیک اسید و تریس (2-آمینواتیل)آمین [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 57-61]
 • ترشیوبوتیل کتکول تخریب ترشیوبوتیل کتکول در محلول‌های آبی با فرآیند تلفیقی سونولیز و ازون [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-50]
 • ترکیب آسپارژین مطالعه ساختار و تاثیر‌پذیری ترکیب آسپارژین در حلال با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتوم [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-53]
 • تری کلرو فنل(TCP) هم افزایی کوپل سونولیز و ازون در تخریب و معدنی‌سازی تری-کلروفنل [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 9-15]
 • تری متوپریم استفاده از روش کالیبراسون چند متغیره (کم‌ترین مربعات معکوس) در اندازه‌گیری طیف سنجی هم‌زمان سولفادیازین و تری متوپریم در محصولات لبنی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-52]
 • تشدید فرآیند (PI) استفاده از میکرو راکتور به‌عنوان تکنیک تشدید فرآیند (PI) در سنتز نانوذرات [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 13-17]
 • تصفیه تحلیلی بر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPS)و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 7-21]
 • تصفیه کاربرد پلی کلرور سولفات آلومینیوم درتصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقدکننده‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 31-36]
 • تصفیه بررسی تولید پلی‌کلرور سولفات آلومینیوم و کاربرد آن در تصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقد کننده‌ها [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 31-37]
 • تصفیه تعیین ویژگی و حذف آلاینده های موجود در فاضلاب صنایع سرم سازی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 37-45]
 • تصفیه آب ارائه روشی جهت تحلیل ریسک‌های ایمنی در تصفیه خانه نیروگاه‌ها با استفاده از روش ترکیبی FMEA و K-MEANS (مورد مطالعه: تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-44]
 • تصفیه پساب مروری بر انواع جاذب‌های ارزان قیمت مورد استفاده در تصفیه پساب‌های آلوده به روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-6]
 • تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز راندمان حذف دترجنت‌ها در تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز به روش لجن فعال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 31-36]
 • تقطیر استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس میوه سرو [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-60]
 • تقطیر استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس برگ درخت سرو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 53-58]
 • تکنولوژی پینچ بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد بازیافت نرمال بوتانل گروه صنایع شفافامد با استفاده از تکنولوژی پینچ [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-55]
 • تیمار فوتوکاتالیتیک حذف فلزات سنگین و میکرو ارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-32]
 • تیمار فوتوکاتالیتیک حذف فلزات سنگین و میکروارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 33-39]
 • تیمین مطالعات نظریه تابعی دانسیته بازهای پیریمیدینی تیمین، سیتوزین و اوراسیل [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 45-51]
 • تیمول مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و آنتی اکسیدانی تیمول با روش‌های محاسباتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 39-45]
 • تودید پایلوت نیمه صنعتی و سیار تولید هگزامین با بهره گیری از سیستم اسپری درایر [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 17-20]
 • تورم تهیه و شناسایی کوهیدروژل (وینیل پیرولیدون- متاکریلیک اسید) به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 15-25]
 • تورم تهیه و شناسایی کوهیدروژل (وینیل پیرولیدون-متاکریلیک اسید) به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد [دوره 10، شماره 38، 1398]
 • توریم حذف اورانیوم و توریم از آب‌های آلوده با استفاده از پوست میگو [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-11]
 • تیوفن امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از تیوفن به عنوان نمونه مدل گوگردی بنزین به‌وسیله باکتری ردوکوکوس تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-9]
 • تیول جداسازی مرکاپتان‌ها از گاز طبیعی با روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 39-44]
 • تولید برق شبیه‌سازی فرآیند تولید برق جهت بهینه‌سازی انرژی گازهای دور ریزفلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-40]
 • تولید نیمه صنعتی بهینه سازی شرایط عملیاتی در تولید نیمه صنعتی پارافین کلره [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-14]
 • تولوئن حذف بنزن و تولوئن از محلول‌های آبی توسط نانو هیدروژل‌های کیتوسان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 9-13]
 • تئوری کاربرد تراکم مطالعه جذب داروی پیمگدین بر روی نانو تیوب بورنیترید (0/5) از طریق محاسبات DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-55]

ج

 • جاذب ارزیابی و بررسی کارایی انواع نانو ساختارهای کربنی در حذف نیترات از آب شرب [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 47-55]
 • جاذب مروری بر روش‌های تصفیه فاضلاب به‌وسیله نانو مواد [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-4]
 • جاذب ارزان قیمت مروری بر انواع جاذب‌های ارزان قیمت مورد استفاده در تصفیه پساب‌های آلوده به روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-6]
 • جذب مروری بر روش‌های تصفیه فاضلاب به‌وسیله نانو مواد [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-4]
 • جذب زیستی بررسی مقایسه‌ای توان تجمع زیستی و جذب زیستی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در حذف مس از پساب‌های صنعتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 15-23]
 • جذب سطحی مطالعه حذف رنگ زا راکتیو قرمز 195 محلول‌های آبی با استفاده از جاذب طبیعی پوست گردو [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 11-15]
 • جذب سطحی جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی توسط جلبک سبز کلادوفورا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 25-32]
 • جذب سطحی بررسی حذف رنگ های آزو سانست یلو و کارموزین موجود در محیط های آبی با استفاده از جاذب کیتوزان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-8]
 • جذب سطحی مطالعه‌ی محاسباتی جذب مولکول‌های HCN، CO و ClCN در نانو لوله‌‌ی SiC دارای ناخالصی B به روش DFT [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 21-25]
 • جذب سطحی مروری بر انواع جاذب‌های ارزان قیمت مورد استفاده در تصفیه پساب‌های آلوده به روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-6]
 • جذب سطحی جداسازی مرکاپتان‌ها از گاز طبیعی با روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 39-44]
 • جذب سطحی حذف اورانیوم و توریم از آب‌های آلوده با استفاده از پوست میگو [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 1-11]
 • جذب سطحی سنتز نانوذرات پلی دوپامین و کاربرد آن در جذب سطحی یون‌های جیوه (II) از محلول‌های آبی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 11-18]
 • جذب سطحی جذب سطحی 4-کلرو-2-نیتروفنل توسط بنتونیت ساده و عامل‌دار شده با استفاده از روش ناپیوسته [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 57-62]
 • جذب سطحی جذب سطحی آبی متیلن از محلولهای آبی بر روی Nano-Tio2 عاملدار: مطالعه پارامترهای عملیاتی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 1-5]
 • جذب سطحی مطالعه حذف آنتی بیوتیک داکسی سایکلین از محلول‌های آبی با استفاده از نانو اکسید گرافن عامل‌دار شده [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 57-61]
 • جذب سطحی مطالعه فرآیند جذب سطحی4 نیترو زایلن از محلول‌های آبی بر روی اکسید گرافن [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 1-7]
 • جریان‌های جانبی سنتز شبکه راکتوری با امکان خوراک‌دهی متنوع برای راکتورها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 49-53]
 • جلبک‌های دریایی بررسی اهمیت و نقش جلبک‌های دریایی‌ در صنعت و کاربردهای دارویی و زیست‌محیطی آنها [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 9-17]
 • جنس سطح تاثیر سطح انتقال حرارت بر فرکانس تولید حباب در محلول استن خالص بر هیتر مسی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 23-28]
 • جنس سطح بررسی تغییرات فرکانس تولید حباب در محلول‌های استن و آب خالص بر هیتر برنجی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-53]
 • جنس نعناع بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس‌های دو گونه مختلف از Origanum [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 29-35]
 • جوشش تاثیر سطح انتقال حرارت بر فرکانس تولید حباب در محلول استن خالص بر هیتر مسی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 23-28]
 • جوشش بررسی تغییرات فرکانس تولید حباب در محلول‌های استن و آب خالص بر هیتر برنجی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-53]
 • جوشش جریانی مطالعه‌آزمایشگاهی انتقال حرارت در جوشش جریانی آمیل هیدرید در فضای حلقوی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 43-49]
 • جوشش هسته ای مطالعه‌آزمایشگاهی انتقال حرارت در جوشش جریانی آمیل هیدرید در فضای حلقوی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 43-49]

ح

 • حد مجاز بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]
 • حد مطلوب بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]
 • حذف ارزیابی و بررسی کارایی انواع نانو ساختارهای کربنی در حذف نیترات از آب شرب [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 47-55]
 • حذف مطالعه اسپکتروفتومتری حذف 4- کلرو-2- نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از نانو گرافن اصلاح شده٭ [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 1-6]
 • حذف تارترازین حذف رنگ تارترازین به وسیله کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اکسید مس 2 [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 5-12]
 • حذف دترجنت‌ها راندمان حذف دترجنت‌ها در تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز به روش لجن فعال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 31-36]
 • حذف رنه بررسی حذف رنگ آزوی Acid Red 88 به روش انعقاد الکتریکی در حضور الکترولیت های KI , KCl [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-3]
 • حذف فلزات سنگین بهینه سازی نانو ذره مونت موریلونیت در حذف قلع از پساب [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 39-53]
 • حذف فنل حذف فنل از محلول‌های آبی توسط مخلوط بیوپلیمر کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور نانورس سدیم مونت موریلونیت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-37]
 • حذف قرمز کنگو حذف موثر رنگ قرمز کنگو از محیط آبی با استفاده از جذب سطحی بر روی نانوکامپوزیت مغناطیسی پلی‌آنیلین- اکسید آهن (III) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 17-24]
 • حسگر طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی جدید و کارا با ویژگی اندازه‌گیری نیکل در نمونه‌های آبی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 49-56]
 • حلال AW- 402 بررسی تولید حلال AW- 402 و بهینه‌سازی شرایط تولید آن در شرکت پالایش نفت تبریز [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 43-52]
 • حلالیت بررسی تاثیر عوامل فیزیکی روی پارامترهای میزان عبوردهی و نفوذپذیری و حلالیت فیلم پلی اتیلن سبک [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 31-35]

خ

 • خاصیت اکسیدکنندگی سنتز و بررسی خواص اکسندگی کمپلکس تری پنتوکسی هیدروکسی فسفونیوم کلرو تری‌ اکسو‌کرومات [(PanO)3POH(CrO3Cl)] [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 49-54]
 • خاصیت آنتی‌اکسیدانی مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و آنتی اکسیدانی تیمول با روش‌های محاسباتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 39-45]
 • خاک انواع روش‌های حذف آلاینده‌های شیمیایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 25-32]
 • خاک اره حذف رنگ متیل گرین از محلول‌های آبی توسط جاذب خاک اره با طراحی آزمایش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 41-52]
 • خاک تونسیل خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • خالص‌سازی مروری بر روش‌های تصفیه فاضلاب به‌وسیله نانو مواد [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-4]
 • خاموش‌سازی فلورسانس اندازه‌گیری هپارین مبتنی بر اثر خاموش‌سازی آن بر فلورسانس نقاط کوانتومی گرافن [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-27]
 • خانواده کاسنی تعیین محتوای فلاونوییدی عصارۀ گیاه Artemisia absinthium جمع آوری شده از استان اردبیل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 23-30]
 • خصلت ضد باکتری بررسی فعالیت ضد میکروبی لیگاندهای شیف باز مشتق از سالسیل آلدهید [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 35-40]
 • خطر ارائه روشی جهت تحلیل ریسک‌های ایمنی در تصفیه خانه نیروگاه‌ها با استفاده از روش ترکیبی FMEA و K-MEANS (مورد مطالعه: تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-44]
 • خطر شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ایمنی فرآیندهای راه اندازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با برج خنک کن هلر به روش FMEA [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 11-17]
 • خطرات ارزیابی ریسک بروش مدل پاپیونی ( Bow Tie ) (مطالعه موردی فعالیت کار در ارتفاع: پروژه متانول در فاز ساخت و نصب تجهیزات) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 39-44]
 • خطوط لوله انتقال گاز اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • خلیج چابهار اندازه‌گیری اسپکتوفوتومتری نیتریت در آب‌های خلیج چابهار بعد از مشتق‌سازی و پیش تغلیظ آن به روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی مبتنی بر قطره جامد آلی شناور (DLLME-SFO) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 25-30]
 • خواص ترمودینامیکی بررسی خواص ترمودینامیکی و خواص کانفورماسیونی سیلواکسان‌ها و مشتقات جایگزین شده این ترکیب با عنصر ژرمانیوم [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-66]
 • خواص حرارتی نانو سیالات راهی نوین بر افزایش انتقال حرارت [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-7]
 • خواص رئولوژیکی سنتز و خواص رئولوژیکی پلی (آکریل آمید-کو-آکریلیک اسید) مورد استفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-39]
 • خواص فیزیکی تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ PET/PEN جهت تولید بطری‌های چند بار مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-15]
 • خواص فیزیکی مکانیکی بررسی خواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ آکریلو نیتریل بوتادی ان استایرن- پلی‌کربنات ((ABS-PC [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 15-20]
 • خواص فیزیکوشیمیایی بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل نواحی مختلف منطقه آزاد ماکو [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 31-37]
 • خواص فیزیکو – مکانیکی ارتباط بین خواص فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی با میکروساختار الاستومر تشکیل دهنده [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 15-19]
 • خواص کانفورماسیونی بررسی خواص ترمودینامیکی و خواص کانفورماسیونی سیلواکسان‌ها و مشتقات جایگزین شده این ترکیب با عنصر ژرمانیوم [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-66]
 • خورندگی بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهراهر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 7-15]
 • خوشه‌بندی ارائه روشی جهت تحلیل ریسک‌های ایمنی در تصفیه خانه نیروگاه‌ها با استفاده از روش ترکیبی FMEA و K-MEANS (مورد مطالعه: تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-44]

د

 • دی اکسیدتیتانیوم تخریب ریزآلاینده رنگ قرمز198تحت ترکیب سونولیزوازون در حضور نانو TiO2و ZnO به‌عنوان کاتالیزور [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 7-11]
 • دی اکسید کربن استخراج روغن کنجد به‌وسیله سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 41-55]
 • دی‏اکسید کربن اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • دی اکسیدکلر ارزیابی کارایی دی اکسیدکلر در کاهش COD و T.S.S پساب‌های صنعتی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 31-39]
 • داکسی سایکلین مطالعه حذف آنتی بیوتیک داکسی سایکلین از محلول‌های آبی با استفاده از نانو اکسید گرافن عامل‌دار شده [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 57-61]
 • دی بنزوتیوفن امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن به عنوان مدل گوگردی در گازوییل به وسیله باکتری سودوموناس ائروژینوزا تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-37]
 • درصد اسانس بررسی تغییرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گیاه دارویی Calendula officinalis L تحت تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 23-28]
 • دینامیک سیالات محاسباتی تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت بر انتشار آلاینده‌ی منواکسید کربن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 47-50]
 • دودسیل سولفات آهن (III) کاربرد دودسیل سولفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگرسبز، قابل بازیابی و دوستدار محیط‌زیست در سنتز2-آمینو-3-سیانو پیریدین‌ها [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-39]

ر

 • رابر تاثیر رابرهای موجود در بازار ایران بر روی شاخص ضربه پذیری (IZOD) و کیفیت ظاهری محصول پلی استایرن مقاوم (HIPS) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 15-19]
 • رابر – حلال–کاتالیزور بررسی و بهینه‌سازی عوامل موثر برکیفیت پلی‌استایرن مقاوم [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 17-22]
 • راکتور اکسیداسیون- ماندگی گاز–سرعت سطحی گاز– سرعت مایع- توزیع‌کننده هوای اقامتگاه استفاده از راکتورهای اکسیداسیون در خصوص تصفیه فاضلاب تولیدی از اقامتگاه گردشگری [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 57-62]
 • راکتور لوله‌ای سنتز شبکه راکتوری با امکان خوراک‌دهی متنوع برای راکتورها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 49-53]
 • راکتورهای سری همزندار سنتز شبکه راکتوری با امکان خوراک‌دهی متنوع برای راکتورها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 49-53]
 • راندمان مطالعه حذف نیترات از پساب با استفاده از نانو فوتوکاتالیست Fe-TiO2 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-7]
 • راندمان مطالعه حذف نیترات از پساب با استفاده از نانو فوتوکاتالیست 1 Fe-TiO2 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-60]
 • ردوکوکوس اریتروپولیس امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از تیوفن به عنوان نمونه مدل گوگردی بنزین به‌وسیله باکتری ردوکوکوس تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-9]
 • رزورسینول مطالعات نظریه تابعی دانسیته رزورسینول و فنول [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 37-41]
 • ریسک شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ایمنی فرآیندهای راه اندازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با برج خنک کن هلر به روش FMEA [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 11-17]
 • ریسک مدیریت ریسک در واحد الفین شرکت پلی‌مر آریاساسول به روش هیرا [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 37-53]
 • ریسک اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • ریسک بر پایه نگهداری مدل‌سازی مدیریت ریسک عملیات در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با روش فازی (مورد مطالعه:انبار نفت اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-24]
 • ریسک عملیات مدل‌سازی مدیریت ریسک عملیات در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با روش فازی (مورد مطالعه:انبار نفت اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-24]
 • رفتار رئولوژیکی تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ PET/PEN جهت تولید بطری‌های چند بار مصرف [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-15]
 • رفلاکس تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفلاکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • رنگ آبی راکتیو21 تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ آبی راکتیو21 با نور مرئی القایی به‌وسیله نانوذرات TiO2 [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 63-69]
 • رنگ بازیک بنفش 16 بررسی شرایط بهینه در سنتز نانوذرات مغناطیسی سه جزیی با استفاده از طراحی آزمایش پاسخ سطح ((RSM جهت حذف رنگ‌های صنعتی از محلول‌های آبی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 33-40]
 • رنگ راکتیو آبی 21 حذف رنگ راکتیو آبی 21 از محلول‌های آبی با استفاده از فرآیند التراسونیک و هیدروژن پراکسید [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-6]
 • رنگ زا راکتیو قرمز 195 مطالعه حذف رنگ زا راکتیو قرمز 195 محلول‌های آبی با استفاده از جاذب طبیعی پوست گردو [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 11-15]
 • رنگ قرمز198 تخریب ریزآلاینده رنگ قرمز198تحت ترکیب سونولیزوازون در حضور نانو TiO2و ZnO به‌عنوان کاتالیزور [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 7-11]
 • رنگ قرمز کنگو حذف رنگ قرمزکنگو از محلول آبی به‌وسیله روش ازن کوپل شده با سونولیز ‏ [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 17-21]
 • رنگ متیل گرین حذف رنگ متیل گرین از محلول‌های آبی توسط جاذب خاک اره با طراحی آزمایش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 41-52]
 • رهایش دارو تهیه هیدروژل‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-پلی‌آنیلین-اکسیدروی و بررسی خواص آن‌ها به عنوان سامانه انتقال دارو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-6]
 • رهایش مواد بررسی رهایش مواد شیمیایی ازتأسیسات و تأثیرآن بر محیط‌زیست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 45-52]
 • روستا بررسی وضعیت کلرزنی و کلر سنجی روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی کارخانه قند شهرستان پیرانشهر [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 39-48]
 • روستا بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]
 • روستاها بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 49-57]
 • روش برنامه‌ریزی شبه خطی سنتز شبکه راکتوری با امکان خوراک‌دهی متنوع برای راکتورها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 49-53]
 • روش تابعی چگالی مطالعه‌ی محاسباتی جذب مولکول‌های HCN، CO و ClCN در نانو لوله‌‌ی SiC دارای ناخالصی B به روش DFT [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 21-25]
 • روش ترکیب مرکزی بررسی کارایی فرآیند ازن/پرتو فرابنفش جهت حذف آموکسی سیلین و مدل‌سازی فرآیند با استفاده از روش ترکیب مرکزی‏ [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-7]
 • روش جابه‌جایی حلال بررسی تاثیر غلظت امولسیفایر روی خواص نانودیسپرسیون‌های اسانس گیاه پونه [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-18]
 • روش حرارتی بهینه سازی شرایط عملیاتی در تولید نیمه صنعتی پارافین کلره [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-14]
 • روش فازی مدل‌سازی مدیریت ریسک عملیات در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با روش فازی (مورد مطالعه:انبار نفت اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-24]
 • روش کروماتوگرافی گازی استفاده از گرافیت جهت بررسی وجود هیدروکربن‌های آروماتیک در رب‌های گوجه‌فرنگی‌ بسته‌بندی شده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 7-14]
 • روش‌های مکانیک کوانتومی آغازینDFT بررسی اثرات الکترونی استخلاف‌ها در واکنش چلوتروپی سولفون با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین و DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 9-11]
 • روغن کاپاریس بررسی روش‌های مختلف بارگذاری KOH بر روی پایه کاتالیزور کلینوپتیلولیت در واکنش ترانس‌استریفیکاسیون روغن کاپاریس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 27-35]
 • روغن گیاهی تولید و بهینه‌سازی نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 55-61]

ز

 • زانتن سنتز 14-آریل-14H-دی بنزو [a,j] زانتن‌ها در حضور گوانیدینیوم کلرید به عنوان یک کاتالیزور آلی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 29-35]
 • زبری سطح تاثیر سطح انتقال حرارت بر فرکانس تولید حباب در محلول استن خالص بر هیتر مسی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 23-28]
 • زبری سطح بررسی تغییرات فرکانس تولید حباب در محلول‌های استن و آب خالص بر هیتر برنجی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-53]
 • زیست توده گازی‌سازی پسماند و زیست توده و تاثیرات آن بر محیط زیست [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 13-19]
 • زمان القا تعیین زمان القا و مکانیسم هسته‌زایی در تولید نانوذره سولفات نئومایسین با استفاده از ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]
 • زنجبیل تولید و بهینه‌سازی نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 55-61]
 • زنگ زا حذف رنگ متیلن بلو از پساب‌های نساجی توسط ZnO ، TiO2، خاکستر استخوان و پوست گردو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 45-49]
 • زئولیت طبیعی تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفلاکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]

ژ

 • ژوگلون شناسایی ترکیبات فنلی عصاره برگ گردو (Juglans Regia L.‌ ) موجود در اسپری ژوگلون به کمک کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالاHPLC و اندازه‌گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی، ضد قارچی و ضد میکروبی آن [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-19]

س

 • ساختار هیدروکسید لایه دوگانه اندازه‌گیری تری آزول‌ها در نمونه‌های سمّی با بهره‌گیری از نانو ساختارهای اصلاح شده بر پایه لایه هیدرواکسیدهای مضاعف با استفاده از روش‌های میکرو استخراج فاز جامد [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 37-44]
 • سازگار با محیط زیست فعالیت گلوتامیک اسید به عنوان یک کاتالیست آلی طبیعی و سبز در سنتز مشتقات 2 و 3-دی هیدروکینازولین-(H1)4-اون در شرایط بدون حلال [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 17-23]
 • سالسیل آلدهید بررسی فعالیت ضد میکروبی لیگاندهای شیف باز مشتق از سالسیل آلدهید [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 35-40]
 • سالیسیلیک اسید جذب سطحی آبی متیلن از محلولهای آبی بر روی Nano-Tio2 عاملدار: مطالعه پارامترهای عملیاتی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 1-5]
 • سیال فوق بحرانی استخراج روغن کنجد به‌وسیله سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 41-55]
 • سالم‌سازی تحلیلی بر مکانیسم گندزدایی و به‌کارگیری روش‌‌های ترکیبی در سالم‌سازی آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-55]
 • سیانید بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 37-43]
 • سانست یلو بررسی حذف رنگ های آزو سانست یلو و کارموزین موجود در محیط های آبی با استفاده از جاذب کیتوزان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-8]
 • سیانودار کردن بالا بردن راندمان سیانودار کردن کاتالیز شده با مس برومو‌آریل‌ها با استفاده از 3،1-بیس فنیلن-(H1)-تترازول به عنوان یک لیگاند مؤثر [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-28]
 • سیتوزین مطالعات نظریه تابعی دانسیته بازهای پیریمیدینی تیمین، سیتوزین و اوراسیل [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 45-51]
 • سدیم آلژینات حذف فنل از محلول‌های آبی توسط مخلوط بیوپلیمر کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور نانورس سدیم مونت موریلونیت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-37]
 • سدیم بورو هیدرات بررسی تجربی بازیافت کبالت اکسید از باطری های مستعمل [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-10]
 • سدیم تیتانات اکسید سنتز نانو ذره Na2TiO3 و بررسی خواص آن در حذف آلاینده مالاشیت سبز [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 13-19]
 • سدیم سیانوبورو هیدرید خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • سدیم مونتموریلونیت حذف فنل از محلول‌های آبی توسط مخلوط بیوپلیمر کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور نانورس سدیم مونت موریلونیت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-37]
 • سرخارگل بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره گیاه دارویی سرخارگل در روش‌های مختلف خشک کردن به روش HPLC [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 19-25]
 • سرو استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس میوه سرو [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-60]
 • سرو استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در اسانس برگ درخت سرو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 53-58]
 • سرویس جانبی بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد بازیافت نرمال بوتانل گروه صنایع شفافامد با استفاده از تکنولوژی پینچ [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-55]
 • سیستم ارزیابی ریسک بروش مدل پاپیونی ( Bow Tie ) (مطالعه موردی فعالیت کار در ارتفاع: پروژه متانول در فاز ساخت و نصب تجهیزات) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 39-44]
 • سیستم کنترلی Plant-wide بهبود کنترل فرآیند استخراج بنزن با استفاده از استراتژی کنترل Plant-wide [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 33-37]
 • سفتریاکسون مطالعه حذف فتوکاتالیتیکی آنتی بیوتیک‌ سفتریاکسون در محلول‌های آبی بااستفاده از نانوذرات TiO2 تحت تابش UV [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 17-20]
 • سل ژل مطالعه حذف نیترات از پساب با استفاده از نانو فوتوکاتالیست Fe-TiO2 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-7]
 • سل ژل مطالعه حذف نیترات از پساب با استفاده از نانو فوتوکاتالیست 1 Fe-TiO2 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-60]
 • سیلیکون رابر بررسی روش‌های مختلف اصلاح سطح پلی دی متیل سیلوکسان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 43-48]
 • سیلوکسان بررسی خواص ترمودینامیکی و خواص کانفورماسیونی سیلواکسان‌ها و مشتقات جایگزین شده این ترکیب با عنصر ژرمانیوم [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-66]
 • سم تری آزول اندازه‌گیری تری آزول‌ها در نمونه‌های سمّی با بهره‌گیری از نانو ساختارهای اصلاح شده بر پایه لایه هیدرواکسیدهای مضاعف با استفاده از روش‌های میکرو استخراج فاز جامد [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 37-44]
 • سن برآورد سن آب زیرزمینی با استفاده از ایزوتوپ و ردیاب شیمیایی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-25]
 • سنتز بررسی رسانایی نانو‌کامپوزیت‌های PPY/MMTبا استفاده از ویژگی‌های غلظت ماده اکسنده، درصد MMT و پیرول به کمک مشاهدات XRD [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 19-27]
 • سنتز استفاده از میکرو راکتور به‌عنوان تکنیک تشدید فرآیند (PI) در سنتز نانوذرات [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 13-17]
 • سنتز تک ظرف کاربرد دودسیل سولفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگرسبز، قابل بازیابی و دوستدار محیط‌زیست در سنتز2-آمینو-3-سیانو پیریدین‌ها [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-39]
 • سنتز شبکه راکتوری سنتز شبکه راکتوری با امکان خوراک‌دهی متنوع برای راکتورها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 49-53]
 • سینتیک مطالعه سینتیک جذب سطحی کروم بر روی نانوالیاف آلومینای اصلاح شده [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 19-23]
 • سینتیک جذب سطحی جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی توسط جلبک سبز کلادوفورا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 25-32]
 • سین گاز گازی‌سازی پسماند و زیست توده و تاثیرات آن بر محیط زیست [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 13-19]
 • سودوموناس آئروژینوزا بررسی مقایسه‌ای توان تجمع زیستی و جذب زیستی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در حذف مس از پساب‌های صنعتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 15-23]
 • سودوموناس آئروژینوزا امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن به عنوان مدل گوگردی در گازوییل به وسیله باکتری سودوموناس ائروژینوزا تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-37]
 • سورفکتانت سنتز نانو ذرات منگنز دی اکسید از نانوکمپلکس {[Mn(pyzdc) (H2O)2]x. 2xH2O} [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 37-40]
 • سوسپانسیون تهیه سوسپانسیون بنزوئیل پراکساید با محلول‌های پلی وینیل پرولیدون و هیدروکسی اتیل سلولز جهت تولید پلی استایرن انبساطی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-12]
 • سوکسیله مقایسه غلظت ترکیب آرتمیزینین استخراج شده از گیاه آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده از کرمان و مشهد [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 57-59]
 • سولفات آلومینیوم کاربرد پلی کلرور سولفات آلومینیوم درتصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقدکننده‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 31-36]
 • سولفات آلومینیوم بررسی تولید پلی‌کلرور سولفات آلومینیوم و کاربرد آن در تصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقد کننده‌ها [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 31-37]
 • سولفادیازین استفاده از روش کالیبراسون چند متغیره (کم‌ترین مربعات معکوس) در اندازه‌گیری طیف سنجی هم‌زمان سولفادیازین و تری متوپریم در محصولات لبنی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-52]
 • سولفولن بررسی اثرات الکترونی استخلاف‌ها در واکنش چلوتروپی سولفون با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین و DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 9-11]
 • سونو فوتوکاتالیست تخریب سونو فوتو کاتالیتیکی 4-کلرو نیترو بنزن در حضور نانو ذرات TiO2 [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 51-55]
 • سونولیز تخریب بیس فنل در محلول‌های آبی با استفاده از روش‌های ازوناسیون و ازون / سونولیز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 15-20]
 • سونولیز تاثیرقطرراکتورازون- سونولیزوارتفاع مایع درتخریب فنول تحت سونولیز 24 کیلوهرتز‏ [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-12]
 • سونولیز تخریب ترشیوبوتیل کتکول در محلول‌های آبی با فرآیند تلفیقی سونولیز و ازون [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-50]
 • سونولیز هم افزایی کوپل سونولیز و ازون در تخریب و معدنی‌سازی تری-کلروفنل [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 9-15]
 • سونولیز تخریب ریزآلاینده رنگ قرمز198تحت ترکیب سونولیزوازون در حضور نانو TiO2و ZnO به‌عنوان کاتالیزور [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 7-11]
 • سونولیز تخریب سونو فوتو کاتالیتیکی 4-کلرو نیترو بنزن در حضور نانو ذرات TiO2 [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 51-55]
 • سونولیز- ازون تخریب ترشیوبوتیل کتکول در محلول‌های آبی با فرآیند تلفیقی سونولیز و ازون [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-50]

ش

 • شبیه‌سازی شبیه سازی فرآیند پیرولیز انواع مختلف چوب با در نظر گرفتن میزان آلودگی هوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 23-30]
 • شبیه‌سازی بررسی علل و روش‌های جلوگیری از مخروطی شدن آب و شبیه‌سازی آن در یکی از مخازن گازی ایران با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-59]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی الگوی انتشار آلاینده‌های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 61-69]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی واحد شیرین‌‌سازی گاز پالایشگاه بید بلند با استفاده از نرم افزار HYSYS [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 13-18]
 • شرایط عملیاتی بررسی تولید حلال AW- 402 و بهینه‌سازی شرایط تولید آن در شرکت پالایش نفت تبریز [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 43-52]
 • شرکت فرآوری پویازرکان آق دره ارزیابی ریسک شرکت فرآوری پویازرکان آق‌دره به روش (JSA) با استفاده از نرم افزارPHA-pro [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 53-61]
 • شیرین بیان تهیه نانوذرات اسانهای شیرین بیان، سیر و سیاهدانه و بررسی خواص بیولوژیکی و خواص فیزیکی و شیمیایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 55-63]
 • شیرین‌سازی گاز شبیه‌سازی واحد شیرین‌‌سازی گاز پالایشگاه بید بلند با استفاده از نرم افزار HYSYS [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 13-18]
 • شعاع انفجار مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیامد انفجار گاز هیدروژن در یک واحد شیمیایی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 23-28]
 • شیف باز بررسی فعالیت ضد میکروبی لیگاندهای شیف باز مشتق از سالسیل آلدهید [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 35-40]
 • شیمیایی انواع روش‌های حذف آلاینده‌های شیمیایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 25-32]
 • شیمیایی بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان اهر در استان آذربایجان‌شرقی بین سال‌های 96-94 [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 21-29]
 • شیمی سبز خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • شیمی سبز سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری مشتقات جدیدی از -Nبنزیلیدن آنیلین در حضور کاتالیزور طبیعی بدون حلال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-46]
 • شیمی محاسباتی مطالعه رفتار الکتروشیمیایی و آنتی اکسیدانی تیمول با روش‌های محاسباتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 39-45]
 • شناسایی مخاطرات بررسی چالش‌ها و موانع اجرایی مقررات بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) در صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 47-60]
 • شهرستان اهر بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان اهر در استان آذربایجان‌شرقی بین سال‌های 96-94 [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 21-29]
 • شهرستان تبریز بررسی نحوه گندزدایی آب آشامیدنی روستایی استان آذربایجان‌شرقی تبریز [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 21-27]
 • شهرستان تبریز بررسی نحوه گندزدایی آب آشامیدنی روستایی استان آذربایجان شرقی تبریز [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 19-25]

ص

 • صنایع چرم‌سازی مطالعه سینتیک جذب سطحی کروم بر روی نانوالیاف آلومینای اصلاح شده [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 19-23]
 • صنایع غذایی بررسی اهمیت و نقش جلبک‌های دریایی‌ در صنعت و کاربردهای دارویی و زیست‌محیطی آنها [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 9-17]
 • صنعتی بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 37-43]
 • صنعت ذوب آهن و فولاد بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 37-43]

ض

 • ضدباکتریایی بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (melissa officinalis L) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 47-52]
 • ضدسرطان سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4 -دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط invitro [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 41-44]
 • ضد میکروبی بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره هیدروالکلی (UrticadioicaL.) و مقایسه اثر درمانی آن با داروی سیپروفلوکساسین ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮی‌ﻫﺎی شایع ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎری ادراری بیمارستان ولی‌عصر(عج) مشکین‌شهر [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-11]
 • ضریب انتقال حرارت تاثیر سطح انتقال حرارت بر فرکانس تولید حباب در محلول استن خالص بر هیتر مسی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 23-28]
 • ضریب انتقال حرارت بررسی تغییرات فرکانس تولید حباب در محلول‌های استن و آب خالص بر هیتر برنجی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-53]
 • ضریب رسانش گرمایی نانو سیالات راهی نوین بر افزایش انتقال حرارت [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-7]

ط

 • طراحی آزمایش بررسی کارایی فرآیند ازن/پرتو فرابنفش جهت حذف آموکسی سیلین و مدل‌سازی فرآیند با استفاده از روش ترکیب مرکزی‏ [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-7]
 • طراحی آزمایش تصفیه پساب صنایع لبنی با روش ازناسیون: طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-7]
 • طراحی آزمایش پاسخ سطح (RSM) بررسی شرایط بهینه در سنتز نانوذرات مغناطیسی سه جزیی با استفاده از طراحی آزمایش پاسخ سطح ((RSM جهت حذف رنگ‌های صنعتی از محلول‌های آبی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 33-40]
 • طراحی الگوریتم سریع بررسی بهبود شاخص‌های عملکردی مبدل‌های حرارتی با استفاده از ترکیب نانوسیالات و نوارهای تابیده به کمک الگوریتم طراحی سریع [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 57-65]
 • طراحی سطح پاسخ حذف رنگ متیل گرین از محلول‌های آبی توسط جاذب خاک اره با طراحی آزمایش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 41-52]
 • طیف‌سنجی UV مطالعه کمپلکس فلزات تالیم و پتاسیم با ترکیب آلی متوترکسات با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی UV, FT-IR [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 1-8]
 • طیف سنجی جرمی بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس‌های دو گونه مختلف از Origanum [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 29-35]
 • طیف‌سنج جرمی شناسایی و اندازه‌گیری تری هالومتان‌ها در آب شرب با استفاده از میکرو استخراج فاز جامد و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی (مطالعه موردی شهرهای استان مازندران) [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 59-66]

ع

 • عبوردهی بررسی تاثیر عوامل فیزیکی روی پارامترهای میزان عبوردهی و نفوذپذیری و حلالیت فیلم پلی اتیلن سبک [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 31-35]
 • عصاره بررسی مواد تلف شده در روش های عصاره گیری مختلف مدرن و سنتی گیاه Origanum vulgare L* [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-16]
 • عصاره بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره هیدروالکلی (UrticadioicaL.) و مقایسه اثر درمانی آن با داروی سیپروفلوکساسین ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮی‌ﻫﺎی شایع ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎری ادراری بیمارستان ولی‌عصر(عج) مشکین‌شهر [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-11]
 • عصاره رزماری بررسی اثر زمان، توان تابش امواج و نسبت آب به گیاه بر بازده و اثر آنتی اکسیدانی عصاره گیاه اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis L) تحت تابش ریزموج از استان کاشان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 41-49]
 • عصاره گیاهی بررسی اثر ضد باکتریایی فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی، غیر قطبی عصاره گل سرخ بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکولی، سودوموناس آئروژینوزا [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 31-39]
 • عصاره هیدروالکلی بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های هیدروالکلی‌رازک (Humuluslupulus)، پونه (Menthelongifolia L) و ریحان (Ocimumbasilicum) بر روی باکتری بروسلا‌آبورتوسabortus)‌ (Brucella در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 39-47]
 • عفونت قارچی شناسایی ترکیبات فنلی عصاره برگ گردو (Juglans Regia L.‌ ) موجود در اسپری ژوگلون به کمک کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالاHPLC و اندازه‌گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی، ضد قارچی و ضد میکروبی آن [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-19]
 • عملیات فرآیندی مدل‌سازی مدیریت ریسک عملیات در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با روش فازی (مورد مطالعه:انبار نفت اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-24]
 • عملکرد اسانس بررسی تغییرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گیاه دارویی Calendula officinalis L تحت تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 23-28]
 • عناصر معدنی بررسی عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه (UrticadioicaL)در منطقه رویشی ارسباران [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 39-48]

غ

 • غشاء الکترولیت پلیمری مروری بر مدل‌سازی انتقال جرم در پیل سوختی غشاء الکترولیت پلیمر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]

ف

 • فاضلاب تحلیلی بر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPS)و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 7-21]
 • فاضلاب تحلیلی بر مکانیسم گندزدایی و به‌کارگیری روش‌‌های ترکیبی در سالم‌سازی آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-55]
 • فاضلاب بررسی تولید سیانور در پساب واحدهای مختلف کارخانه فولاد شاهین [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 37-43]
 • فاضلاب‌های صنعت حذف فلزات سنگین و میکروارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 33-39]
 • فاضلاب‌های صنعتی حذف فلزات سنگین و میکرو ارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-32]
 • فتوکاتالیزورهای هموژن بررسی تخریب ماده رنگی متیل اورانژ به کمک واکنش‌های فتوشیمیایی آهن (III) [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 19-29]
 • فتوکاتالیک سنتز نانوکامپوزیت اکسیدتیتانیوم/ اکسید روی بر پایه نانولوله‌های کربنی به روش هم رسوبی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 33-37]
 • فیتوکمیکالز بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس‌های دو گونه مختلف از Origanum [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 29-35]
 • فرآیند تخریب ترشیوبوتیل کتکول در محلول‌های آبی با فرآیند تلفیقی سونولیز و ازون [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 45-50]
 • فرآیند اکسیداسیون پیشرفته حذف رنگ راکتیو آبی 21 از محلول‌های آبی با استفاده از فرآیند التراسونیک و هیدروژن پراکسید [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-6]
 • فرآیند اکسیداسیون پیشرفته تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله‌ی ازون [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 27-31]
 • فرآیند اکسیداسیون فنتون حذف 4-کلرو-2-نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از فنتون اصلاح شده با نانو ذرات آهن [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 7-11]
 • فرآیند پیرولیز شبیه سازی فرآیند پیرولیز انواع مختلف چوب با در نظر گرفتن میزان آلودگی هوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 23-30]
 • فرآیند جی تی ال شبیه‌سازی واحدGTL جهت بازیابی گازهای دورریز فلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-23]
 • فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله التراسونیک [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 51-56]
 • فرمالدهید سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2-هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 45-51]
 • فرمالدهید سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2- هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 51-56]
 • فرمامید سنتز سبز N- هتروآریل فرمامیدها در حضور نانوراکتور Zr-MCM-41 به عنوان یک کاتالیزور نو، ویژه و قابل بازیابی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 29-35]
 • فیزیکی بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان اهر در استان آذربایجان‌شرقی بین سال‌های 96-94 [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 21-29]
 • فیزیکو شیمیایی بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهرستان مهاباد [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 1-10]
 • فسفات آهن (III) تهیه ترکیبات کینوکسالین با استفاده از فسفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگر سازگار با محیط‌زیست [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 37-41]
 • فعالیت ضد باکتری سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری مشتقات جدیدی از -Nبنزیلیدن آنیلین در حضور کاتالیزور طبیعی بدون حلال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-46]
 • فعالیت ضد باکتری سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2-هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 45-51]
 • فعالیت ضد باکتری سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2- هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 51-56]
 • فعالیت ضد تکثیری بررسی آنتوسیانین، فلاونوئید، فنولیک، غلظت اسید آسکوربیک‌، فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل و فعالیت ضد تکثیری سلول‌های سرطانی کبد انسان،‌ در گیاه Fragaria x ananassa تحت تاثیر عوامل پس از برداشت [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-18]
 • فعالیت ضدمیکروبی سنتز، شناسایی و فعالیت ضد میکروبی کمپلکس‌های فلز (ll) دی پیکولینات حاصل از پیریدین 2 و 6-دی کربوکسیلیک اسید و تریس (2-آمینواتیل)آمین [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 57-61]
 • فعالیت کاتالیستی سنتز نانو ذره Na2TiO3 و بررسی خواص آن در حذف آلاینده مالاشیت سبز [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 13-19]
 • فلاونوئید بررسی آنتوسیانین، فلاونوئید، فنولیک، غلظت اسید آسکوربیک‌، فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل و فعالیت ضد تکثیری سلول‌های سرطانی کبد انسان،‌ در گیاه Fragaria x ananassa تحت تاثیر عوامل پس از برداشت [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-18]
 • فلاونوئید تام بررسی فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانتی دو گونه گیاه بادرشبو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 5-7]
 • فلر شبیه‌سازی الگوی انتشار آلاینده‌های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 61-69]
 • فیلم پلی اتیلن سبک بررسی تاثیر عوامل فیزیکی روی پارامترهای میزان عبوردهی و نفوذپذیری و حلالیت فیلم پلی اتیلن سبک [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 31-35]
 • فلورسنت تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ آبی راکتیو21 با نور مرئی القایی به‌وسیله نانوذرات TiO2 [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 63-69]
 • فنچیل-3و4- دی‌متوکسی بنزوات سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4 -دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط invitro [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 41-44]
 • فنل حذف 4-کلرو-2-نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از فنتون اصلاح شده با نانو ذرات آهن [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 7-11]
 • فنل تام بررسی فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانتی دو گونه گیاه بادرشبو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 5-7]
 • فنل کل بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره گیاه دارویی سرخارگل در روش‌های مختلف خشک کردن به روش HPLC [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 19-25]
 • فنول مطالعات نظریه تابعی دانسیته رزورسینول و فنول [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 37-41]
 • فنول تاثیرقطرراکتورازون- سونولیزوارتفاع مایع درتخریب فنول تحت سونولیز 24 کیلوهرتز‏ [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-12]
 • فوتولومینسانس سنتز هیدروترمال و خاصیت فوتولومینسانس ترکیب جدید نانوهیبرید آلی- معدنی بر پایه مس، مولیبدن و 4- سیانوپیریدین [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 21-27]
 • فوق اشباع تعیین زمان القا و مکانیسم هسته‌زایی در تولید نانوذره سولفات نئومایسین با استفاده از ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]

ق

 • قارچ کش اندازه‌گیری تری آزول‌ها در نمونه‌های سمّی با بهره‌گیری از نانو ساختارهای اصلاح شده بر پایه لایه هیدرواکسیدهای مضاعف با استفاده از روش‌های میکرو استخراج فاز جامد [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 37-44]

ک

 • کاتالیزگر کاربرد دودسیل سولفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگرسبز، قابل بازیابی و دوستدار محیط‌زیست در سنتز2-آمینو-3-سیانو پیریدین‌ها [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-39]
 • کاتالیزور پالادیوم تهیه پالادیوم تثبیت شده روی نانو نشاسته و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور برای انجام واکنش هک [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 13-16]
 • کاتالیزور سولفوریک اسید سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2-هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 45-51]
 • کاتالیزور سولفوریک اسید سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2- هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 51-56]
 • کاتالیزور قابل بازیافت N فرمیلاسیون آمین‌های سازگار با محیط با استفاده از نانو اکسید سریوم به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت تحت شرایط تابش ماورای صوت و فاقد حلال در دمای اتاق [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-59]
 • کاتالیزور ناهمگن HClO4-SiO2 به عنوان یک کاتالیست ناهمگن کارآمد و قابل استفاده مجدد برای سنتز تترازول‌های 1-جایگزین [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 7-13]
 • کاتالیست تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله التراسونیک [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 51-56]
 • کاتالیست مستعمل تهیه نانو ذرات نیکل توسط احیای کاتالیست مستعمل بازیافت‌شده از فرآیند هیدروژناسیون روغن گیاهی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 41-45]
 • کاتالیست هتروژن قلیایی بررسی روش‌های مختلف بارگذاری KOH بر روی پایه کاتالیزور کلینوپتیلولیت در واکنش ترانس‌استریفیکاسیون روغن کاپاریس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 27-35]
 • کاراگینان حذف فنل از محلول‌های آبی توسط مخلوط بیوپلیمر کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور نانورس سدیم مونت موریلونیت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-37]
 • کاربرد شیمی تحلیل محتوای مجلۀ کاربرد شیمی در محیط زیست بر پایه آنتروپی شانون با مفروضه‌های زیست محیطی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 27-37]
 • کارموزین بررسی حذف رنگ های آزو سانست یلو و کارموزین موجود در محیط های آبی با استفاده از جاذب کیتوزان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-8]
 • کافییک اسید بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره گیاه دارویی سرخارگل در روش‌های مختلف خشک کردن به روش HPLC [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 19-25]
 • کامفور استخراج و شناسایی ترکیبات عرق و اسانس گیاه lavandula angustifolia [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 49-55]
 • کاهش خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • کاهش شیمیایی تهیه نانو ذرات نیکل توسط احیای کاتالیست مستعمل بازیافت‌شده از فرآیند هیدروژناسیون روغن گیاهی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 41-45]
 • کیتوزان بررسی حذف رنگ های آزو سانست یلو و کارموزین موجود در محیط های آبی با استفاده از جاذب کیتوزان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-8]
 • کیتوسان تهیه هیدروژل‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-پلی‌آنیلین-اکسیدروی و بررسی خواص آن‌ها به عنوان سامانه انتقال دارو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-6]
 • کیتوسان حذف بنزن و تولوئن از محلول‌های آبی توسط نانو هیدروژل‌های کیتوسان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 9-13]
 • کتون خاک تونسیل به عنوان کاتالیزور ارزان، سریع و مناسب برای احیاء آلدهیدها و کتون‌ها در حضور NaBH3CN [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-5]
 • کربن دی‌اکسید بررسی مدل‌های کاربردی در استخراج فوق بحرانی، مکانیزم و پارامترها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 7-14]
 • کربن فعال حذف MTBE از آب‌‌های آلوده توسط کربن فعال و Organoclay [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-16]
 • کربن فعال اصلاح شده حذف رنگ تارترازین به وسیله کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اکسید مس 2 [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 5-12]
 • کربوکسی متیل سلولز جذب یون مس از پساب های صنعتی توسط هیدروژل های کامپوزیتیبر پایه پلی ونیل الکل و پلی ساکارید [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-8]
 • کریستالیزاسیون تعیین زمان القا و مکانیسم هسته‌زایی در تولید نانوذره سولفات نئومایسین با استفاده از ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]
 • کروم مطالعه سینتیک جذب سطحی کروم بر روی نانوالیاف آلومینای اصلاح شده [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 19-23]
 • کروماتوگرافی گازی شناسایی و اندازه‌گیری تری هالومتان‌ها در آب شرب با استفاده از میکرو استخراج فاز جامد و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی (مطالعه موردی شهرهای استان مازندران) [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 59-66]
 • کروماتوگرافی گازی تهیه فیبر از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار و استفاده از آن برای استخراج PAHها به روش HS-SPME - GC [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-4]
 • کیفیت شیمیایی بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]
 • کلادوفورا جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی توسط جلبک سبز کلادوفورا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 25-32]
 • کلید واژه: استایرن-پلی استایرن مقاوم بررسی و بهینه‌سازی عوامل موثر برکیفیت پلی‌استایرن مقاوم [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 17-22]
 • کلیدواژه: ایمنی ارزیابی ریسک بروش مدل پاپیونی ( Bow Tie ) (مطالعه موردی فعالیت کار در ارتفاع: پروژه متانول در فاز ساخت و نصب تجهیزات) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 39-44]
 • کلیدواژه: بازیافت بررسی تجربی بازیافت کبالت اکسید از باطری های مستعمل [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-10]
 • کلید واژه‌: بنزن حذف بنزن و تولوئن از محلول‌های آبی توسط نانو هیدروژل‌های کیتوسان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 9-13]
 • کلید واژه: بیومس شبیه سازی فرآیند پیرولیز انواع مختلف چوب با در نظر گرفتن میزان آلودگی هوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 23-30]
 • کلیدواژه: پنیرک بررسی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris) جمع‌آوری شده از مشکین‌شهر و خاصیت آنتی‌باکتریال آن در مقایسه با کلرهگزیدین بر روی باکتری‌های شایع عفونت دهانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 27-37]
 • کلید واژه‌: تب مالت بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های هیدروالکلی‌رازک (Humuluslupulus)، پونه (Menthelongifolia L) و ریحان (Ocimumbasilicum) بر روی باکتری بروسلا‌آبورتوسabortus)‌ (Brucella در شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 39-47]
 • کلیدواژه: تری‌هالو‌متان‌ها شناسایی و اندازه‌گیری تری هالومتان‌ها در آب شرب با استفاده از میکرو استخراج فاز جامد و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی (مطالعه موردی شهرهای استان مازندران) [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 59-66]
 • کلیدواژه: عسل بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل نواحی مختلف منطقه آزاد ماکو [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 31-37]
 • کلید واژه: کیفیت شیمیایی بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 49-57]
 • کلر باقی‌مانده مقایسه کلر باقی‌مانده در منابع آب شرب شهری و روستایی استان ایلام [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 17-22]
 • کلرزنی بررسی وضعیت کلرزنی و کلر سنجی روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی کارخانه قند شهرستان پیرانشهر [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 39-48]
 • کلرسنجی بررسی وضعیت کلرسنجی و نمونه‌برداری میکروبی و شیمیایی آب شرب در روستاهای شهرستان مراغه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-5]
 • کلر سنجی بررسی وضعیت کلرزنی و کلر سنجی روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی کارخانه قند شهرستان پیرانشهر [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 39-48]
 • کلرهگزیدین بررسی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris) جمع‌آوری شده از مشکین‌شهر و خاصیت آنتی‌باکتریال آن در مقایسه با کلرهگزیدین بر روی باکتری‌های شایع عفونت دهانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 27-37]
 • کلرهگزیدین بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris) جمع‌آوری شده از مشکین‌شهر و خاصیت آنتی‌باکتریال آن در مقایسه با کلرهگزیدین بر روی باکتری‌های شایع عفونت دهانی [دوره 10، شماره 38، 1398]
 • کلرور آهن بررسی تولید پلی‌کلرور سولفات آلومینیوم و کاربرد آن در تصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقد کننده‌ها [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 31-37]
 • کلسترول استخراج روغن کنجد به‌وسیله سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 41-55]
 • کلینوپتیلولیت بررسی روش‌های مختلف بارگذاری KOH بر روی پایه کاتالیزور کلینوپتیلولیت در واکنش ترانس‌استریفیکاسیون روغن کاپاریس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 27-35]
 • کلینوپتیلولیت تهیه سوخت سبز بیودیزل از روغن سوخته آشپزی به دو روش الکترولیز و رفلاکس در حضور کاتالیست کلینوپتیلولیت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-8]
 • کمپلکس فلزی (II) سنتز، شناسایی و فعالیت ضد میکروبی کمپلکس‌های فلز (ll) دی پیکولینات حاصل از پیریدین 2 و 6-دی کربوکسیلیک اسید و تریس (2-آمینواتیل)آمین [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 57-61]
 • کمپلکس‫های کبالت (II) و مس (II) سنتز و شناسایی کمپلکس‫های جدید یون‌های مس(II) و کبالت (II) با لیگاند شیف باز حاصل از آمینومتیل بنزن [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 31-39]
 • کمپلکس های نیکل(II) وآهن(III) سنتز و شناسایی ساختار کمپلکس‌های جدید یون‌های نیکل(II) و آهن(III) با لیگاند شیف بازحاصل از آمینومتیل بنزن [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 37-46]
 • کمپلکس و الکل‌های نوع اول و دوم سنتز و بررسی خواص اکسندگی کمپلکس تری پنتوکسی هیدروکسی فسفونیوم کلرو تری‌ اکسو‌کرومات [(PanO)3POH(CrO3Cl)] [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 49-54]
 • کم‌ترین مربعات معکوس استفاده از روش کالیبراسون چند متغیره (کم‌ترین مربعات معکوس) در اندازه‌گیری طیف سنجی هم‌زمان سولفادیازین و تری متوپریم در محصولات لبنی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-52]
 • کنترل مروری بر کاربرد مواد تغییر فازدهنده در کنترل دمایی انواع باتری [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 21-32]
 • کنترل آلودگی‌ شبیه سازی فرآیند پیرولیز انواع مختلف چوب با در نظر گرفتن میزان آلودگی هوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 23-30]
 • کنترل فرآیند بهبود کنترل فرآیند استخراج بنزن با استفاده از استراتژی کنترل Plant-wide [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 33-37]
 • کنسرو رب گوجه‌فرنگی استفاده از گرافیت جهت بررسی وجود هیدروکربن‌های آروماتیک در رب‌های گوجه‌فرنگی‌ بسته‌بندی شده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 7-14]
 • کینوکسالین بررسی واکنش تک ظرفی، سه جزئی 1و 3-فنیلن دی گلی اکسال با ترکیبات دارای متیلن فعال و هیدرازین [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 9-11]
 • کینوکسالین تهیه ترکیبات کینوکسالین با استفاده از فسفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگر سازگار با محیط‌زیست [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 37-41]
 • کینوکسالین‌ها سنتز مشتقات گلی‌اکسال با یک استخلاف کینوکسالین [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 35-41]
 • کوپل ازون سونولیز تاثیرقطرراکتورازون- سونولیزوارتفاع مایع درتخریب فنول تحت سونولیز 24 کیلوهرتز‏ [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 5-12]
 • کوپل ازون و سونولیز تخریب بیس فنل در محلول‌های آبی با استفاده از روش‌های ازوناسیون و ازون / سونولیز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 15-20]
 • کوپلیمر سنتز و خواص رئولوژیکی پلی (آکریل آمید-کو-آکریلیک اسید) مورد استفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-39]
 • کوره تاثر دمای سوخت ورودی به کوره بر انتشار آلاینده‌ی NOXبا استفاده از CFD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 15-19]
 • کوره بررسی اثر تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت در انتشار آلاینده‌ی زیست محیط 〖NO〗_X در کوره‌های صنعتی با استفاده از CFD [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 41-45]
 • کوره تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت بر انتشار آلاینده‌ی منواکسید کربن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 47-50]
 • کو هیدروژل تهیه کوهیدروژل پلی (وینیل پیرولیدون -کو- آلیل‌آمین هیدروکلراید) و بررسی جذب مشتقات نانونیتروفنل از آب‌های آلوده [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-13]

گ

 • گازساز گازی‌سازی پسماند و زیست توده و تاثیرات آن بر محیط زیست [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 13-19]
 • گازی‌سازی گازی‌سازی پسماند و زیست توده و تاثیرات آن بر محیط زیست [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 13-19]
 • گازهای فلر شبیه‌سازی واحدGTL جهت بازیابی گازهای دورریز فلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-23]
 • گازهای فلرینگ شبیه‌سازی فرآیند تولید برق جهت بهینه‌سازی انرژی گازهای دور ریزفلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-40]
 • گازوئیل امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن به عنوان مدل گوگردی در گازوییل به وسیله باکتری سودوموناس ائروژینوزا تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-37]
 • گاف انرژی مطالعه ساختار و تاثیر‌پذیری ترکیب آسپارژین در حلال با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتوم [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-53]
 • گاف انرژی HOMO–LUMO مطالعات نظریه تابعی دانسیته رزورسینول و فنول [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 37-41]
 • گاف انرژی HOMO–LUMO مطالعات نظریه تابعی دانسیته بازهای پیریمیدینی تیمین، سیتوزین و اوراسیل [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 45-51]
 • گیاهان دارویی بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (melissa officinalis L) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 47-52]
 • گیاهان دارویی بررسی تغییرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گیاه دارویی Calendula officinalis L تحت تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 23-28]
 • گرافن برش نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و تولید نانو صفحات گرافن توسط امواج الکترومغناطیس [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 39-44]
 • گرمای نهان انجماد ‌‌ بهینه‌سازی فرآیند انجماد در نانو کامپوزیت مواد تغییر فاز دهندهTiO2 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]
 • گرمای نهان ذوب سنتز و آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت ماده تغییر فاز دهنده – CuO در طول فرآیند ذوب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • گزنه بررسی عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه (UrticadioicaL)در منطقه رویشی ارسباران [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 39-48]
 • گل سرخ بررسی اثر ضد باکتریایی فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی، غیر قطبی عصاره گل سرخ بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکولی، سودوموناس آئروژینوزا [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 31-39]
 • گلوتامیک اسید فعالیت گلوتامیک اسید به عنوان یک کاتالیست آلی طبیعی و سبز در سنتز مشتقات 2 و 3-دی هیدروکینازولین-(H1)4-اون در شرایط بدون حلال [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 17-23]
 • گندزدایی تحلیلی بر مکانیسم گندزدایی و به‌کارگیری روش‌‌های ترکیبی در سالم‌سازی آب و فاضلاب [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-55]
 • گندزدایی بررسی نحوه گندزدایی آب آشامیدنی روستایی استان آذربایجان‌شرقی تبریز [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 21-27]
 • گندزدایی بررسی نحوه گندزدایی آب آشامیدنی روستایی استان آذربایجان شرقی تبریز [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 19-25]
 • گوانیدینیوم کلرید سنتز 14-آریل-14H-دی بنزو [a,j] زانتن‌ها در حضور گوانیدینیوم کلرید به عنوان یک کاتالیزور آلی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 29-35]
 • گوگردزدایی زیستی امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن به عنوان مدل گوگردی در گازوییل به وسیله باکتری سودوموناس ائروژینوزا تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-37]
 • گوگرد زدایی زیستی امکان سنجی گوگردزدایی زیستی از تیوفن به عنوان نمونه مدل گوگردی بنزین به‌وسیله باکتری ردوکوکوس تثبیت شده بر پلی وینیل الکل [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-9]

ل

 • لاستیک پلی بوتادین ارتباط بین خواص فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی با میکروساختار الاستومر تشکیل دهنده [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 15-19]
 • لجن فعال راندمان حذف دترجنت‌ها در تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تبریز به روش لجن فعال [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 31-36]
 • لیگاند مطالعه کمپلکس فلزات تالیم و پتاسیم با ترکیب آلی متوترکسات با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی UV, FT-IR [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 1-8]
 • لیگاند چهار دندانه‫ای سنتز و شناسایی کمپلکس‫های جدید یون‌های مس(II) و کبالت (II) با لیگاند شیف باز حاصل از آمینومتیل بنزن [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 31-39]
 • لیگاند شیف باز چهاردندانه سنتز و شناسایی ساختار کمپلکس‌های جدید یون‌های نیکل(II) و آهن(III) با لیگاند شیف بازحاصل از آمینومتیل بنزن [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 37-46]

م

 • مایکروو مقایسه غلظت ترکیب آرتمیزینین استخراج شده از گیاه آرتمیزیا اسکوپاریا جمع آوری شده از کرمان و مشهد [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 57-59]
 • مالاشیت سبز سنتز نانو ذره Na2TiO3 و بررسی خواص آن در حذف آلاینده مالاشیت سبز [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 13-19]
 • مبدل حرارتی بررسی بهبود شاخص‌های عملکردی مبدل‌های حرارتی با استفاده از ترکیب نانوسیالات و نوارهای تابیده به کمک الگوریتم طراحی سریع [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 57-65]
 • متان اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • متیل اورانژ بررسی تخریب ماده رنگی متیل اورانژ به کمک واکنش‌های فتوشیمیایی آهن (III) [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 19-29]
 • متیل ترشیو بوتیل اتر حذف MTBE از آب‌‌های آلوده توسط کربن فعال و Organoclay [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-16]
 • متیلن بلو جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی توسط جلبک سبز کلادوفورا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 25-32]
 • متیلن بلو حذف رنگ متیلن بلو از پساب‌های نساجی توسط ZnO ، TiO2، خاکستر استخوان و پوست گردو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 45-49]
 • متیلن فعال بررسی واکنش تک ظرفی، سه جزئی 1و 3-فنیلن دی گلی اکسال با ترکیبات دارای متیلن فعال و هیدرازین [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 9-11]
 • متهموگلوبینا بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب منطقه نازلوی ارومیه با تاکید بر نیترات [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 41-46]
 • متوتروکسات مطالعه کمپلکس فلزات تالیم و پتاسیم با ترکیب آلی متوترکسات با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی UV, FT-IR [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 1-8]
 • متوسط κ ارائه روشی جهت تحلیل ریسک‌های ایمنی در تصفیه خانه نیروگاه‌ها با استفاده از روش ترکیبی FMEA و K-MEANS (مورد مطالعه: تصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان) [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 39-44]
 • محتوای فلاونویید تعیین محتوای فلاونوییدی عصارۀ گیاه Artemisia absinthium جمع آوری شده از استان اردبیل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 23-30]
 • محصولات لبنی استفاده از روش کالیبراسون چند متغیره (کم‌ترین مربعات معکوس) در اندازه‌گیری طیف سنجی هم‌زمان سولفادیازین و تری متوپریم در محصولات لبنی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-52]
 • محیط زیست اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • محیط زیست ارزیابی ریسک بروش مدل پاپیونی ( Bow Tie ) (مطالعه موردی فعالیت کار در ارتفاع: پروژه متانول در فاز ساخت و نصب تجهیزات) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 39-44]
 • محیط زیست مروری بر سنتز نانوذرات سیلیکا و کاربردهای آن در پالایش آلودگی از محیط زیست [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 47-60]
 • محیط‌زیست گازی‌سازی پسماند و زیست توده و تاثیرات آن بر محیط زیست [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 13-19]
 • محیط‌زیست بررسی اهمیت و نقش جلبک‌های دریایی‌ در صنعت و کاربردهای دارویی و زیست‌محیطی آنها [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 9-17]
 • محلول های غذایی مقایسه ویژگی‌های فیتوشیمیایی سه گونه گیاه دارویی نعناع در محلول‌های غذایی مختلف [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 25-33]
 • مخازن پالایشگاه تبریز بررسی عوامل و تعیین میزان ضایعات مواد هیدروکربنی مخازن ذخیره شرکت پالایش نفت تبریز ناشی ‏از تبخیر سطحی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 21-35]
 • مخازن ترک‌دار بررسی علل و روش‌های جلوگیری از مخروطی شدن آب و شبیه‌سازی آن در یکی از مخازن گازی ایران با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-59]
 • مخازن گازی بررسی علل و روش‌های جلوگیری از مخروطی شدن آب و شبیه‌سازی آن در یکی از مخازن گازی ایران با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-59]
 • مخروطی شدن آب بررسی علل و روش‌های جلوگیری از مخروطی شدن آب و شبیه‌سازی آن در یکی از مخازن گازی ایران با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-59]
 • مدیریت ریسک مدیریت ریسک در واحد الفین شرکت پلی‌مر آریاساسول به روش هیرا [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 37-53]
 • مدیریت یکپارچگی خطوط لوله اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • مدیریت گرمایی مروری بر کاربرد مواد تغییر فازدهنده در کنترل دمایی انواع باتری [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 21-32]
 • مدل ریاضی بررسی مدل‌های کاربردی در استخراج فوق بحرانی، مکانیزم و پارامترها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 7-14]
 • مدل‌سازی بررسی عوامل و تعیین میزان ضایعات مواد هیدروکربنی مخازن ذخیره شرکت پالایش نفت تبریز ناشی ‏از تبخیر سطحی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 21-35]
 • مدل‌سازی مروری بر مدل‌سازی انتقال جرم در پیل سوختی غشاء الکترولیت پلیمر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • مدل‌سازی بررسی کارایی فرآیند ازن/پرتو فرابنفش جهت حذف آموکسی سیلین و مدل‌سازی فرآیند با استفاده از روش ترکیب مرکزی‏ [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-7]
 • مدل مرکب مرکزی (CCD) حذف رنگ متیل گرین از محلول‌های آبی توسط جاذب خاک اره با طراحی آزمایش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 41-52]
 • مراغه بررسی وضعیت کلرسنجی و نمونه‌برداری میکروبی و شیمیایی آب شرب در روستاهای شهرستان مراغه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-5]
 • مرزنجوش بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس‌های دو گونه مختلف از Origanum [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 29-35]
 • مرزن جوش بررسی مواد تلف شده در روش های عصاره گیری مختلف مدرن و سنتی گیاه Origanum vulgare L* [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-16]
 • مرکاپتان‌زدایی جداسازی مرکاپتان‌ها از گاز طبیعی با روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 39-44]
 • مرکز بهداشتی و درمانی بررسی وضعیت کلرزنی و کلر سنجی روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی کارخانه قند شهرستان پیرانشهر [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 39-48]
 • مس بررسی مقایسه‌ای توان تجمع زیستی و جذب زیستی باکتری سودوموناس آئروژینوزا در حذف مس از پساب‌های صنعتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 15-23]
 • مسطح مربعی سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2-هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 45-51]
 • مسطح مربعی سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری کمپلکس های جدید کبالت (II) به همراه لیگاند بیس (2- هیدروکسی-3-نیتروفنیل) متان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 51-56]
 • مش بندی مروری بر مدل‌سازی انتقال جرم در پیل سوختی غشاء الکترولیت پلیمر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • مشتقات آنیلین سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری مشتقات جدیدی از -Nبنزیلیدن آنیلین در حضور کاتالیزور طبیعی بدون حلال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-46]
 • مشتقات بنزآلدهید سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد باکتری مشتقات جدیدی از -Nبنزیلیدن آنیلین در حضور کاتالیزور طبیعی بدون حلال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-46]
 • مشتق‌های 2 و 3-دی هیدروکینازولین (H1)4-اون فعالیت گلوتامیک اسید به عنوان یک کاتالیست آلی طبیعی و سبز در سنتز مشتقات 2 و 3-دی هیدروکینازولین-(H1)4-اون در شرایط بدون حلال [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 17-23]
 • مشتق‌های پیریدین کاربرد دودسیل سولفات آهن (III) به عنوان کاتالیزگرسبز، قابل بازیابی و دوستدار محیط‌زیست در سنتز2-آمینو-3-سیانو پیریدین‌ها [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-39]
 • مطالعات سنیتی حذف رنگ تارترازین به وسیله کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اکسید مس 2 [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 5-12]
 • مفروضه‌های زیست محیطی تحلیل محتوای مجلۀ کاربرد شیمی در محیط زیست بر پایه آنتروپی شانون با مفروضه‌های زیست محیطی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 27-37]
 • مکانیسم توسعه پاک اعمال مکانیزم توسعه پاک درخطوط لوله انتقال گاز ایران با روش مدیریت یکپارچگی خطوط لوله [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 29-37]
 • میکروارگانیسم حذف فلزات سنگین و میکرو ارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-32]
 • میکروارگانیسم حذف فلزات سنگین و میکروارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 33-39]
 • میکرو استخراج اندازه‌گیری تری آزول‌ها در نمونه‌های سمّی با بهره‌گیری از نانو ساختارهای اصلاح شده بر پایه لایه هیدرواکسیدهای مضاعف با استفاده از روش‌های میکرو استخراج فاز جامد [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 37-44]
 • میکرو استخراج فاز جامد شناسایی و اندازه‌گیری تری هالومتان‌ها در آب شرب با استفاده از میکرو استخراج فاز جامد و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنج جرمی (مطالعه موردی شهرهای استان مازندران) [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 59-66]
 • میکرو استخراج فاز جامد تهیه فیبر از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار و استفاده از آن برای استخراج PAHها به روش HS-SPME - GC [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-4]
 • میکروامولسیون تهیه نانوذرات اسانهای شیرین بیان، سیر و سیاهدانه و بررسی خواص بیولوژیکی و خواص فیزیکی و شیمیایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 55-63]
 • میکروترک بررسی روش‌های مختلف اصلاح سطح پلی دی متیل سیلوکسان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 43-48]
 • میکرو راکتور استفاده از میکرو راکتور به‌عنوان تکنیک تشدید فرآیند (PI) در سنتز نانوذرات [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 13-17]
 • میکسر بررسی و بهینه‌سازی عوامل موثر برکیفیت پلی‌استایرن مقاوم [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 17-22]
 • میکسر تاثیر رابرهای موجود در بازار ایران بر روی شاخص ضربه پذیری (IZOD) و کیفیت ظاهری محصول پلی استایرن مقاوم (HIPS) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 15-19]
 • ملکان بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ملکان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 49-57]
 • منطقه آزاد ماکو (ایران) بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل نواحی مختلف منطقه آزاد ماکو [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 31-37]
 • منعقدسازی کاربرد پلی کلرور سولفات آلومینیوم درتصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقدکننده‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 31-36]
 • منعقدسازی بررسی تولید پلی‌کلرور سولفات آلومینیوم و کاربرد آن در تصفیه آب و مقایسه آن با سایر مواد منعقد کننده‌ها [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 31-37]
 • منعقدکننده تعیین ویژگی و حذف آلاینده های موجود در فاضلاب صنایع سرم سازی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 37-45]
 • منواکسید کربن تاثیر زاویه‌ی تزریق سوخت بر انتشار آلاینده‌ی منواکسید کربن با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 47-50]
 • منومر بررسی و امکان تقلیل منومراستایرن باقیمانده در محصول پلی استایرن تولیدی گریدهای GPPS , HIPS واحد عملیاتی [دوره 10، شماره 38، 1398]
 • منومر استایرن بررسی و امکان تقلیل منومراستایرن باقیمانده در محصول پلی استایرن تولیدی گریدهای GPPS , HIPS واحد عملیاتی [دوره 10، شماره 38، 1398]
 • منومر باقیمانده بررسی و امکان تقلیل منومراستایرن باقیمانده در محصول پلی استایرن تولیدی گریدهای GPPS , HIPS واحد عملیاتی [دوره 10، شماره 38، 1398]
 • مهاباد بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهرستان مهاباد [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 1-10]
 • مواجهه شغلی ارزیابی ریسک بهداشتی واحد الفین شرکت پلی‌مر آریا ساسول به روش هیرا [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 21-30]
 • مواد تغییرفازدهنده ‌‌ بهینه‌سازی فرآیند انجماد در نانو کامپوزیت مواد تغییر فاز دهندهTiO2 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]
 • مواد تغییرفازدهنده مروری بر کاربرد مواد تغییر فازدهنده در کنترل دمایی انواع باتری [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 21-32]
 • مواد تغییر فازدهنده سنتز و آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت ماده تغییر فاز دهنده – CuO در طول فرآیند ذوب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • مواد نگهدارنده استفاده از گرافیت جهت بررسی وجود هیدروکربن‌های آروماتیک در رب‌های گوجه‌فرنگی‌ بسته‌بندی شده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 7-14]
 • موج ناشی از انفجار مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیامد انفجار گاز هیدروژن در یک واحد شیمیایی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 23-28]
 • مؤلفه‌های آموزش محیط زیست تحلیل محتوای مجلۀ کاربرد شیمی در محیط زیست بر پایه آنتروپی شانون با مفروضه‌های زیست محیطی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 27-37]
 • مونت موریلونیت بررسی رسانایی نانو‌کامپوزیت‌های PPY/MMTبا استفاده از ویژگی‌های غلظت ماده اکسنده، درصد MMT و پیرول به کمک مشاهدات XRD [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 19-27]
 • مونت موریلونیت مطالعه‌ی تثبیت ماده‌ هیبریدی آلانین-پروکسو پلی‌اکسوتنگستات در داخل نانو لایه‌های مونت‌موریلونیت [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-4]

ن

 • نامتحرک سازی مطالعه‌ی تثبیت ماده‌ هیبریدی آلانین-پروکسو پلی‌اکسوتنگستات در داخل نانو لایه‌های مونت‌موریلونیت [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-4]
 • نانو مروری بر روش‌های تصفیه فاضلاب به‌وسیله نانو مواد [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-4]
 • نانو اکسید سریوم N فرمیلاسیون آمین‌های سازگار با محیط با استفاده از نانو اکسید سریوم به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت تحت شرایط تابش ماورای صوت و فاقد حلال در دمای اتاق [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-59]
 • نانواکسید گرافن مطالعه حذف آنتی بیوتیک داکسی سایکلین از محلول‌های آبی با استفاده از نانو اکسید گرافن عامل‌دار شده [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 57-61]
 • نانو اکسید منگنز سنتز نانو ذرات منگنز دی اکسید از نانوکمپلکس {[Mn(pyzdc) (H2O)2]x. 2xH2O} [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 37-40]
 • نانوالیاف آلومینا مطالعه سینتیک جذب سطحی کروم بر روی نانوالیاف آلومینای اصلاح شده [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 19-23]
 • نانو دی تخریب کاتالیزوری ریز آلاینده‌ی آنیلین به‌وسیله‌ی ازون [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 27-31]
 • نانوذرات سنتز هیدروترمال و خاصیت فوتولومینسانس ترکیب جدید نانوهیبرید آلی- معدنی بر پایه مس، مولیبدن و 4- سیانوپیریدین [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 21-27]
 • نانوذرات مروری بر سنتز نانوذرات سیلیکا و کاربردهای آن در پالایش آلودگی از محیط زیست [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 47-60]
 • نانو ذرات حذف رنگ متیلن بلو از پساب‌های نساجی توسط ZnO ، TiO2، خاکستر استخوان و پوست گردو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 45-49]
 • نانو ذرات استفاده از میکرو راکتور به‌عنوان تکنیک تشدید فرآیند (PI) در سنتز نانوذرات [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 13-17]
 • نانوذرات اکسید آهن حذف موثر رنگ قرمز کنگو از محیط آبی با استفاده از جذب سطحی بر روی نانوکامپوزیت مغناطیسی پلی‌آنیلین- اکسید آهن (III) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 17-24]
 • نانوذرات آهن حذف 4-کلرو-2-نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از فنتون اصلاح شده با نانو ذرات آهن [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 7-11]
 • نانوذرات پلی‌دوپامین سنتز نانوذرات پلی دوپامین و کاربرد آن در جذب سطحی یون‌های جیوه (II) از محلول‌های آبی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 11-18]
 • نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ آبی راکتیو21 با نور مرئی القایی به‌وسیله نانوذرات TiO2 [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 63-69]
 • نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم تجزیه فتوکاتالیستی دترجنت آنیونی از محیط آبی با استفاده از نانوذرات TiO2 [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 13-21]
 • نانو ذرات دی اکسید تیتانیم تخریب سونو فوتو کاتالیتیکی 4-کلرو نیترو بنزن در حضور نانو ذرات TiO2 [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 51-55]
 • نانوذرات دی اکسید تیتانیوم حذف فلزات سنگین و میکروارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 33-39]
 • نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم حذف فلزات سنگین و میکرو ارگانیسم‌های موجود در فاضلاب‌ها توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 25-32]
 • نانوذرات سه جزیی بررسی شرایط بهینه در سنتز نانوذرات مغناطیسی سه جزیی با استفاده از طراحی آزمایش پاسخ سطح ((RSM جهت حذف رنگ‌های صنعتی از محلول‌های آبی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 33-40]
 • نانوذرات سولفات نئومایسین تعیین زمان القا و مکانیسم هسته‌زایی در تولید نانوذره سولفات نئومایسین با استفاده از ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]
 • نانوذرات مغناطیسی بررسی شرایط بهینه در سنتز نانوذرات مغناطیسی سه جزیی با استفاده از طراحی آزمایش پاسخ سطح ((RSM جهت حذف رنگ‌های صنعتی از محلول‌های آبی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 33-40]
 • نانوذرات مغناطیسی کبالت بررسی تجربی بازیافت کبالت اکسید از باطری های مستعمل [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-10]
 • نانو ذرات نیکل تهیه نانو ذرات نیکل توسط احیای کاتالیست مستعمل بازیافت‌شده از فرآیند هیدروژناسیون روغن گیاهی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 41-45]
 • نانوذره سنتز و آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت ماده تغییر فاز دهنده – CuO در طول فرآیند ذوب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • نانوذره ‌‌ بهینه‌سازی فرآیند انجماد در نانو کامپوزیت مواد تغییر فاز دهندهTiO2 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]
 • نانوذره سنتز نانو ذره Na2TiO3 و بررسی خواص آن در حذف آلاینده مالاشیت سبز [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 13-19]
 • نانو ذره مونت موریلونیت بهینه سازی نانو ذره مونت موریلونیت در حذف قلع از پساب [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 39-53]
 • نانو ساختار اندازه‌گیری تری آزول‌ها در نمونه‌های سمّی با بهره‌گیری از نانو ساختارهای اصلاح شده بر پایه لایه هیدرواکسیدهای مضاعف با استفاده از روش‌های میکرو استخراج فاز جامد [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 37-44]
 • نانو ساختارهای کربنی ارزیابی و بررسی کارایی انواع نانو ساختارهای کربنی در حذف نیترات از آب شرب [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 47-55]
 • نانوسیال نانو سیالات راهی نوین بر افزایش انتقال حرارت [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-7]
 • نانوسیالات بررسی بهبود شاخص‌های عملکردی مبدل‌های حرارتی با استفاده از ترکیب نانوسیالات و نوارهای تابیده به کمک الگوریتم طراحی سریع [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 57-65]
 • نانوسیلیکا مروری بر سنتز نانوذرات سیلیکا و کاربردهای آن در پالایش آلودگی از محیط زیست [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 47-60]
 • نانوفتوکاتالیست مطالعه حذف نیترات از پساب با استفاده از نانو فوتوکاتالیست Fe-TiO2 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-7]
 • نانوفتوکاتالیست مطالعه حذف نیترات از پساب با استفاده از نانو فوتوکاتالیست 1 Fe-TiO2 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-60]
 • نانوکاتالیست تخریب بیس فنل در محلول‌های آبی با استفاده از روش‌های ازوناسیون و ازون / سونولیز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 15-20]
 • نانوکامپوزیت تهیه هیدروژل‌های نانوکامپوزیت کیتوسان-پلی‌آنیلین-اکسیدروی و بررسی خواص آن‌ها به عنوان سامانه انتقال دارو [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-6]
 • نانوکامپوزیت سنتز و آنالیز حرارتی نانوکامپوزیت ماده تغییر فاز دهنده – CuO در طول فرآیند ذوب [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 53-62]
 • نانوکامپوزیت ‌‌ بهینه‌سازی فرآیند انجماد در نانو کامپوزیت مواد تغییر فاز دهندهTiO2 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 25-30]
 • نانوکامپوزیت واکنش‌های تراکمی نانوکامپوزیت‌های پلی‌یورتان- ایمید نشأت گرفته از سطح سیلیکا [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 13-16]
 • نانو کامپوزیت حذف فنل از محلول‌های آبی توسط مخلوط بیوپلیمر کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور نانورس سدیم مونت موریلونیت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-37]
 • نانو کامپوزیت سنتز نانوکامپوزیت اکسیدتیتانیوم/ اکسید روی بر پایه نانولوله‌های کربنی به روش هم رسوبی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 33-37]
 • نانوکامپوزیت مغناطیسی حذف موثر رنگ قرمز کنگو از محیط آبی با استفاده از جذب سطحی بر روی نانوکامپوزیت مغناطیسی پلی‌آنیلین- اکسید آهن (III) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 17-24]
 • نانوکپسول تولید و بهینه‌سازی نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 55-61]
 • نانوکمپلکس سنتز نانو ذرات منگنز دی اکسید از نانوکمپلکس {[Mn(pyzdc) (H2O)2]x. 2xH2O} [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 37-40]
 • نانو گرافن مطالعه اسپکتروفتومتری حذف 4- کلرو-2- نیتروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از نانو گرافن اصلاح شده٭ [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 1-6]
 • نانولوله سنتز نانوکامپوزیت اکسیدتیتانیوم/ اکسید روی بر پایه نانولوله‌های کربنی به روش هم رسوبی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 33-37]
 • نانولوله حذف بنزن و تولوئن از محلول‌های آبی توسط نانو هیدروژل‌های کیتوسان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 9-13]
 • نانولوله SiC مطالعه‌ی محاسباتی جذب مولکول‌های HCN، CO و ClCN در نانو لوله‌‌ی SiC دارای ناخالصی B به روش DFT [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 21-25]
 • نانو لوله بور نیترید-DFT- ممان دوقطبی- انرژی جذب مطالعه جذب داروی پیمگدین بر روی نانو تیوب بورنیترید (0/5) از طریق محاسبات DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-55]
 • نانولوله‌های کربنی چند دیواره برش نانو لوله‌های کربنی چند دیواره و تولید نانو صفحات گرافن توسط امواج الکترومغناطیس [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 39-44]
 • نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار تهیه فیبر از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار و استفاده از آن برای استخراج PAHها به روش HS-SPME - GC [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-4]
 • نانو نشاسته تهیه پالادیوم تثبیت شده روی نانو نشاسته و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور برای انجام واکنش هک [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 13-16]
 • نانوهیبرید آلی–معدنی سنتز هیدروترمال و خاصیت فوتولومینسانس ترکیب جدید نانوهیبرید آلی- معدنی بر پایه مس، مولیبدن و 4- سیانوپیریدین [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 21-27]
 • نیترات ارزیابی و بررسی کارایی انواع نانو ساختارهای کربنی در حذف نیترات از آب شرب [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 47-55]
 • نیترات بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب منطقه نازلوی ارومیه با تاکید بر نیترات [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 41-46]
 • نیتریت اندازه‌گیری اسپکتوفوتومتری نیتریت در آب‌های خلیج چابهار بعد از مشتق‌سازی و پیش تغلیظ آن به روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی مبتنی بر قطره جامد آلی شناور (DLLME-SFO) [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 25-30]
 • نیتریل‌آریل بالا بردن راندمان سیانودار کردن کاتالیز شده با مس برومو‌آریل‌ها با استفاده از 3،1-بیس فنیلن-(H1)-تترازول به عنوان یک لیگاند مؤثر [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-28]
 • نیتروفنول تهیه کوهیدروژل پلی (وینیل پیرولیدون -کو- آلیل‌آمین هیدروکلراید) و بررسی جذب مشتقات نانونیتروفنل از آب‌های آلوده [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-13]
 • نرم‌افزار Hysys شبیه‌سازی واحدGTL جهت بازیابی گازهای دورریز فلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-23]
 • نرم افزارPHA-pro ارزیابی ریسک شرکت فرآوری پویازرکان آق‌دره به روش (JSA) با استفاده از نرم افزارPHA-pro [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 53-61]
 • نرم افزارPHAST شبیه‌سازی الگوی انتشار آلاینده‌های حاصل از فلرینگ پالایشگاه گاز ایلام با استفاده از نرم افزار Phast و تعیین اثرات حاصل از فلرینگ در منطقه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 61-69]
 • نرم‌افزار Tank بررسی عوامل و تعیین میزان ضایعات مواد هیدروکربنی مخازن ذخیره شرکت پالایش نفت تبریز ناشی ‏از تبخیر سطحی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 21-35]
 • نرم افزار اکلیپس بررسی علل و روش‌های جلوگیری از مخروطی شدن آب و شبیه‌سازی آن در یکی از مخازن گازی ایران با استفاده از نرم‌افزار اکلیپس [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-59]
 • نرم‌افزار دیزاین اکسپرت (Design Expert) حذف رنگ متیل گرین از محلول‌های آبی توسط جاذب خاک اره با طراحی آزمایش سطح پاسخ [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 41-52]
 • نرم افزارهایسیس شبیه‌سازی فرآیند تولید برق جهت بهینه‌سازی انرژی گازهای دور ریزفلرینگ پالایشگاه‌ها [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-40]
 • نیروگاه سیکل ترکیبی با برج خنک کن هلر شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ایمنی فرآیندهای راه اندازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با برج خنک کن هلر به روش FMEA [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 11-17]
 • نساجی حذف رنگ متیلن بلو از پساب‌های نساجی توسط ZnO ، TiO2، خاکستر استخوان و پوست گردو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 45-49]
 • نظریه تابعی دانسیته مطالعه ساختار و تاثیر‌پذیری ترکیب آسپارژین در حلال با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتوم [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-53]
 • نعناع مقایسه ویژگی‌های فیتوشیمیایی سه گونه گیاه دارویی نعناع در محلول‌های غذایی مختلف [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 25-33]
 • نعناعیان بررسی مواد تلف شده در روش های عصاره گیری مختلف مدرن و سنتی گیاه Origanum vulgare L* [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-16]
 • نفت انواع روش‌های حذف آلاینده‌های شیمیایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 25-32]
 • نفت خام بررسی تولید حلال AW- 402 و بهینه‌سازی شرایط تولید آن در شرکت پالایش نفت تبریز [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 43-52]
 • نفتول سنتز 14-آریل-14H-دی بنزو [a,j] زانتن‌ها در حضور گوانیدینیوم کلرید به عنوان یک کاتالیزور آلی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 29-35]
 • نفوذپذیری بررسی تاثیر عوامل فیزیکی روی پارامترهای میزان عبوردهی و نفوذپذیری و حلالیت فیلم پلی اتیلن سبک [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 31-35]
 • نقاط کوانتومی گرافن اندازه‌گیری هپارین مبتنی بر اثر خاموش‌سازی آن بر فلورسانس نقاط کوانتومی گرافن [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-27]
 • نیکل طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی جدید و کارا با ویژگی اندازه‌گیری نیکل در نمونه‌های آبی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 49-56]
 • نمودار مرکب بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد بازیافت نرمال بوتانل گروه صنایع شفافامد با استفاده از تکنولوژی پینچ [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 47-55]
 • نمونه برداری بررسی وضعیت کلرسنجی و نمونه‌برداری میکروبی و شیمیایی آب شرب در روستاهای شهرستان مراغه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-5]
 • نوارهای تابیده بررسی بهبود شاخص‌های عملکردی مبدل‌های حرارتی با استفاده از ترکیب نانوسیالات و نوارهای تابیده به کمک الگوریتم طراحی سریع [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 57-65]

و

 • واحد استخراج بنزن بهبود کنترل فرآیند استخراج بنزن با استفاده از استراتژی کنترل Plant-wide [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 33-37]
 • واحد بخار آب بررسی چالش‌ها و موانع اجرایی مقررات بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) در صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 47-60]
 • واکنش تک ظرفی بررسی واکنش تک ظرفی، سه جزئی 1و 3-فنیلن دی گلی اکسال با ترکیبات دارای متیلن فعال و هیدرازین [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 9-11]
 • واکنش جفت متقابل تهیه پالادیوم تثبیت شده روی نانو نشاسته و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور برای انجام واکنش هک [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 13-16]
 • واکنش چلوتروپی بررسی اثرات الکترونی استخلاف‌ها در واکنش چلوتروپی سولفون با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین و DFT [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 9-11]
 • واکنش‌های تراکمی سنتز مشتقات گلی‌اکسال با یک استخلاف کینوکسالین [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 35-41]
 • واکنش‌های شیمیایی جداسازی مرکاپتان‌ها از گاز طبیعی با روش جذب سطحی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 39-44]
 • واکنش هک تهیه پالادیوم تثبیت شده روی نانو نشاسته و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور برای انجام واکنش هک [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 13-16]
 • ورمی کمپوست بررسی تغییرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گیاه دارویی Calendula officinalis L تحت تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 23-28]
 • وینیل پیرولیدون تهیه کوهیدروژل پلی (وینیل پیرولیدون -کو- آلیل‌آمین هیدروکلراید) و بررسی جذب مشتقات نانونیتروفنل از آب‌های آلوده [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-13]

ه

 • هپارودیک اندازه‌گیری هپارین مبتنی بر اثر خاموش‌سازی آن بر فلورسانس نقاط کوانتومی گرافن [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-27]
 • هتروآریل سنتز سبز N- هتروآریل فرمامیدها در حضور نانوراکتور Zr-MCM-41 به عنوان یک کاتالیزور نو، ویژه و قابل بازیابی در شرایط بدون حلال [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 29-35]
 • هیدرازین بررسی تجربی بازیافت کبالت اکسید از باطری های مستعمل [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-10]
 • هدررفت خاک سنتز و خواص رئولوژیکی پلی (آکریل آمید-کو-آکریلیک اسید) مورد استفاده به‌عنوان تثبیت‌کننده خاک [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-39]
 • هیدروترمال سنتز هیدروترمال و خاصیت فوتولومینسانس ترکیب جدید نانوهیبرید آلی- معدنی بر پایه مس، مولیبدن و 4- سیانوپیریدین [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 21-27]
 • هیدروژل حذف فنل از محلول‌های آبی توسط مخلوط بیوپلیمر کاراگینان و سدیم آلژینات در حضور نانورس سدیم مونت موریلونیت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-37]
 • هیدروژل تهیه و شناسایی هیدروژل تودرتو (I.P.N) متاکریلیک ‌اسید/ پلی‌آلیل آمین [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 37-45]
 • هیدروژل حذف بنزن و تولوئن از محلول‌های آبی توسط نانو هیدروژل‌های کیتوسان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 9-13]
 • هیدروژل تهیه و شناسایی کوهیدروژل (وینیل پیرولیدون- متاکریلیک اسید) به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 15-25]
 • هیدروژل تهیه و شناسایی کوهیدروژل (وینیل پیرولیدون-متاکریلیک اسید) به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد [دوره 10، شماره 38، 1398]
 • هیدروژل نیمه I.P.N تهیه و شناسایی هیدروژل تودرتو (I.P.N) متاکریلیک ‌اسید/ پلی‌آلیل آمین [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 37-45]
 • هیدروژل های PVA/CMC جذب یون مس از پساب های صنعتی توسط هیدروژل های کامپوزیتیبر پایه پلی ونیل الکل و پلی ساکارید [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-8]
 • هیدروژن پراکسید حذف رنگ راکتیو آبی 21 از محلول‌های آبی با استفاده از فرآیند التراسونیک و هیدروژن پراکسید [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-6]
 • هیدروکربن‌های آروماتیک استفاده از گرافیت جهت بررسی وجود هیدروکربن‌های آروماتیک در رب‌های گوجه‌فرنگی‌ بسته‌بندی شده [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 7-14]
 • هیدروکربن‌های چند حلقه ای آروماتیک تهیه فیبر از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار و استفاده از آن برای استخراج PAHها به روش HS-SPME - GC [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-4]
 • هیدروکسی اتیل سلولز تهیه سوسپانسیون بنزوئیل پراکساید با محلول‌های پلی وینیل پرولیدون و هیدروکسی اتیل سلولز جهت تولید پلی استایرن انبساطی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-12]
 • هیدروکسیل‌دارکردن بررسی روش‌های مختلف اصلاح سطح پلی دی متیل سیلوکسان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 43-48]
 • هریس بررسی کمیت وکیفیت فیزیک و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان هریس [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 29-35]
 • هسته-پوسته واکنش‌های تراکمی نانوکامپوزیت‌های پلی‌یورتان- ایمید نشأت گرفته از سطح سیلیکا [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 13-16]
 • هسته زایی تعیین زمان القا و مکانیسم هسته‌زایی در تولید نانوذره سولفات نئومایسین با استفاده از ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]
 • هگمامیت پایلوت نیمه صنعتی و سیار تولید هگزامین با بهره گیری از سیستم اسپری درایر [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 17-20]
 • هم رسوبی سنتز نانوکامپوزیت اکسیدتیتانیوم/ اکسید روی بر پایه نانولوله‌های کربنی به روش هم رسوبی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 33-37]
 • هوگلند مقایسه ویژگی‌های فیتوشیمیایی سه گونه گیاه دارویی نعناع در محلول‌های غذایی مختلف [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 25-33]

ی

 • یون‌های جیوه سنتز نانوذرات پلی دوپامین و کاربرد آن در جذب سطحی یون‌های جیوه (II) از محلول‌های آبی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 11-18]