اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مرتضی قلیزاده

مهندسی شیمی استادیار دانشگاه تبریز

morteza_gh2000yahoo.com

سردبیر

دکتر سیروس لطفی

شیمی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

ahar.fazayahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد آرمان مهر

شیمی فیزیک استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی دانشگاه

armanmehrirost.ir

دکتر محمد حسین ارباب زوار

شیمی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

arbabum.ac.ir

دکتر احد باویلی

شیمی دارویی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

a.bavilitbzmed.ac.ir

دکتر حسن تقی پور

مهندسی بهداشت محیط استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

taghipourtbzmed.ac.ir

دکتر جبار خلفی

شیمی آلی استاد دانشگاه ارومیه

j.khalafiurmia.ac.ir

دکتر محمد مسافری

بهداشت محیط استاد دانشگاه تبریز

mosaferimtbzmed.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سعیده ابراهیمی اصل

نانو شیمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

ebrahimi.nanoyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر زهره قاضی طباطبایی

شیمی کاربردی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

zghazitabatabayiyahoo.com

مدیر اجرایی

فرشته گل زاده

تربیت بدنی (مدیریت ورزشی) کارشناسی ارشد تربیت بدنی

mgolzadeh64yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

بهرام لطافت

شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

bahram.lataftiauctb.ac.ir