کاربرد شیمی در محیط زیست (ACE) - اهداف و چشم انداز