دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 1-60