دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 1-60