دوره و شماره: دوره 3، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 1-77