دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 1-59