دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 1-54