دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 1-52