دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 1-49