دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 1-61