دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 1-65