دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 1-60