بررسی رفتار هیدروژل‌های نفوذی در شبکه پلیمری I.P.N)) در PHهای مختلف توسط N-وینیل پیرولیدون و وینیل سولفونیک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این کار دو مونومر وینیل پیرولیدون و وینیل سولفونیک اسید را در دمای ċ  65 از طریق پلیمریزاسیون رادیکال آزاد و با استفاده از AIBN به عنوان آغازگر و N'  و Nمتیلن بیس اکریل آمید به عنوان عامل شبکه­ساز استفاده شد و بعد از مدت زمان 5 ساعت و 45 دقیقه کوهیدروژل مورد نظر سنتز شد. این کوهیدروژل­های تولید شده را در نسبت­های مولی 1 به1،  1 به 5/0، 1 به 25/0  به دست آمد. برای بررسی رفتار کمپلکس بین دو مونومر(کاتیونی و آنیونی) از طیف سنجی uv استفاده کردیم و برای بررسی خواص تورم هیدروژل­های سنتز شده (هیدروژل آمفیفیلیت) در pHهای 1،4،7،10،12 بررسی و ماکزیمم تورم به دست آمد و نمودار سینتیک تورم­ها رسم شد. همینطور در هر مرحله شعاع هیدروژل­های تورم به دست آمد.
 

کلیدواژه‌ها