بررسی کارایی ترکیبات هالوژنه در میزان دیرسوز کردن ABS بمنظور تولید گریدهای بازدارنده شعله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واخد اهر، اهر، ایران

2 مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده

پلیمرها بدلیل خواص خوب مکانیکی وشیمیایی،درموارد زیادی جایگزین فلزات شده‌اند، اما اشتعال‌پذیریشان کاربردشان رامحدودکرده، طبق مطالعات بهبودبازدارندگی شعله پلیمرها،پیرولیز پلیمر در اثرگرما به تشکیل گونه‌های رادیکالی بسیار واکنش‌پذیر •O• ,H و • OHمنجرمی‌شود. دوگونه اول بطورعمده به رادیکال هیدروکسیل (•OH) تبدیل شده و باشرکت درواکنش گرمازا، گرمای لازم برای گسترش شعله را فراهم می‌کند. مهار (•OH) باعث ممانعت از پیش روی شعله می‌شود. بازدارنده‌های شعله هالوژن‌دارکه هالوژن رادیکالی تولید می‌کنند، باعث مهار OH• می‌شوند. برای کاهش اشتعال‌پذیری پلیمرها، می‌توان ساختار پلیمررا دستکاری کرده یا با پوشش‌دهی سطحی پلیمرو منسوجات، لایه سدگری روی آنها ایجادکرد. بازدارنده شعله ممکن است از راه فازهای گازی یا متراکم و یا مخلوطی از هر دو عمل کند. .مادر این پژوهش با انجام آزمایش بازدارندگی شعله عمودی دریافتیم که هرچه درصد ترکیبات هالوژنه بازدارنده شعله را در پلیمرافزایش دادیم، بازدارندگی شعله پلیمر نیز تقریبا بهمان نسبت افزایش یافت. بوسیله دستگاه‌های آزمایشگاهی نظیرIZOD و MFI و TENSILE وRHD وVICAT و.. نمونه‌های حاصل از اکسترودرهای آزمایشگاهی مورد آزمایش قرارگرفتند، که ترکیبات هالوژنه بازدارنده شعله درنمونه‌های تولیدشده باعث تضعیف خواص مکانیکی نسبت به گرید شاهد شده است. جهت بهبودخواص مکانیکی در آزمایشات مرحله دوم با افزودن S50 (افزایش دهنده مقاومت مکانیکی) و S19 بمقدارزیادی ضعف خواص مکانیکی جبران شد که نتایج آزمایشات مرحله دوم نزدیک به گرید شاهد بود

کلیدواژه‌ها