مطالعه سینتیکی حذف فوتوکاتالیستی رنگزا متیلن بلو با استفاده از ناتو ذرات نقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

2 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی واحد آیت الله آملی ، آمل ، ایران

3 گروه مهندسی شیمی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی ، آمل ، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

متیلن بلو رایج ترین ماده رنگی جهت رنگ آمیزی پنبه، پشم و ابریشم است .استنشاق این ماده می تواند سبب اختلال در تنفس شده و حال آنکه مواجهه مستقیم با آن نیز می تواند سبب آسیب های دائمی چشم، احساس سوزش در نقاط در معرض تماس، تهوع و استفراغ، تعریق زیاد و اختلالات ذهنی گردد. در این مقاله از یک روش ساده برای سنتز نقره استفاده شد. روش‌های شناسایی مختلفی مثل FESEM, TEM, FTIR, XRD, BET, UV-Vis DRS برای شناسایی مورفولوژی، ترکیب ساختاری و خواص نوری نانو نقره بکار رفت. نتایج UV-Vis DRS نشان داد که ساختار نانو نقره تهیه‌شده به‌طور مؤثری کارایی پاسخ نور مریی در فرایند تخریب فوتوکاتالیتیکی رنگ متیلن بلو را بهبود بخشید. نتایج سینتیک شبه مرتبه اول خطی نشان داد که مقدار k با افزایش غلظت رنگ از 0.0264 به0.0614 min-1 افزایش یافت.در کل، سنتز نانو نقره پتانسیل بالایی در حذف رنگ MB از محلول‌های آبی نشان داد.

کلیدواژه‌ها