تحلیل محتوای مجلۀ کاربرد شیمی در محیط زیست بر پایه آنتروپی شانون با مفروضه‌های زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 گروه فیزیک، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

این مقاله به تحلیل محتوای مجله کاربرد شیمی در محیط زیست بر اساس مفروضه‌های زیست محیطی با تأکید بر آموزش محیط زیست می‌پردازد. جامعه آماری مورد مطالعه تمام مقالات منتشر شده در شماره‌های 35 الی 38 مجله است. داده‌های پژوهش با به کارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته‌اند. در این مقاله از روش تحلیل محتوای "آنتروپی شانون" برای پردازش داده‌ها به صورت کمی و کیفی کمک گرفته شده است. بر اساس شاخص‌های آنتروپی محتوای مقالات بر اساس 7 مؤلفه اصلی و 93 مؤلفه فرعی آموزش محیط زیست مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می‌دهد مؤلفه‌های اصلی مربوط به انسان و محیط زیست با 9 مقاله (1/32 درصد) و معضلات زیست محیطی آب با 7 مقاله (25 درصد) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. مؤلفه‌ی زباله و ارزش بازیافت با 1 مقاله فقط 6/3 درصد و مؤلفه‌های معضلات زیست محیطی هوا، خاک، صوت و حفاظت منابع طبیعی با 0 مقاله (صفر درصد) کمترین مقدار را به خود اختصاص داده‌اند. یافته‌های حاصل از فراوانی مؤلفه‌ها نشان داده است که مؤلفه‌های آموزش محیط زیست از توزیع نرمال برخوردار نیستند و به بعضی از مؤلفه‌ها پرداخته نشده است.

کلیدواژه‌ها