تصفیه پساب صنایع لبنی با روش ازناسیون: طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

صنایع ﻟﺒﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺼﺮف‌ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه آب و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ که به دلیل حضور ترکیبات آلی آروماتیکی در فاضلاب چنین صنایعی، در صورتی که بدون تصفیه وارد محیط‌زیست شوند، اکوسیستم آبی را به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار می-دهند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ و استفاده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪی اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ. در تحقیق حاضر، نقش ازن به عنوان یک عامل اکسیدکننده قوی در جهت تخریب ترکیبات آلی موجود در پساب صنایع لبنی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایشها در یک سیستم ناپیوسته با در نظر گرفتن نقش سه متغیر کلیدی در فرآیند ازناسیون (دوز ازن، pH اولیه و مدت زمان) دنبال شدند. جهت کاهش وقت و هزینه‌ها و نیز یافتن آثار اصلی و متقابل متغیرهای تأثیرگذار بر میزان کاهش COD از طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ (RSM) بهره برده شد. نتایج نشان داد که حداکثر میزان کاهش COD در شرایط بهینه برابر 95/55 % بود و مشخص شد که مکانسیم غالب در تخریب ترکیبات آلی موجود در پساب لبنی از طریق حمله مستقیم مولکولهای ازن در محیطهای اسیدی می-باشد.

کلیدواژه‌ها