بررسی تاثیر عوامل فیزیکی روی پارامترهای میزان عبوردهی و نفوذپذیری و حلالیت فیلم پلی اتیلن سبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این پژوهش تاثیر عوامل مختلفی که روی میزان نفوذپذیری گازهای CO2 و O2 از پلی اتیلن سبک می­تواند تاثیر داشته باشد بررسی شده است. عواملی همچون دما و فشار گاز، ضخامت پلیمر تاثیرگذار روی میزان نفوذپذیری گازها می­باشند. در اندازه­گیری­ها از مدل­های گوناگونی همچون مدل DSC و... و از یک دستگاه با استاندارد ASTM و روش بارومتریک استفاده شده است. نتایج حاصله از مدل­های مذکور نشان می­دهد که با افزایش دما ضرایب عبوردهی و نفوذ و حلالیت افزایش می­یابد. همچنین افزایش فشار باعث می­شود ضریب عبوردهی تا یک میزان حدی کاهش یابد. منتها بعد از یک مقدار حدی، افزایش فشار تاثیری ایجاد نمی­کند. افزایش فشار هیچگونه تاثیری نیز روی ضریب نفوذپذیری ندارد. در مورد ضریب حلالیت نیز افزایش تا یک محدوده فشار باعث کاهش این ضریب شده، سپس به مقدار ثابت می­رسد.

کلیدواژه‌ها