بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان اهر در استان آذربایجان‌شرقی بین سال‌های 96-94

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی بر حسب نوع و مقدار، مبنای قضاوت درباره قابل شرب بودن و تأثیرگذاری هر کدام از اجزا فوق بر بهبود کیفیت، افزایش مقبولیت و یا تهدید سلامت مصرف­کننده آن می­باشد. هدف این تحقیق بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان اهر و مقایسه آن با استاندارد ملی و جهانی می­باشد. این مطالعه توصیفی مقطعی به منظور پایش کیفی منابع آب آشامیدنی 60 روستا در شهرستان اهر جهت پایش کیفی مورد بررسی قرار گرفتند.که میانگین 154 نمونه­های اخذ شده پس از انالیز شیمیایی با استانداردهای 1053 آب آشامیدنی ایران مقایسه گردید. یافته­ها نشان می­دهد که 21 پارامتر های فیزیکی و شیمیایی  اعم از pH، EC، باقی­مانده خشک، کدورت، فلوئور، کلرور، سولفات، کربنات، بی کربنات، نیتریت، نیترات، آمونیاک، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، آهن، منگنز، سختی تام، قلیائیت کل به ترتیب میانگین غلظت­های 66/7 و79/819 و540 و93/0و67/0 و2/39 و28/117 و015/0و36/298 و016/0 و99/18و37/71و 12/26 و91/69 و 85/1 و005/0 و01/0 و46/284 و76/244 می­باشد. بر اساس نتایج حاصله  از بررسی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی 60 روستا نشان می­دهد که اکثر روستاهای شهرستان اهر از لحاظ پارامترهای مذکور در طیف استاندارد واقع گردیده و جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه توجهات بیش­تری را  در جهت حفظ پارامترها در محدوده استانداردهای ملی و بین­المللی می­خواهد. از نظر پارامترهای فیزیکی وشیمیایی برخی از روستاها از لحاظ پارامترهای سختی و کدورت بالاتر از حد انتظار قرار داشت.

کلیدواژه‌ها