تهیه کوهیدروژل پلی (وینیل پیرولیدون -کو- آلیل‌آمین هیدروکلراید) و بررسی جذب مشتقات نانونیتروفنل از آب‌های آلوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

آب یکی از مهم­ترین موادشیمیایی و مایع حیاتی است که بدون آن ادامه زندگی جانداران ممکن نیست. امروزه بسیاری از عوامل موجب آلودگی آب­های محیط زیست می­شوند که ما در این مقاله سعی در جذب مشتقات نانونیتروفنل از آب­های آلوده توسط کوهیدروژل پلی (وینیل پیرولیدون -کو- آلیل آمین هیدروکلراید ) را داریم. در این پروژه با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکال آزاد در دمای70 درجه سانتی­گراد و مدت 5 ساعت و20 دقیقه با استفاده از A.I.B.N به عنوان آغازگر N وN’ متیلن بیس آکریل آمید بعنوان عامل شبکه­ساز، کوهیدروژل پلی (وینیل پیرولیدون -کو- آلیل آمین هیدروکلراید ) تهیه شدند. مهم­ترین قسمتی که درگام بعدی تحقیق بود، بررسی جذب ماده سمی نیتروفنول از آب آلوده توسط هیدروژل­ها بود، در این کار توسط 5 الی20 ppm  نیتروفنول و مقدار 02/0 ، 05/0، 1/0 گرم هیدروژل در نسبت­های مختلف مونومری (1:1،1 :05/0، 1:2) جذب انجام گرفت که با افزایش مقدار هیدروژل و همچنین افزایش غلظت نیتروفنول راندمان جذب افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها