ارزیابی ریسک شرکت فرآوری پویازرکان آق‌دره به روش (JSA) با استفاده از نرم افزارPHA-pro

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فعالیت­هایی صنعتی  با خطرات زیادی همراه هستند. به دلیل وقوع حوادثی که منجر به فوت یا معلولیت­های مختلف می­شوند، ارزیابی  ایمنی، بهداشت و محیط زیست  ([1]HSE)در صنعت اهمیت زیادی دارد. نتایج بررسی و ارزیابی HSE کمک موثری برای مدیران و مهندسان در تصمیم گیری و طراحی سیستم­های  بهداشت و ایمنی محیط­های پرخطر است و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری می­کند.هدف از این تحقیق که برای اولین بار انجام می­گردد، ارائه رویکردی جهت شناسایی و رتبه بندی و ارزیابی ریسک شرکت فرآوری پویازرکان آق دره به روش آنالیز ایمنی شغلی (JSA[2] (با استفاده از نرم افزارPHA-pro   است. با توجه به داده­های جمع آوری شده لازم (از جمله انواع خطرات و پیامدها) از طریق روش­های مشاهده، مصاحبه با متخصصین و کارشناسان، بررسی اسناد و مدارک و شرایط محدوده مورد مطالعه، به منظور کاهش و کنترل حوادث و خطرات ناشی از آلودگی­ها و رفتارهای ناایمن در خط تولید و مجموع کارخانه به منظور تعیین اولویت خطرات و پیامدهای مورد بررسی و در نهایت با به کارگیری تکنیک ارزیابی خطرات شغلی (JSA)، ارزیابی ریسک و ایمنی شغلی انجام شده است.[1] Health, Safety, and Environment


[2] Job Safety Analysis

کلیدواژه‌ها