حذف بنزن و تولوئن از محلول‌های آبی توسط نانو هیدروژل‌های کیتوسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه آلودگی منابع آب به وسیله ترکیبات نفتی و وجود باقی­مانده آن در زنجیره غذایی، یکی از معضلات زیست محیطی محسوب می­شود. بنابراین حذف این ترکیبات در طی فرآیند تصقیه آب، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی حذف ترکیبات منوآروماتیک بنزن و تولوئن توسط بیوپلیمر کیتوسانی عامل­دار شده انجام شد. در ابتدا هیدروژل­های کیتوسان  تهیه شد. سپس با ناتولوله­های کربنی در سه سطح (صفر، 10 و 20 درصد) عامل­دار گردید. تاثیر شاخص­های مقدار غلظت و نوع هیدروژل،pH  و زمان تماس و غلظت­های مختلف BT در جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفت. نانو هیدروژل­های تهیه شده تا حدود زیادی توانایی حذف BTرا از محیط آبی دارند و آزمایشات مشخص کرد که هیدروژل Chit/CNTS با 20 درصد نانولوله به مقدار500 میلی­گرم در 100 میلی­لیتر از آلاینده به غلظت 200 میلی­گرم در لیتر در مدت 40 دقیقه در pH  ذاتی محلول بالاترین درصد حذف را داشت.

کلیدواژه‌ها