مطالعه فرآیند جذب سطحی4 نیترو زایلن از محلول‌های آبی بر روی اکسید گرافن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

4 نیترو زایلن از جمله ترکیبات خطرناک و سمی می­باشد که از پساب­های صنایع تولید کننده انواع حشره کش­ها وارد منابع آبی شده و باعث آلوده شدن ذخایر آبی و محیط زیست می­شود. در این مقاله، از اکسید گرافن برای حذف ترکیب سمی 4 نیترو زایلن از محلول­های آبی به روش جذب سطحی استفاده شد. در این راستا اثر پارامترهای مختلف از جمله غلظت اولیه 4 نیترو زایلن، زمان تماس، pH آغازین، دوز جاذب و دما بر روی حذف 4 نیترو زایلن مطالعه شد. نتایج نشان داد که فرآیند جذب سطحی در 90 دقیقه به تعادل می­رسد و مقدار حذف 4 نیترو زایلن با افزایش دوز جاذب و دما افزایش می­یابد. بیش­ترین میزان حذف نیز در 7 =pH  رخ داد. اما افزایش غلظت 4 نیترو زایلن رابطه معکوس با درصد حذف داشته و با افزایش غلظت 4 نیترو زایلن درصد حذف کاهش می­یابد. مطابق نتایج 001/0 گرم از اکسید گرافن قادر به حذف 69/95% از 4 نیترو زایلن در غلظت اولیه 1-  mg L 10000 و در6/6 pH=است. بنابراین اکسید گرافن جاذب پرقدرتی برای حذف  ترکیب سمی 4 نیترو زایلن می­باشد.

کلیدواژه‌ها