تهیه و شناسایی هیدروژل تودرتو (I.P.N) متاکریلیک ‌اسید/ پلی‌آلیل آمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هیدرژل نیمه I.P.N  پلی متاکریلیک اسید و پلی آلیل آمین هیدروکلراید در مقیاس جرم مولی­های 1:1، 25/0: 1 و 5/0 :1 از طریق پلیمریزاسیون رادیکال آزاد با شبکه­ساز ′N وN متیلن بیس­آکریل­آمید و آغازگر آزو ایزو بوتیرونیتریل در دمایC 80 تهیه گردید. سپس رفتار تورمی هیدروژل­های تهیه شده در پارامترهای مختلف (دما، pH و شدت یون) مورد بررسی قرار گرفت. خواص ساختاری هیدروژل توسط  FT-IR و  DSC  شناسایی گردید. در 12pH=  بیش­ترین تورم تا حدود 2600% در نسبت (1به 25/0) و در 3pH=  کم­ترین تورم در حدود 110% در نسبت (1به1) و در 7pH=   حداقل تورم در حدود 1500%  در نسبت (1به 25/0) مشاهده می­شود. همچنین رفتار تورم هیدروژل­ها در سه دمای 50 و 75 و 90 درجه سانتی­گراد در 12pH=  و نسبت 25/0: 1 مورد بررسی قرار گرفت که بیش­ترین تورم در دمای 90 درجه سانتی­گراد مشاهده شد که علت آن را می­توان به شکسته شدن پیوند درون مولکولی ما بین آمین و گروه کربونیل نسبت داد. با بررسی رفتار تورم هیدروژل­ها در غلظت­های مختلف سدیم­کلرید (001/0، 01/0، 1/0 نرمال) در سه نسبت (1:1 و 25/0 :1  و 5/0 :1) در 12pH=  بیش­ترین مقدار تورم در نسبت 1:1 و در غلظت 001/0 نرمال به دست آمد.

کلیدواژه‌ها