سنتز 14-آریل-14H-دی بنزو [a,j] زانتن‌ها در حضور گوانیدینیوم کلرید به عنوان یک کاتالیزور آلی در شرایط بدون حلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، سنتز 14-آریل-14H-دی بنزو[a,j] زانتن­ها با استفاده از یک روش ساده، مناسب و دوستدار محیط­زیست انجام شده است. این واکنش از تراکم تک مرحله­ای 2-نفتول با آلدئیدهای آروماتیک در شرایط بدون حلال و در حضور کاتالیزور آلی گوانیدینیوم کلرید انجام می­شود. از مزایای این واکنش می­توان به تمیزی آن، زمان کوتاه واکنش، بازده بالای محصولات، روش ساده­ سنتز محصولات اشاره نمود. همچنین محصولات بدون استفاده از روش­های کروماتوگرافی، خالص­سازی می­شوند. 

کلیدواژه‌ها