بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره هیدروالکلی (UrticadioicaL.) و مقایسه اثر درمانی آن با داروی سیپروفلوکساسین ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮی‌ﻫﺎی شایع ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎری ادراری بیمارستان ولی‌عصر(عج) مشکین‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مصرف ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭیی ﺍﺯ گذشته­ جهت ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ­­ﻫﺎ مد ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩﻩ است. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ­­ﻫﺎﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ نیز ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ­­ﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ­­ﺍﻧﺪ. با توجه به اثرات آنتی ­باکتریالی گزنه و ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی شیمیایی، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺁن­ها ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ­ﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ است. ترکیبات فنلی گیاه گزنه پس از جمع­آوری و عصاره­گیری به روش ماسراسیون، با استفاده از دستگاه HPLC اندازه­گیری گردید، سپس با هدف بررسی خاصیت ضد­ میکروبی با دو روش Disk deffusion و MIC در برابر باکتری­­های شایع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎری ادراری در ﻏﻠﻈﺖ­­ﻫﺎیmg/ml  5/12، 25­، 50 و 100 با 3 تکرار انجام گردید. ترکیبات فنلی مثل کلورژنیک اسید (1/28%)، روتین (2/25%)، میریستین (6/10%) و وانیلیک اسید (2/9%) با استفاده از دستگاه HPLC به­ دست آمد. بیش­ترین ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻴﻨﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﻛﺎﻟﻜﻮآﺳﺘﻴﻜﻮس با قطر 21 میلی­متر و کم­ترین آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس ﻓﻜﺎﻟﻴﺲ با قطر 4 میلی­متر بود. بر اساس نتایج به­ دست آمده از تست MIC، باکتری اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس ﻓﻜﺎﻟﻴﺲ بیش­ترین حساسیت را با حداقل غلظت مهاری 5/1 میلی­گرم بر میلی­لیتر و باکتری اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ اﺋﺮوژﻧﺰ کم­ترین حساسیت را نسبت به عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی گزنه از خود نشان دادند. می­توان گفت که عصاره هیدروالکلی گزنه می­تواند جایگزین مناسب دیگری برای درمان عفونت مجاری ادراری باشد. ­در اداﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت بیش­تر و داﻣﻨﻪ­ داری در ﺷﺮاﻳﻂ in vivo اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﻋﺼﺎره گیاهی را به­عنوان ﻳﻚ فرآورده ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد.

کلیدواژه‌ها