مطالعه حذف آنتی بیوتیک داکسی سایکلین از محلول‌های آبی با استفاده از نانو اکسید گرافن عامل‌دار شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ از نانواکسید گرافن عامل­دار شده با اکسید روی ﺑﻪ­ﻋﻨﻮان یک ﺟﺎذب موثر ﺟﻬﺖ ﺣﺬف آنتی بیوتیک داکسی سایکلین اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. با توجه به نگرانی­های اصلی آلودگی­های دارویی ناشی از حضور آنتی بیوتیک­ها در منابع آبی و فاضلاب­ها که به­دلیل پایداری و مقاومت میکروبی و افزایش مقاومت دارویی در انسان سبب تجمیه میکروب­های بیماری­زا در محیط زیست می­گردد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کارایی نانوجاذب گرافنی در درصد حذف آنتی بیوتیک داکسی سایکلین اثر پارامترهای مستقل مثل ﻏﻠﻈﺖ داکسی سایکلین (25، 50، 75، 100 میلی­گرم بر لیتر)، pH (3،6،8،10) مقدار غلظت نانوجاذب (100،150،200 میلی­گرم بر 250 میلی­لیتر محلول) و زمان (صفر تا 100 دقیقه) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش­ترین درصد حذف داکسی سایکلین تحت شرایط T=25±2 0C،[GO-ZnO]=200 mg/250 ml،[DOX.]0=50 و mg/L  pH=8.2 در حدود 96/93 % به­دست آمد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ می­توان نتیجه گرفت که نانوجاذب اکسید روی عامل­دار شده با اکسید روی کارائی خوبی در میزان حذف آنتی بیوتیک داکسی سایکلین داشت.

کلیدواژه‌ها