طراحی و توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی جدید و کارا با ویژگی اندازه‌گیری نیکل در نمونه‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، یک حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترود خمیر کربن (CP) اصلاح شده با پلیمر قالب مولکولی( (MIPبرای شناسایی و اندازه­گیری یون نیکل طراحی و ساخته شد. برای تهیه پلیمر قالب ملکولی ابتدا کمپلکس نیکل بنزوئات تهیه و سپس از 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات، 2و2- آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل و اتیلن گلایکل دی متاکریلات استفاده شد. در ادامه، یک الکترود خمیرکربن اصلاح شده با استفاده از پلیمرهای تهیه شده برای اندازه­گیری یون نیکل در محلول­های حقیقی ساخته شد. تحت شرایط بهینه به دست آمده، حد تشخیص    9-10 × 00/5  مول بر لیتر و گستره خطی 10-10× 0/1 – 1- 10× 0/1 مول بر لیتر با شیب نرنستی mV decade -1 4/0 ± 66/30 به­دست آمد. الکترود پیشنهادی زمان پاسخ سریع 5  ثانیه دارد و می­تواند به مدت 10 هفته بدون تغییر قابل توجهی در پتانسیل مورد استفاده قرار گیرد. از این الکترود، به طور موفقیت­آمیزی برای اندازه­گیری یون­های نیکل در نمونه­های نظیر آب چاه و پساب صنعتی با نتایج رضایت بخشی استفاده  شده است.

کلیدواژه‌ها