بررسی روش‌های مختلف اصلاح سطح پلی دی متیل سیلوکسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 در این تحقیق، گروه­های هیدروکسیل با روش‌های مختلف بر سطح پلی دی متیل سیلوکسان ( PDMS) ایجاد شد. تهیه فیلم همگن از PDMS آبدوست شده و حذف چین و چروک­ها از سطح اصلاح شده، هدف تحقیق حاضر بوده است. از آن­جایی که فرآیند هیدروکسیل‌دارکردن، ترکیب شیمیایی سطح سیلیکون رابر را تغییر می‌دهد در نتیجه باعث ایجاد ترک در سطح می‌شود، بنابراین تلاش برای انتخاب بهترین روش جهت اصلاح سطح با حداقل چین و چروک و جلوگیری از آسیب به سطح بوده است. نتایج به­دست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که استفاده از اشعه فرابنفش به روش ضربانی (UVO) با کنترل زمان تشعشع، اصلاح سطح با ازن، اصلاح با اشعه فرابنفش به صورت پیوسته با استفاده از فیلتر شیشه‌ای و یا استفاده از محیط آبی روش‌های مناسب جهت حذف میکرو ترک‌ها نسبت به سایر روش‌های به­کار رفته بودند. نتایج به­دست آمده از زاویه تماس آب (WCA) و طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه- بازتابش کلی تضعیف شده (ATR-FTIR) نشان داد که اصلاح سطح با  UVO به صورت پیوسته در محیط آبی بیش­ترین میزان گروه­های هیدروکسیل در مقایسه با دیگر روش‌های به­کاررفته، ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها