سنتز هیدروترمال و خاصیت فوتولومینسانس ترکیب جدید نانوهیبرید آلی- معدنی بر پایه مس، مولیبدن و 4- سیانوپیریدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ترکیب جدید نانو کریستالی با استفاده از Cu(II) و MoO3 و4-CN-py (4-cyanopyridine)  به روش هیدروترمال سنتز شده است. ساختار، مورفولوژی و خاصیت فوتولومینسانس نانو کریستال­ها به­وسیله پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف­سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)،                میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف فوتولومینسانس(PL) ، آنالیزهای وزن سنجی گرمایی  (TGA-DTA)و آنالیز عنصری(EDX) بررسی شده است. در تهیه ترکیب تاثیر عواملی همچون نوع و غلظت مواد اولیه، مقادیر pH، دما و زمان واکنش بر روی ساختار و مورفولوژی نانوکریستال­ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهند که مقدار pH محلول اولیه بر سایز نانوپودرهای سنتزی تاثیر داشته و با افزایش pH مورفولوژی نانوساختارها تغییر کرده و سایز کریستال­ها افزایش می­یابد. ترکیب حاصل در فاز مونوکلینیک کریستالیزه شده و ساختار آن شامل گروه­های فاصله­دهنده 4-CN-py است که به­صورت پل بین واحدهای CuMoO4 قرار گرفته و شبکه­ای سه بعدی را با سایز  nm30        در pH خنثی تشکیل می­دهند. نانوکریستال­های حاصل نشر PL شدیدی را در دمای اتاق با پیک ماکزیممی در  nm448 با برانگیختگی در طول موج  nm270 نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها