شناسایی ترکیبات فنلی عصاره برگ گردو (Juglans Regia L.‌ ) موجود در اسپری ژوگلون به کمک کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالاHPLC و اندازه‌گیری قدرت آنتی‌اکسیدانی، ضد قارچی و ضد میکروبی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برگ گردو­ حاوی تانن­ها، فلاونوئیدها، ویتامین­ها، اسیدهای گیاهی، مواد نفتوکینونی و ژوگلون (hydroxy-1,4-naphthoquinone 5-) می­باشد. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻋﺼﺎره­ﻫﺎی آﺑﯽ و اتانولی ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺑﺮ روی ﮔﻮﻧﻪ­ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا و هم­چنین اثر آنتی­باکتریال آن بر روی پروپیونی باکتریوم آکنه در شرایط آزمایشگاهی، به­منظور استفاده عصاره در اسپری، برای درمان قارچ پوستی بود. به این صورت که ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﻗﯿﻖ­ﺳﺎزی در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﯾﻊ (Broth Microdilution)، اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﻋﺼﺎره­ﻫﺎی آﺑﯽ و اتانولی ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺑﺮ ﺿﺪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧـﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺋﯽ (ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا آﻟﺒﯿﮑﻨﺲ، ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮔﻼﺑﺮاﺗﺎ، ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺗﺮوﭘﯿﮑﺎﻟﯿﺲ و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﮐﺮوزﺋﯽ) ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﻮﻧﻪ­ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ، در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ­ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ از رﺷﺪ (MIC) و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ (MFC) ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺼﺎره­ﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺎرچ­ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ­ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ، از طرفی با تهیه کردن عصاره اتانولی برگ گردو و اثرات ضد میکروبی آن به روش چاهک دیفیوژن، تعیین (MIC) و (MBC) با روش رقت لوله­ای علیه پروپیونی باکتریوم آکنه انجام شد. در این پژوهش، مقایسه روش­های مختلف عصاره­گیری از برگ درخت گردو از طریق بررسی روبش رادیکال­های آزاد (DPPH) و فعالیت ضد میکروبی، تعیین کمی و کیفی ترکیبات فنولی به روش HPLC در موثرترین روش عصاره­گیری نیز انجام شد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻋﺼﺎره اتانولی ﺑﺮگ ﮔﺮدو اثر ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﺮ علیه ﮔﻮﻧﻪ­ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ را ﻧﺸﺎن داد. ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﺑﺮگ ﮔﺮدو ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﻗﺎرچ، اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد. هم­چنین در پروپیونی، عصاره اتانولی برگ درخت گردو در هر دو روش آگار دیفیوژن و ماکرودایلوشن بر روی باکتری پروپیونی باکتریوم آکنه دارای اثر مهاری بود. نتایج نشان داد که عصاره اتانولی دارای اثر ضد میکروبی بر روی باکتری پروپیونی باکتریوم آکنه بوده، که می­تواند به­عنوان فرآورده­ای آنتی­باکتریال در درمان عفونت­های خارجی حاصل از این میکروارگانیسم مطرح گردد.

کلیدواژه‌ها