جذب سطحی آبی متیلن از محلولهای آبی بر روی Nano-Tio2 عاملدار: مطالعه پارامترهای عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، ظرفیت جذب سطحی آبی متیلن بر روی نانو ذرات تیتانیم دی اکسید عاملدار شده با سالیسیلیک اسید از محلولهای آبی با در نظر گرفتن اثر پارامترهای مختلف نظیر مدت زمان تماس، دوز جاذب pH و غلظت اولیه رنگ در یک سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. شرایط بهینه جذب آبی متیلن در pH≈7 ،  Nano-TiO 0/4عاملدار و مدت زمان تعادلی 50 دقیقه حاصل شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت اولیه آبی متیلن، منجر به افزایش تدریجی میزان جذب سطحی میشود.

کلیدواژه‌ها