تخریب بنزآلدئید با استفاده از التراسونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بنزآلدئید یک ترکیب سمی برای انسان و محیط زیست به شمار می­آید. تخریب سونوشیمیایی بنزآلدئید در محلول آبی به وسیله یک سونیکیت آزمایشگاهی انجام شد. اثر پارامتر­های مهم مثل pH محلول، زمان، فرکانس و دامنه ارتعاش دستگاه التراسونیک روی تخریب سونوشیمیایی بنزآلدئید مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تخریب بنزآلدئید با افزایش pH محلول کاهش و با افزایش زمان، فرکانس و دامنه ارتعاش التراسونیک افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها